ခ်င္းျပည္နယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး က်ပ္ သန္းေပါင္း ၈၄၆၇၈ အသုံးျပဳ

0

Chin state1

ခ်င္းျပည္နယ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အစုိးရက က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၄၆၇၈ အသုံးျပဳ ၿပီးေၾကာင္း ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရး ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းက ယခု က်င္းပေနသည့္ ပထမ အႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔႔တြင္ ေျပာၾကား လုိက္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခြန္းလိန္း၏ ခ်င္းျပည္နယ္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ စာရင္းဇယား ၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာ‌ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ တို႔ကေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ ေငြေၾကးႏွစ္ရပ္စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၈၄၆၇၈ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

 

အေသးစိပ္မွာ – ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ လက္ရွိကာလအထိ က်န္းမာေရးက႑အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅၃၂.၆၁ သိန္း၊ ပညာေရးက႑ အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၃၁၅ သိန္း၊ ေရအားလၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ၁၃၁၅ သိန္း၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးအတြက္ ၄၇၉ သိန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရးအတြက္ ၂၆၆ သိန္း၊ လမ္းတံတားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္း အတြက္ ေငြက်ပ္ ၉၄၄.၂ သိန္း၊ ျပန္ၾကားေရး စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ တယ္လီဗြီရွင္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းျခင္းအတြက္ ၈၂.၃၆ သိန္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ သာသနာေရး အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၀၃.၅၇ သိန္း၊ အားကစားက႑အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၂၀၊ မီးသတ္ကားႏွင့္ သမဝါယမ႐ုံးျပဳျပင္ျခင္း အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၅ သိန္း၊ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း ၃၉၇ မိုင္ ၅ ဖာလုံ ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၄၆၇၈.၉၄ သိန္း၊ ပိုးစာပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၉၄၆၀ တန္ဖိုးႏွင့္ညီမၽွေသာ အပင္ႏွင့္ ပံ့ပိုးကိရိယာမ်ား ကုိ ပ့ံပုိးခဲ့သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္း ျပည္နယ္လူထု၏တင္ျပခ်က္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ရန္္ က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၀၀၀ ၊     စိုက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၇၄၆.၂၀ သိန္း၊ ပညာေရးအတြက္ သိန္း ၂၀၀၀၊ က်န္းမာေရးအတြက္ သိန္း ၁၀၀၀၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၂၀၀၊  ေက်းလက္စြမ္းအင္ အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၃၀၀၊ လူေနမႈဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၇၅၃.၈၀ သိန္း၊ စုစုေပါင္းက်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၊ လူမႈစီးပြား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၅၅၀၊ ပညာေရးအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၉၄၀၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀၀၀၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၉၅၂ သိန္း၊ ေက်းလက္စြမ္းအင္အတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၇၅၀၊ လူမႈစီးပြား(ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ မီးသတ္၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး) အတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၈၀၈ သိန္း၊ စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၂၀၀၀၀ ကို အသံုးၿပဳခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းသည္။

 

ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အ စည္းအေဝး မ်ား ၌လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သုံးစြဲေငြစာရင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားက ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား၌ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္း ပါးမႈေလ်ာ့ ခ်ေရးရန္ပုံေငြမ်ား၊ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရန္ပုံေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်း႐ြာမွ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေက်း႐ြာ သားမ်ားကို ရွင္းလင္း အသိေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု ဆက္လက္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔က ျပည္သူလူထုထံသုိ႔ို အသိ ေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.