NCCD က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ အစုိးရထံေတာင္းဆုိ

0

DSC03168

အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္အေျခစုိက္ ခ်င္းလူငယ္တစုက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Network for Chin Community Development ( NCCD) အဖြဲ႕က ခ်င္းလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ယေန႕ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႕က အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

( NCCD) အဖြဲ႕က ခ်င္းလူထု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႕မွ စၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္၊  ထန္တလန္ျမဳိ့နယ္ ၊ ပလက္ ၀ျမဳိ့နယ္ မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကရာမွ အခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္းဆုိ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ဌါေနတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအရ (FPIC)  စီမံကိန္းမ်ားကုိ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတုိ႔၏ ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကို ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းတြင္ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့မႈ၊ လူထု ပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႔ကုိ တရားဥပေဒ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အာမခံထား ေပးရန္၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ယခင္ ဦးေန၀င္းအစုိးရလက္ထက္ကတည္းက အစုိးရအဆက္ဆက္ဟာ ေဒသခံ ခ်င္းျပည္သူေတြရဲ့  ဘုိးဘြားစဥ္ဆက္ ပုိင္ဆုိင္လာခဲ့တဲ့ ေျမယာေတြကုိ  ေဒသခံလူထုဆႏၵမပါပဲ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူၿပီး သူတုိ႕ စားကြက္အတြက္လုပ္တာ ေတြရွိတယ္၊ အဲဒီ ေဒသခံေတြရဲ့ ဆုံးရွဴံးမႈေတြ ၊ နစ္နာမႈေတြကုိ လက္ရွိအစုိးရမွာ အေရးဆုိခြင့္ ရွိလာေတာ့ က်ေတာ္ တုိ႕အေနနဲ႕ ေတာင္းဆုိထားတာပါ”  ဟု အဲန္စီစီမွ တာ၀န္ရွိ လုိင္း ရွိမြန္က ေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုပၼဏီေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမြေတာင္ နီကယ္ သတၱဳတြင္း စီမံကိန္း၊ ေလမ်ဳိ ေရကာတာ စီမံကိန္း၊ ကုလားတန္ ဖက္စုံ စီမံကိန္း၊ နတ္မေတာင္  အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ စီမံ ကိန္းႏွင့္ မဏိပူရ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။

သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ အစုိးရတက္လာသည့္ ေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အဲန္ဂ်ီအုိမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္အေပၚ ၾကိဆုိေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္ လူထုပါ၀င္မႈ၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈႏွင့္ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈကုိ အေလးမ ထားပဲ ေစတနာရွင္မ်ားသဖြယ္ ကူညီေထာက္ပ့ံမွဴျပဳပါက အနာဂါတ္တြင္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အားမကုိးပဲ တပါးသူကုိ  မွီခုိသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာမည္ကုိ အထူး စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ခ်င္းလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရကြန္ယက္ ( အဲန္စီစီဒီ)၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခ်င္းျပည္သူမ်ား အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ စား၀တ္ေန မႈဖူလုံေရးကုိ မိမိဖာသာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေစေရး၊ အသိပညာထြန္းကားေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ ေရးတုိ႕ျဖစ္ၿပီး အေျခခံမူမ်ားအျဖစ္ အေျခခံလူထုပုိင္ဆုိင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ လူထုကုိယ္တုိင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေရရွည္ တည္တ့ံသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးဟု ထားရွိသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.