ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္ ရိွသင့္/မရိွသင့္ သံုးသပ္ျခင္း

0

 ေဒါက္တာ တီပန္လိုင္း   ( ပခုကၠဴ တကၠသုိလ္) – ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဒီဂရီေကာလိပ္/ တကၠသိုလ္ ထားရိွေရးေကာ္မီတီကို ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖ (၃၀) ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းကို Volume 1. No.4 ထုတ္ Khonumthung ဂ်ာနယ္တြင္ ဖတ္ခဲ့ရလို႕ ၀မ္း ေျမာက္၀မ္းသာၾကိဳဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဒီဂရီေကာ လိပ္/ တကၠသိုလ္ထားရိွေပးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနရာေဒသ ေရြးခ်ယ္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား ကဲြလဲြ ခဲ့ၾကရလုိ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ  အနိမ့္က် ဆံုးေဒသဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ေခတ္ မီွဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ဘက္စံု လႊမ္းျခံဳႏုိင္မည့္ ပညာေရးက႑သည္ President-speaks-at-Kalay-University-15-Feb-2013အဓိက အခရာက် ပါတယ္္။ ခ်င္းျပည္နယ္ကလဲြ၍ ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုးရိွ တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ ဒီဂရီေကာလိပ္ေတာင္ သိပ္မရိွ ေတာ့ဘဲ တကၠသိုလ္အဆင့္ မႈိလိုေပါက္လာတဲ့ ယေန႕ေခတ္ခိ်န္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ  ဒီဂရီေကာလိပ္ အဆင့္ေလာက္ ကိုေတာ့  သင့္ေတာ္သည့္  ေနရာ တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရမွတဆင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျပီး သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။ ယခင္ခိုင္ကမ္းေကာလိပ္ကို ကေလး တကၠသိုလ္ အျဖစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သၾကီး မွာ ထည့္သြင္းျခင္း ခံရသည္ကိုလည္း သင္ခန္းစာ ယူသင့္ပါတယ္။ အမွန္က ယင္းကိစၥဟာ Decision Maker ေတြအပၚမွာ လံုး၀မူတည္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားကို ထူေထာင္ ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) မေပးျခင္းအေပၚ သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိး/ဆိုးက်ဳိးေတြကို ကြ်န္ေတာ္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္တည္း၏ မွားျခင္း၊ မွန္ျခင္း အျမင္ေလး အေပၚမွာ  ေအာက္ပါအတိုင္း အနည္းငယ္ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ထိုသို႕တင္ျပတဲ့အခါ ကြ်န္ေတာ္သည္ စာေရး ဆရာလည္း မဟုတ္ပါ။ နိုင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္ပါ။ အမိေမြးေျမ ခ်င္းေတာင္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္/ တကၠသိုလ္  ရိွေစခ်င္တဲ့  ဆႏၵ သက္သက္ေရ၊ ဤအေၾကာင္း အရာႏွင့္ ပတ္သက္လို႕ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္း မရိွေသးတာေရ တုိ႕ေၾကာင့္  သေဘာထား ရိုးရိုးအျမင္အေပၚမွာ အေျခခံျပီး ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မွ်သာျဖစ္ပါ တယ္။

ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္ ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္  တျခားတိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားကဲ့သို႕  Mother Chin land ရဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ကို ျမင့္မားလာေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္ အနာဂါတ္ရဲ့ လူမႈစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ အၾကီးမားဆံုး လူ႕စြမ္း အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ ေမြးထုက္ေပးမႈ တာ၀န္ေတြကို ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ အဓိက အင္ဂ်င္ၾကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္ဟာ သဘာ၀ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀မႈ မရိွပါ။ ရွိပါေသာ္ျငားလည္း ထိုသယံဇာတ တစ္ခုတည္း အားျဖင့္ တိုးတက္လာႏုိင္မွာမဟုတ္သလုိ အၾကီးမားဆံုး လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ပါမွ သာလွ်င္ တခုလုံး တိုးတက္လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္မွာသာ ဒီဂရီေကာ လိပ္/ တကၠသိုလ္ ထူေထာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ (ျပည္မတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကလဲြလို႕) ခ်င္း တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ/ သားမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ပညာေရးအတြက္ သံုးစဲြေနေသာ ေငြေၾကး ပမာဏဟာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ၀င္ေငြေတြကိုပါ တိုးပြားေစမွာ ျဖစ္္သလို၊ အစိုးရ ၀န္ထမ္း ေတြျဖစ္လာမဲ့ ဆရာ/မေတြနဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ အသံုးစရိတ္ ေငြေၾကး ပမာဏေတြဟာလဲ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ားရဲ့ ၀င္ေငြမ်ားကိုပါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ျဖည့္ဆည္း ေပးရာ ေရာက္ေစပါတယ္။

ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းေက်ာင္းသူ/သားေတြရဲ့ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစမွာျဖစ္ျပီး၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ အမ်ားစုသည္ ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္သို႕ ေန႕သင္တန္း တက္ေရာက္လာႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဖက္မွာ အေ၀းသင္ သင္တန္းသား ေက်ာင္း သားဦးေရလည္း ေလွ်ာ့နည္းလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Global Village ေခတ္ သစ္ၾကီးမွာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ျမိဳ႕ၾကီး ေတြမွာ သာ ဗဟုသုတေတြ၊ ပညာေတြနဲ႕ နည္းပညာေတြ ပိုရမယ္ ဆိုတဲ့ အယူအ ဆကုိ စြန္႕လႊတ္သင့္ပါၿပီ။ Infra Structure ေကာင္းမြန္ဖို႕သာ လိုပါတယ္။ ေနာက္ျပီး အမိခ်င္းျပည္ရဲ့  ေက်ာင္းသူ/ သား တစ္ဦးတစ္ေယာင္းခ်င္း စီရဲ့ ၾကိဳးစားအား ထုက္မႈ၊ အေတြးအေခၚ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးမားမႈ၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္ ရွင္သန္ႏုိးထ တက္ၾကြမႈမ်ား အေပၚမွာလည္း မူတည္ပါ လိမ့္တယ္။ အတိက္ကာလက အေျခအေနအတိုင္း ဆက္ လက္ ရပ္တည္ေန လို႕မရ ေတာ့ပါ။

