ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚစု တက္ေရာက္ရန္ UNFC က အစုိးရနဲ႕ညွိႏႈိင္း

0

UNFC နဲ႕ အစုိးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (UPWC) တုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေစလုိေၾကာင္း UNFC က UPWC ထံ ယခုလ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ေန႕က အေၾကာင္း ၾကားထားသည္ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚစု အပါအ၀င္ ဂ်ပန္အစုိးရနဲ႕ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ထုိင္းအစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ UNA ႏွင့္ NDF အဖြဲ႕မွ ကုိယ္ စားလွယ္ ႏွစ္ဦးစီလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ရန္ ျဖစ္ၿပီး ယခု ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးမည့္ရက္ကုိ ယခုလကုန္ၾသဂုတ္ ၃၀ -၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ရာထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႕ ျဖစ္လာပါက တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ကုိယ္စားျပဳ လက္နက္ကုိင္အဖြဲဲ႕မ်ား အားလုံးပါ ၀င္ၿပီး နွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္သည့္ ေနရာတြင္ အဓိက ထား ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၾကား၀င္ ညိွႏႈိင္းသူမ်ား၊ ေလ့ လာသူမ်ား၊ သက္ေသမ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ညီလာခံတြင္ သေဘာတူထားၾကသည္ဟု သိရသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းရးတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အာဏာရ အစုိးရသည္ UNFC တပ္ေပါင္းစု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းသင့္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးျပသာနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ ေရရွည္တည္ တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ခံယူထားေသာေၾကာင့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆုံနည္းလမ္းကုိ ရွာညွိႏႈိင္း ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

UNFC ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ညီလာခံကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ဇူလုိင္ ၂၉ – ၃၁ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့ၾကရာ လက္ရွိျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္ေရး၊ အနာဂါတ္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ တုိးတက္ ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္း စိန္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္ဖုိ႕ မလုံမလဲ ျဖစ္ေနၾကေသးသည္ဟု ေလ့လာသူ တခ်ဳိ႕က ေျပာဆုိ သုံးသပ္ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.