၈ ေလးလံုး ၂၅ ႏွစ္တိုင္ ခဲ့ေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရး မရရွိေသးဘူးလို႔ CNF ေျပာ

0

chin_national_flag

၈ ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီအေရးလွဳပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ၂၅ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ လူထုတရပ္လုံးမွ လုိလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရရွိေသးေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF က ယေန႔ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႕သည္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လုံးမွ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ႏွင့္ တပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္၍ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္တုိက္ပြဲဝင္လာခဲ့သည့္ ၈ ေလးလံုး ဒီမိုကေရ စီလႈပ္ရွားမႈႀကီး ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ေန႔ျဖစ္သည္။

၂၆ ႏွစ္္တုိင္တုိင္ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဦးေန၀င္း တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ၈ ေလးလံုးျပည္သူ႕လွဳပ္ရွားမႈ ႀကီးျဖင့္ အဆုံးသတ္ေစႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏လုပ္ႏုိင္စြမ္းရည္အားျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ လွဳပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္သည္ဟု ယေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ CNF ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထုိ႕အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လုံး၏ အခြင့္အေရးဆုံးရွဴံးမႈမ်ား၊ဘာသာေရးဖိိႏွိပ္မႈမ်ားအားကမၻာ့ကုလသမၼဂအပါအဝင္ကမၻာတဝွမ္းလုံးသုိ႕အသိေပးႏုိင္ခဲ့သည့္လွဳပ္ရွားမႈႀကီးလည္းျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးမွ လိုလားေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ယေန႔ထိ မရရွိၾက သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္းတူအခြင့္ အေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးသည္ လည္း  လက္ေတြ႕စစ္အစုိးရမွ ၎တုိ႕စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲျပဌါန္းထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိေနၾကသည္ကုိေတြ႕ရွိရဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုတရပ္လုံးလုိလားေတာင့္တေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကေသာဒီမုုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ႏုိင္သည္အထိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လုံးမွ တစိုက္မတ္မတ္ ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး ေၾကညခ်က္တြင္ တိုက္တြန္းထား သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.