ResizedImage540405-P1000979ခ်င္းျပည္မွာဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္ထားရင္ ေကာလိပ္တက္ေရာက္နိုင္မည့္ေက်ာင္းသားဦးေရနည္းမွာ ပါ ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခကိုလည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းမွာပင္ ၀ိဇၨာ/သိပၸံ ခ်င္းေက်ာင္း သားဦးေရ စုစုေပါင္း(၃၀၀)ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ က်န္တဲ့အျခားတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ စစ္ေတြ၊ ကေလး၊ မံုရြာ ႏွင့္ အျခားတကၠသိုလ္မ်ားသို႕ တက္ေရာက္တဲ့ စာရင္းေတြ မပါေသးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတံုတကၠသိုလ္မွာ တာ၀န္က်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ထိုအခိ်န္ ၀ိဇၨာ/သိပၸံ ေက်ာင္းသား ဦးေရ စုစုေပါင္း(၁၅၀)ေက်ာ္မွ်သာ ရိွပါတယ္။ ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္သာရိွလွ်င္ အဆိုပါ က်ဳိင္းတံု တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဦးေရထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္မွာပါ။ ေျပာရရင္ အေရအတြက္ ကိစၥႏွင့္ အရည္အခ်င္းကိစၥကိုသာမက Political Will ဟု ေျပာရမည့္ ေစတနာကိစၥကိုပါ  သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ( Decision Maker)   မ်ားက ပိုျပီး အေလးထား သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ တိုးတက္မႈအနိမ့္က်ဆံုး ျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္မွာ Political Will သာ ပိုျပီး ရိွလာမည္ဆိုလွ်င္ ယေန႕ခ်င္းလူငယ္မ်ားသည္     ပညာေရးတံခြန္ကို ခပ္ျမင့္ ျမင့္  လႊင့္ထူႏုိင္ ခြင့္ ရလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး ” ယေန႕ လူငယ္သည္  ေနာင္၀ယ္ လူၾကီး”  ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ဳိးအစား ” ယေန႕ လူငယ္သည္ ယ ေန႕ လူၾကီး ” ဆိုသည့္ ေခတ္မ်ဳိး တစ္ခိ်န္ခိ်န္ မွာ ေရာက္လာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္တြင္ ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာ လိပ္/တကၠသိုလ္  ထူေထာင္ ျခင္း အားျဖင့္  Local Needs  မ်ားအတြက္  ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ  စိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ ေလွကား ထစ္စိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ ႏြားေနာက္ေမြးျမဴေရး ၊ ဥယ်ာဥ္ ျခံစိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ မိမိစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ ထိန္း သိမ္းျမင့္ တင္ ေရး၊ မိဘျပည္သူလူထုရဲ့ ခံစားခ်က္နွင့္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ေရး၊ ေဂဟာစနစ္၊ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၊ အျခား စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ မိမိေလ့လာေသာ ဘာသာရပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို စာတမ္းမ်ား၊ သုေတ သနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ မိမိခ်င္းျပည္ ေဒသရဲ့ အက်ဳိးျပဳ ေသာ၊ အက်ဳိးရိွေသာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို အနီးကပ္ ေဖာ္ထုက္ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္မရိွေသာေၾကာင့္ ခ်င္းလူငယ္အမ်ားစုသည္ ျပည္မပညာသင္စရိတ္မ တတ္ႏုိင္ေတာ့ပဲ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ မီဇိုးရမ္ျပည္နယ္၊ ထိုင္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ ထြက္ခြါၿပီး အလုပ္ၾကမ္း လုပ္ ေနၾကရတာပါ။ အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ခ်င္းေတာင္မွာ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မိ သားစုအလိုက္ ျပည္ပ သို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းကုန္ၾကတယ္။ ျပည္ပတြင္ ေတာင္ေပၚ ခ်င္း လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၂သိန္းေက်ာ္) ရိွသည္ဟု သိရိွရပါတယ္။ တဖက္မွာ  အမိ ခ်င္းျပည္အတြက္ Strength Drain, Brain Drain   ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္။ ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီ ေကာလိပ္/ တကၠသိုလ္ ဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္မတကၠသိုလ္ရိွ  အျခားတိုင္းရင္းသား  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ လက္ပြန္း တသီး ခင္ မင္ရင္းနီွးမႈမ်ားကိုေတာ့ တဖက္တြင္ အေတာ္အသင့္ အားနည္းေစႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီ ေကာလိပ္/ တကၠသိုလ္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား တကၠသိုလ္ပညာကို ေ၀းလံသည့္ေျမျပန္႕ ေဒသမ်ားသို႕ အကုန္အက်မ်ားမ်ားခံၿပီး သြားေရာက္ ဆည္းပူးရသျဖင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဆည္းပူးႏုိင္သည့္ ဦးေရေလ်ာ့နည္းခဲ့ရ ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါတယ္။  ေန႕သင္တန္းသားဘဲြ႕ရလူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းေစျပီး၊ အေ၀းသင္ သင္တန္းသား ဘဲြ႕ရ လူဦးေရ တိုးပြားေစပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေျပာင္းဖို႕ လိုတဲ့အထဲမွာ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ရဲ့  ပညာေရးလည္း အဓိက ပါပါတယ္။ တစ္ခိ်န္က အေ၀းသင္နွင့္ ေက်ာင္းျပီးရင္ အလုပ္ေလွ်ာက္တာ လက္မခံတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးလည္းၾကံဳ ေတြ႕ခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုမွာ ပခုကၠဴတကၠသိုလ္၊ ကေလးတကၠသိုလ္၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္နွင့္ မံုရြာတကၠသိုလ္ ကဲ့သို႕ေသာ ျပည္မ တကၠသိုလ္ မ်ားရိွ အျခားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေက်ာင္းသားလူငယ္ထုေတြြအၾကား  လူငယ္သဘာ ၀အရ အခန္႕ မသင့္ မထင္မွတ္တဲ့ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ ၾကံဳတတ္ျဖစ္တတ္ ေစႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေက်ာင္းသံုး စရိတ္မ်ား ပိုေထာင္းလာေစပါတယ္။ ဘူးေလးရာ ဖရံုဆင့္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး Institution ယႏၱရားလည္ပတ္မႈေတြ  မရိွဘူးဆိုရင္ ယေန႕ခ်င္းလူငယ္ အမ်ားစုသည္ အနာဂတ္ အမိခ်င္းျပည္ ေဒသအ တြက္ တာ၀န္ယူလိုစိတ္၊ တာ၀န္ခံလိုစိတ္၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေတြနွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္း လာေစႏုိင္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္ မထားရွိျခင္းဟာ ေနရာေဒသေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ သေဘာထားကဲြ လဲြမႈ၊ ေနရာေဒသ ေျမအေနအထား အေျခအေနမေပးမႈ တုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း   ၾကားရျပန္ပါတယ္။ နည္းပညာ က ပထ၀ီ၀င္ ဆိုင္ရာ ေျမမ်က္နွာသြင္ျပင္ အသြင္သ႑ာန္ (Land form) မ်ားကို ျပဳျပင္ႏုိင္ပါတယ္။ သာမန္နည္းအားျဖင့္ လည္း ျပဳျပင္ႏုိင္တဲ့ ေျမအေနအထားလည္း ရိွပါတယ္။  ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသဟာ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး ခက္ခဲေၾကာင္း၊ စားနပ္ ရိကၡာ ခက္္ခဲေၾကာင္း ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေပးမႈေတြသာ ဆက္လက္ရိွေနအုံးမယ္္ဆိုရင္  အနာဂါတ္  အမိခ်င္းျပည္ေဒသရဲ့  လူသားအရင္း အျမစ္မ်ားနဲ႕ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈေတြဟာ ေရွ႕ကို ခရီးေရာက္သေလာက္ ေပါက္ေျမာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ။

