သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ Pu Lal Maung Cung က ျပည္နယ္ အေရး အခ်က္ ၇ ခ်က္ တင္ျပ

0

ေဖေဖၚ၀ါရီလ အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႕ ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ Pu Lal Maung Cung က ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႕က တင္ျပခဲ့သည္။

“ က်ေတာ္တင္ျပခ်ိန္မရေတာ့လုိ႕ သမၼတမွ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေတြ ခ်ီးျမွင့္ခ်ိန္မွာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ စာတမ္းနဲ႕ တင္ျပခဲ့ တာပါ” ဟု ေျပာသည္။

တင္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ
(၁) ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ သစ္ တက္လာျပီး (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ အတြင္း ယခု အၾကိမ္ဟာ သမၼတ၏ ပထမ ဆုံး ခ်င္းျပည္ နယ္ ခရီး စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟာ UN က အဆင္းရဲ ဆုံးျပည္ နယ္ ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ထုိ႕ ေၾကာင့္ ယခု  သမၼတ ခရီးစဥ္တြင္ခ်င္းျပည္နယ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၄င္း အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္မွ လႊတ္ေျမာက္ႏုိင္ ေရးအတြက္ ၄င္း ၊ ျပည္သူလူထု က  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမားစြာျဖင့္  သမၼတၾကီးအား ၀မ္းပန္းတသာ ၾကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း ၊ထုိ႕ ေၾကာင့္ အထူး အစီအစဥ္ျဖင့္ နည္ပညာ ႏွင့္ ဖြံ ့ ျဖိဳးေရး အေထာက္အပံ ့မ်ားေပးရန္ တင္ျပလိုပါတယ္ ။  ( ဥပမာ -စုိက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴ ေရး) ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၊ က်န္းမာေရး  ၊ ပညာေရး ၊ ၀မ္းစားဖူးလွံဳေရး )

(၂) ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အျခား တုိင္းေဒသၾကီးျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ယွဥ္ ေဘာင္ တန္းႏုိင္ရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ ေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းအျမန္ ထားရွိႏုိင္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီပါက ျပည္နယ္ တစ္ခုအတြင္း ရွိရမည့္ အဂါၤရပ္ ၊ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး ၏ လိုအပ္ခ်က္အေနျဖင့္ အထူး အခြင့္အေရး ေပးျပီး အျမန္ ဆုံး ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ အေလး နက္တင္ျပေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။

(၃) ခ်င္းျပည္နယ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာေလယဥ္ကြင္းကုိလည္း သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေနရာမ်ား ကုိ တုိင္းတာ ၾကည့္ ရႈေလ့လာၿပီး အေကာင္းဆုံးေနရာကုိေရြးခ်ယ္ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ တင္ျပလိုပါတယ္။

(၄) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ အျဖစ္က်င္းပ ခြင့္မရေသာ ေဖေဖါ၀ါရီ လ (၂၀ ) ရက္ေန႕ ကုိ CNF  ႏွင့္ အစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာ တူညီ ခ်က္ ျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္  က်ငး္ပ ခြင့္ရရွိေသာ္လည္းတရား၀င္ရုံးပိတ္ ရက္အျဖစ္ မသတ္ မွတ္ေသာေၾကာင့္ တရာ၀င္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္  သတ္မွတ္ေပးရန္  အ ေလးအနက္ တင္ျပလို ပါေၾကာင္း ၊ ထုိ႕အျပင္ ဒီနွစ္ (၆၅ ) ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ တြင္မူလ တန္း အဆင့္ မွအထက္ တန္းအဆင့္ထိ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ သက္ဆုိင္ရာက အမိန္႕ထုထ္ထားေၾကာင္း ၄င္း အမိန္႕ အားခ်ငး္ အမ်ဳိးသားမ်ား အ တြက္ အလြန္ စိတ္ထိခိုက္စရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ထုိ ေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ တြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ ထုထ္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ အားျပန္လည္ရုပ္ သိမ္းေပး ျပီး စာေပးပြဲရက္ကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေျဖဆုိေစရန္ ျပည္သူလူထု ကုိယ္ စားတင္ျပလိုပါတယ္ ။

(၅) ဟားခါး – ထန္တလန္ – ဆာဆီေခ်ာက္ ဆက္သြယ္သည့္ ကားလမ္းအား ျပည္ေထာင္စု လမ္္းမ ၾကီး စီမံကိန္း အစီ အစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ (၁) မုိင္ ႏႈန္း ကတၱရား ခင္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ဟားခါး – ထန္တလန္ ျပည္သူလူထု ၏ ေတာင္းဆုိ ခ်က္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အထူး အစီအစဥ္ ျဖင့္ လမ္းတုိးခ်ဲ႕ျပီး ကတၱရာခင္းေပးရန္ တင္ျပလိုပါတယ္။

(၆) ခ်င္းျပည္နယ္ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္  အိႏိၵယ -ျမန္မာ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးတုိးတက္ရန္ အတြက္ထန္တလန္ၿမိဳ႕ အား အိႏိၵယ နယ္စပ္ ျမိဳ့ျဖစ္သည့္ နည္းတူနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ျမိ ု ့အျဖစ္ သက္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပလုိပါတယ္။

(၇) ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ ယခု ႏွစ္ ၀မ္းစားမဖူလႈံမႈ ျပသနာမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ထန္ တလန္ျမိဳ႕ နယ္တြင္ၾကဳံေတြ႕ေနမႈကုိ ခ်ငး္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကလည္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း သမၼတ အေနျဖင့္ ၀မ္းစာတြက္ အခက္အခဲ ၾကံဳေတြ ့ ေနေသာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ကူညီ ေျဖရွင္းေပးရန္။

Share.

About Author

Comments are closed.