Network for Chin Civil Societies ဖြဲ႕စည္း

0

Network for Chin Community Development  ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Peace Process and Mega Development အလုပ္ရုံေဆြးေႏြး ပြဲကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕အထိ အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္မွ  လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္း ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ခန္႕တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး Network for Chin Civil Societies  (NCCS) ကုိ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Network for Peace and Community Development ၏ ကုိေအာ္ဒီေနတာအျဖစ္ မုိင္ Vel tha chin, Assistant coordinator အျဖစ္ Salai Shae Aung၊ ေငြထိန္းအျဖစ္ Langh Za Mang  တုိ႕ အျပင္ ေကာ္မီတီ၀င္ ၄ ဦး ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး  ေရွ႕လုပ္ ငန္းစဥ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ေစာင့္ၾကရန္ ႏွင့္ ခ်င္းလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း ပညာေပးေရးေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ရြက္သြားၾကရန္ဟူ၍ ခ်မွတ္သြား ၾကသည္။

“အဓိကကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွ အစုိးရကေန လွစ္လွ်ဴရႈထားရတဲ့့ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွာ  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ Community Development ေတြလုပ္သြားဖုိ႕၊ ၿပီးေတာ့ စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ အစုိးရတုိ႕ ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ကုိလည္း အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖုိ႕ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္ ” ဟု NCCS  ရဲ့ Coordinator  က ေျပာသည္။

ထုိ႕အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေနေသာ ထာ၀ရလုပ္ ငန္းစဥ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ၾကမည္ဆုိပါက ေရရွည္တည္ တ့့ံခုိင္ၿမဲ ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊  ျပည္သူလူထု အတြက္ လက္ ေတြ႕ က်ၿပီးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ဳိး၊  ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆုိသည့္ အ ေျခခံ မူေအာက္တြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

သမၼတ ဦးးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွ မူ ၈ ခ်က္ထဲမွာ ပါ၀၀င္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအား ပါတီထူ ေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံ ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ကိစၥမ်ား ကုိ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း အမ်ား သေဘာတူ ဆႏၵ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသုိ႕ အၿပီးအပုိင္ ၀င္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တန္းတူ ရည္တူ ေနထုိင္သြားလာ လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ ေရး၊ ဖြံ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တခုတည္း ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေရးကုိ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရ မူ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက ထာ၀ ရတည္တ့ံ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚ လာမည္မဟုတ္ဟု ၄င္းတုိ႕၏ ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထုိ႕အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပၿပီးစီးၿပီး  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ တရပ္ကို ျပန္လည္ ေခၚယူသင့္ ေၾကာင္း လက္ရွိအစုိးရစြဲကုိင္ထားေသာ ဒုိ႕ တာ၀န္အေရးသုံးပါးအျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား လုိခ်င္သည့္  ဖက္ဒေရမူမ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္  တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအား လံုးဆိုင္ ရာ ျပည္ေထာင္စု သ ေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္ရွိ အစုိးရ၏ လႊတ္ ေတာ္ျပင္ပတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈ ရယူသင့္သည္ ဟု တုိက္တြန္း ထား သည္။

ဆက္လက္ၿပီးလက္ရွိ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေနာက္ဆုံး တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္အတြင္းရွိေရကာတာမ်ား၊ သတၱဳ တြင္း မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ ကုလားတန္ ဖက္စုံသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထု ဆႏၵ အရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ မႈမျပဳပါက ႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သြားခဲ့သည္။

Workshop on Peace Process and Mega Development ၏

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ။                ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕

NCCD မွ ကမကထျပဳၿပီးက်င္းပသည့္ Peace Process and Mega Development အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕အထိ အိႏၵိယ – ျမန္မာနယ္စပ္တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္း ခ်င္း လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Coordinator ဦးေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ Network for Chin Civil Societies  ကုိ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ Peace Monitoring, Community awareness ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ခ်မွတ္ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ထာ၀ရတည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သုံးသပ္ျခင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ သေဘာသဘာ၀၊ ဦးတည္ခ်က္၊ စီစဥ္မႈမ်ားအား သုံးသပ္ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သည္ ေရရွည္တည္တ့ံသည့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ မည္သုိ႕ ေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္ဟူေသာမူမ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ခ်မွတ္ ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ၏ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားအား ပါတီထူေထာင္၍ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား လက္ခံရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္လုိသည့္ ကိစၥမ်ား ကုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ား သေဘာတူ ဆႏၵ ႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းသုိ႕ အၿပီးအပုိင္၀င္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တန္းတူ ရည္တူ ေနထုိင္သြားလာ လုပ္ကုိင္ စား ေသာက္ ေရး၊ ဖြံ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ အညီ တခုတည္း ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္း ေရးကုိ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူေသာ အခ်က္အတုိင္း (တရားေသ စြဲကုိင္ၿပီး) အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက ထာ၀ ရတည္တ့ံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚ လာမည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္သုံးသပ္ပါသည္။

အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာကို ႏိုင္ငံေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေတြ႔ ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြ ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တြင္ က်င္းပၿပီးစီးၿပီးေနာက္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ တရပ္ ကို ျပန္လည္ ေခၚယူၿပီး လက္ရွိအစုိးရစြဲကုိင္ထားေသာ ဒုိ႕ တာ၀န္အေရးသုံးပါးအျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိေသာ  ျပည္ေထာင္စု အေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရး စသည့္ ဖက္ဒေရ အေျခခံမူမ်ားကုိ စုစည္း လ်က္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအား လံုးပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ကုိ လက္ရွိ အစုိးရ၏ လႊတ္ေတာ္ျပင္ ပတြင္ ေဆြးေႏြးၿပီးသေဘာတူညီမႈ ရယူ သင့္သည္။

ယေန႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ျပဳလုပ္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ သုံး သပ္ၾကည့္ ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေနာက္ဆုံးထား ျပဳလုပ္ရမည္ ့ အေနအထားျဖစ္ေနပါသျဖင့္ လက္ရွိ ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရး စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အထူးစုိးရိမ္မိသည္။ ခ်င္းျပည္အတြင္းေရကာတာမ်ား၊ သတၱဳတြင္း မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေဘးမဲ့ေတာ စီမံ ကိန္းမ်ားအျပင္ ကုလားတန္ ဖက္စုံသုံး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး  စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုဆႏၵအရ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳပါက ျပည္သူလူထုအတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ခ်င္းျပည္အတြင္း လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါ စီမံကိန္းမ်ား သည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈ မရွိျခင္း၊ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းအရ ေဒသခံမ်ား၏ နစ္နာ မႈမ်ားကုိ လစ္လွဴရႈေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳရန္ေတာင္းဆုိပါသည္။

လက္ရွိ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား အ ေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ဆုိင္ ရာ မူသုံးခ်က္အေပၚ  အေျခခံၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္ ဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။

၁။  ေရရွည္တည္တ့့ံခုိင္ၿမဲေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၂။  ျပည္သူလူထု အတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီးအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

၃။  ျပည္သူလူထုကုိယ္တုိင္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဆက္သြယ္ရန္၊

K. Hlathun      Phone: +919612743156 E-mail: hlathun@gmail.com, nccd.chinland@gmail.com

Mai Vel Tha Chin, Coordinator of NCCS, Phone: 07022015, Email:  rem.velpi@gmail.com

Share.

About Author

Comments are closed.