ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းက ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ႏွင့္ ခရုိင္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း

0

ယမန္႕က က်င္းပသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ခရုိင္တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးအဆုိမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းက ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆမီး အား ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအျဖစ္ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အျဖစ္အေရြးခံရသူ လက္ရွိ သစ္ေတာ ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက ကန္႕ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆမီး သည္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အခ်က္အလက္ ျပည့္စုံၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ အားလုံး က သေဘာတူလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕အျပင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူး ဗန္က်င္က ယင္းကိစၥသည္ ဆမီး တခုထဲ မဟုတ္ပဲ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အျဖစ္ သင့္ေတာ္မည့္ ရြာမ်ားအားလုံး အဆုိတင္ေစၿပီး ေဆြးေႏြးသင့္ သည္ဟု တင္ျပခဲ့ ေသးသည္ဟု ထပ္မံ သိရသည္။

ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းခရုိင္တြင္ ပါ၀င္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ခရုိင္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး အတြက္ ဟားခါး ႏွင့္ ထန္တလန္အား ခရုိင္တခု၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ တုိ႕အား ခရုိင္တခုအျဖစ္၄င္း၊ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ ထန္တလန္အား ခရုိင္တခု၊ တီးတိန္၊ တြန္းဖံ အား ခရုိင္တခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အဆုိမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးၾကရာ-

ပထမအဆုိ ျဖစ္ေသာ ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္အား ခရုိင္တခု အျဖစ္၄င္း၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္၊ တြန္းဇံတုိ႕အား ခရုိ္င္ တခုအျဖစ္၄င္း ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.