ခ်င္းျပည္နယ္မွာ တကၠသိုလ္ပညာ ဆည္းပူးနိုင္သူအားလံုး ပညာအျပည့္အ၀ဆည္းပူးႏုိင္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း ပညာ ေရးက႑ ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္႕နံွ႕မႈ အေနအ ထားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး စုစည္းတက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ၿမိဳ႕ေတြကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဒီဂရီေကာလိပ္/တကၠသိုလ္တစ္ခုစီ တိုးခဲ့် ဖြင့္လွစ္ ေပးသင့္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါတယ္္။ ထိုသို႕သာ တိုးခဲ့်ဖြင့္လွစ္ ေပးမည္ဆိုပါက-

(၁) ေဒသတြင္းပညာေရး က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး ေဒသ၏လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ပိုမိုျမင့္မားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၂) မဖံြ႕ၿဖိဳးေသးေသာ ေဒသတြင္း ပညာေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးလာျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္   ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ဌာေန ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား အတြက္  အျခားေသာ  လုပ္ငန္း အခြင့္အလမ္းမ်ား  ေပၚေပါက္ လာေစႏုိင္ပါတယ္။

(၄) ေဒသတြင္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစျပီး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္နွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း စီရဲ့  အျမင္မ်ားလည္း က်ယ္ျပန္႕လာေစႏုိင္ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား ထူထပ္သည့္ေနရာေဒသ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္-

(၁) လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲမ်ား နွင့္

(၂) တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အခိ်န္ၾကာၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္နိုင္ဖို႕ အခက္အခဲမ်ားရိွႏုိင္ပါတယ္။ သို႕ပါ ေသာ္ျငားလည္း နိုင္ငံေတာ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပညာေရးက႑ကို ျမွင့္တင္မည္ ဆိုပါက အဆိုပါ  အခက္အခဲမ်ား  မေက်ာ္ လႊားႏုိင္စရာ မရွိပါ ဟု ယူဆရပါတယ္။   နိုင္ငံေတာ္၏  စီမံခ်က္ျဖင့္  စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္မည္ ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္မည္ဟု သံုးသပ္မိပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္မွာ ဒီဂရီေကာ လိပ္/ တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ရိွသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေဖာ္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Share.

About Author

Comments are closed.