မတူပီျမိဳ ့တြင္ မတူ စာေပႏွင့္ယာဥ္ေက်း မႈေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့၌ မတူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈ ေကာ္မတီတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ မ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန ့တြင္ ေရြး ခ်ယ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ေရွ ့လုပ္ငန္းခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မတူပီျမိဳ ့ That Dun Church ၏ Batupuei Baptist Area (BBA) ရုံးခန္းတြင္ အစည္းအေ၀းျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊  အစည္းအေ၀း တြင္ (၇၀)ဦးခန္ ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ယေန ့ ( ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀) ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ေ၀ သည့္ The Matupi Times သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အဆိုပါသတင္းစာက မတူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌအျဖစ္ Rev. Hai Lai Thang, ဒုတိယ ဥကၠဌအျဖစ္ Saya An Sai အတြင္းေရးမွဴး၊ Pastor Kui Lung, တဲြဘက္ အတြင္းေရးမွဴး Saya Okla Bik ႏွင့္ အဖဲြ ့၀င္ ၂၀ဦးတို ့ကို ေရြး ခ်ယ္ လိုက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

Chin Association for Christian Community (CACC) လူၾကီးမ်ားႏွင့္ မတူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈ ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ ့ဆုံခဲ့စဥ္တြင္ မတူပီျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ မတူဘာသာစကား သုံးစဲြေန သည့္ မတူမ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ားသည္ ဟားခါးစာေပကို မူလတန္းအဆင့္ ဘာသာ တခုအျဖစ္ တရား၀င္ သင္ၾကားရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ယင္းအစည္းအေ၀း တြင္လည္း ယင္းကိစၥကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို ့ေသာ္ မတူဘာသာ စကားသုံးစဲြသည့္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု၏ အမ်ားဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာ္ျပီး အစိုးရ ေက်ာင္း မ်ားတြင္ ဟားခါးဘာသာ အစား မတူဘာသာ စကားကို ျပန္လည္ သင္ၾကား ႏိုင္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည့္အတုိင္း မတူစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အစည္း အေ၀း၌ မတူပီျမိဳ ့နယ္ရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား တြင္ မတူဘာသာ စကား သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိက ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ဖဲြ ့စည္းခဲ့သည့္ မတူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ Rev. Bawng Thang, Rev. Thang Len, Rev. Tui Hing ႏွင့္ ဆရာၾကီး Bung Kung တို ့ လည္း ယင္းအစည္း အေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ တျခားေဒသမ်ားတြင္ ဖဲြ ့စည္းခဲ့သည့္ မတူ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမ်ားကို မတူပီျမိဳ ့ေပၚရွိ မတူ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီကို ဗဟိုျပဳလ်က္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ မတူ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္ကို လည္း မတူပီျမိဳ ့တြင္သာ ထားရွိရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း The Matupi Times သတင္းစာ က ေဖၚျပထားသည္။

မတူ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန ့၌ BBA ရုံးတြင္ျပဳလုပ္ျပီး ၎ေရြးေကာက္ပဲြမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ယခုအစည္း အေ၀းက ျပည္လည္ ေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.