ခ်င္းေက်ာင္းသား သမဂၢ အမႈေဆာင္သစ္ ေရြးခ်ယ္

0

Student union

ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ  တကၠသုိလ္မ်ား – ကေလး ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္

President                                Salai Dawt Lian Hmung

Vice President 1                      Tg. Bia Za Hmung

Vice President 2                      Salai Van Thawng Thang

General Secretary                    Salai Sairus

Associate General Secretary 1  Salai Kep Chin Thang

Associate General Secretary 2  Salai Lalthanpuia

Treasurer                                 Lia Nem Eih Sihn

Assistant Treasurer 1                 Mai Dorene Dawt Chin Tial

Assistant Treasurer 2                 Salai Shin Htun

 

” လာမည့္ ႏွစ္မွာ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံၾကီးကုိ က်င္းပၿပီး ဒီထက္ က်စ္လစ္တဲ့ သမဂၢ ၊ ေတာင့္တင္းခုိင္မာတဲ့ သမဂၢ ျဖစ္တည္လာဖုိ႕ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမယ္” ဟု အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) Salai Kep Chin Thang က ေျပာသည္။

 

ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ တကၠသုိလ္မ်ား ကေလးကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အဓိက ခ်င္းစာေပယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရး၊ ခ်င္းေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ခ်င္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား ပညာရည္တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။

 

ကေလး တကၠသုိလ္သည္ ျမန္္မာႏုိင္ငံအတြင္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားအနက္ ခ်င္းေက်ာင္းသား ဦးေရ အမ်ား ဆုံး သင္ၾကားသည့္ တကၠသုိလ္ ျဖစ္သည္။ ကေလးတကၠသုိလ္ အသီးသီးတြင္ ခ်င္းေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ သင္ၾကားသည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.