ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံ ခ်င္းလူငယ္မ်ားက တုိင္ၾကား

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ဟားခါးၿမိဳ႕အနီး ေစတီတည္ေဆာက္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕အနီး ရုန္းေတာင္ေပၚတြင္ ခရစ္ ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္ အေပၚ အေရးယူေပးရန္ ၂၈ ေမလ ၂၀၁၂ ရက္ေန႕က ခ်င္းလူငယ္မ်ားမွ တုိင္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕ရွိေသာ လက္၀ါးကားတုိင္မ်ားကုိ သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႕ရွိေသာ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ အစုိးရ စက္ယႏၱယားမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေစတီ ၅၀ ဆူ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံမႈျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္ၾကားထားသည္။

ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတုိင္ဖ်က္ဆီးမႈသည္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳမိန္႕မရွိေသာေၾကာင္း ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္အစုိးရက အေၾကာင္းျပေလ့ရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သာသာနပုိင္နယ္ေျမ အတြက္ ေျမကြက္ ၅၀၀၀ ခန္႕ကုိေတာင္းဆုိေသာ္လည္း တကြက္မွ်မရရွိေသးေၾကာင္း တုိင္ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရလုပ္ရပ္သည္ ပုဒ္မ ၃၄၈ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၆၄ ႏွင့္ ညိစြနး္ထားသျဖင့္ အေရးယူေပးရန္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕ေနထုိင္သည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ လက္၀ါးကားတုိင္ စုိက္ထူမႈ၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္မႈ ၊ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္မႈမ်ားတြင္ လုံး၀ ဟန္႕တားေႏွာင့္ယွက္မႈမျပဳရန္၊ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ ခ်မွတ္ရာတြင္ အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ရန္၊ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပား၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းအလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္စြက္ရာတြင္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာမ်ား မျဖည့္စြက္ခုိင္းရန္ တုိ႕ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

ယင္းတုိင္စာကုိ ခ်င္းလူမ်ဳိး ၁၅၂၄ ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးတုိင္ၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.