ခ်င္းျပည္နယ္ ၁၀တန္း စာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ တိုးလာေပမဲ့ တျပည္လုံးတြင္ ေအာင္ခ်က္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္

0

အမွတ္ (၂) ပညာေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မွ ၁၆. ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ( (၁၂၃၂ ဦး ) ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း တျပည္လုံး တြင္ ေအာင္ခ်က္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္ဟု သိရ သည္။

ဇြန္လ (၈) ရက္ေန ့တြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ေအာင္စာရင္းတြင္ မြန္ျပည္ နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ ၄၇.၃၈ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ပထမ ေနရာရရွိျပီး ကခ်င္ျပည္ နယ္ ၄၃.၇၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း ျဖင့္ ဒုတိယေနရာ ရရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္္ နယ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ ၁၆.၅၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၁၀ တန္းေအာင္ခ်က္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလုံး ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအနက္ ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁ ဦး၊ ၄ ဘာသာ ႏွင့္ ၃ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၅ ဦးစီ၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၂၄ ဦး ႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၁၄ ဦးရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးမွာ တီးတိန္စာစစ္ဌာန ( ၂၄. ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ဒုတိယ မင္းတပ္စာစစ္ဌာန ( ၂၁.၉၀ ရာႏႈန္း)၊ တတိယ ဖလမ္းစာစစ္ဌာန ( ၂၁.၁၄ ရာႏႈန္း) ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆုံးအျဖစ္ ပလက္၀စာစစ္ဌာန( ၄.၁၀ ရာႏႈန္း)၊ ဒုတိယ ထန္တလန္စာစစ္ဌာန ( ၉.၀၅ ရာႏႈန္း) ႏွင့္ တတိယ အနိမ့္ဆုံးမွာ မတူပီစာစစ္ဌာန (၁၃. ၅၄ ရာႏႈန္း) တုိ႕ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခ်င္းျပည္နယ္ တျပည္နယ္လုံးတြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပဲြေျဖဆိုသူ ၈၀၁၇ ဦးရွိသည့္ အနက္ ၁၉၅ ဦးသာ ေအာင္ျမင္ကာ တကၠသိုလ္ ၀င္ေအာင္ခ်က္မွာ ၁၃.၆၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ တျပည္နယ္လုံးတြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပဲြေျဖဆိုသူ ၇၃၃၂ ဦးရွိသည့္ အနက္ ၁၀၉၃ ဦးေအာင္ျမင္ကာ ၁၄.၉၁ ရာခိုင္ႏွဳန္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တျပည္လုံးတြင္ တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမးပဲြ ေအာင္ခ်က္ ၃၅.၁၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိ သည့္အနက္ မြန္ျပည္နယ္ သည္ ေအာင္ခ်က္ ၄၃.၃၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ပထမအဆင့္ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလုံး၏ စာစစ္ဌာန ၁၂၆၉ ခုမွ ေက်ာင္းသား၊သူေပါင္း ၄၈၇၀၀၀ ဦးက တကၠသိုလ္ ၀င္စာေမး ပဲြေျဖဆုိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.