ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ မသန္မစြမ္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စင္တာ ဖြင့္လွစ္

0

ယခုလ ဇႏၷ၀ါရီလ ၀၅ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ Bethzatha Disable Development Center ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မသန္မစြမ္းသူမ်ား မိမိတုိ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိေရး ႏွင့္ ၄င္းတုိ႕၏ အနာဂါတ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မသန္မစြမ္းသူမ်ားဟု ဆုိရာတြင္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့သူမ်ား၊ ေမြးရာပါ ကုိယ္လက္အဂၤါမစုံလင္သူမ်ား၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ား၊ ထိခုိက္မႈ တခုခုေၾကာင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းသူမ်ား ပါ၀င္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

BDDC တာ၀န္ရွိမ်ားသည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပပါ မသန္မစြမ္းသူမ်ား ၃၉ ဦးကုိ စာရင္းေကာက္ ယူၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အေသးစိပ္ကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။

BDDC ေကာ္မီတီကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းဖြဲ႕စည္းၾကသည္။
1. Joseph Biak Cin Sang ( ဥကၠဌ)
2. Van Thla Cer Hniang ( အတြင္းေရးမွဴး)
3. Dawt Thluai Chin ( ေငြကုိင္)
4. Dawt Tha Hlei (ဘ႑ာေရး)
5. Hnem Hlei (စာေရး)
6. Ral Lian Kam (စာရင္းစစ္)
7. Rebecca (အဖြဲ႕၀င္)
8. Paul Ram Cung (အဖြဲ႕၀င္)
9. Saya Biak Thleng (အဖြဲ႕၀င္)
10. Saya Biak Ceu (အဖြဲ႕၀င္)
11. Siang Hlun Sang (အဖြဲ႕၀င္)

Share.

About Author

Comments are closed.