လက္ေထာက္ျမိဳ ့နယ္ပညာေရးမွဴးအား ျပည္ နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ တိုင္ၾကား

0

မူလတန္းေက်ာင္းသား၊သူ (၆)ဦးကို စာေမးပဲြေျဖ ဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္ သည့္အတြက္ ေဒသခံ လူထု က ခ်င္းျပည္ နယ္၊ မတူပီျမိဳ ့နယ္ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးကို ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ ပူးဟုန္းငုိင္ ထံ ေဖေဖၚ ၀ါရီလ (၂၈)ရက္ ေန ့စဲြျဖင့္ တိုင္ၾကား ခဲ့ၾက သည္။

လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦး ဟာရွိန္းကီး သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန ့တြင္ မတူပီျမိဳ ့ နယ္ မားဒူ အုပ္စု အတြင္း နယ္လွည့္ ကြင္းဆင္းစဥ္တြင္ ထံုနားေက်းရြာသုိ႕ေရာက္ရွိၿပီး အျပန္ ခဲန္းစား ရြာအေရာက္ တြင္ ေက်းရြာ သား မ်ားက ၾကိဳဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ခဲန္းစားေက်း ရြာ မွ ေက်ာင္းသူ၊ သားမ်ားကို အတန္း တင္ စာေမးပဲြေျဖဆိုရန္ ပိတ္ပင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပ ထားသည္။

အဆိုပါတိုင္တန္းစာတြင္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ား စာေမးပဲြေျဖဆိုခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ လက္ေထာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးက လူတဦး အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀က်ပ္စီ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို ့ ေပးသြင္း ရမည္ ဟု ႏႈတ္မိန္႕့ ျဖင့္မွာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာလူ ထုအစည္းအေ၀းက ယင္းေငြပမာဏ ကို မေပး သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက သူငယ္တန္းမွ ဒုတိယတန္းအထိ ထုံနား အမက ေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ လုိက္ေသာ ခဲန္းစား ေက်းရြာ အမက ေက်ာင္းခြဲတြင္ တတိယတန္းမွ စတုတၱတန္းအထိ သင္ယူေစ ရန္ ယခင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားက ခြင့္ျပဳလုိက္သည္ကုိ  ဦးဟာရွိန္းကီးက တရားမ၀င္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ခဲန္းစားေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းမွ တတိယေက်ာင္းသား၊သူ (၂)ဦးႏွင့္ စတုတၱ တန္းေက်ာင္း သား၊ သူ (၄)ဦး စုုစုေပါင္း (၆)ဦးအတြက္ အတန္းတင္စာေမးပဲြ ေျဖဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသား၊သူ တဦးလ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ က်ပ္စီေပးသြင္းရန္ အမိန္ ့ေၾကာင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂) ရက္ေန ့တြင္ ရြာလူၾကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးပါစိတ္ႏွင့္ ဦးထန္ဖုန္းတုိ ့သည္ လက္ေထာက္ ပညာေရး မွဴးႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ ့ ဆုံၿပီး လတ္တေလာ တြင္ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲရွိေနေသာေၾကာင့္ေပး သြင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ကေလးငယ္မ်ားအား စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္ျပဳ ရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း  ဦးဟာရွိန္ကီး က ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၄) ရက္ေန ့တြင္ ရုံးသို ့ျပန္လာၾကရန္  ပ်က္ကြက္ပါ က  ေက်ာင္းသား၊ သူမ်ား စာေမးပြဲေျဖ ဆိုခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မသာမာမႈ မျပဳလုပ္ေရး၊ လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈ ကင္း ရွင္းေရး အတြက္ ျပည္သူတ ရပ္လုံးကုို အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာၾကားသည့္ၾကားက မတူပီ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ထုံနားေက်းရြာ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမၾကီး ေဒၚလွၾကည္တို ့မွ ရြာသူ၊သား ထံ လဒ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား နစ္နာေစရန္ တမင္ျပဳ လုပ္သည့္ အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးပါရန္ တိုင္ တန္း ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တႏွစ္လံုး မုိးၾကီးတတ္ၿပီး တခါတေလ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေျမျပဳိျခင္း ၊ ေရၾကီးျခင္း၊ တံတား ျပဳိျခင္း မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.