ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ စီမံကိန္း အလ်င္စလို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေစလိုဟု ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ၄ ပါတီကေျပာ

0

Muitaung

တရုတ္ပိုင္ North Mining Investment Company (NMIC) မွ တူးေဖာ္မည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ စီမံကိန္းအား အလ်င္စလို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေစလိုေသးေၾကာင္း ခ်င္းႏိုင္ငံေရး ၄ ပါတီ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

 

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သယံဇာတ အက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒတရပ္ထြက္ေပၚလာေရး အေျခအ ေနျဖစ္ေနျခင္း၊ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ရွိၿပီးေသာ္လည္း နည္းပေဒျပဌာန္းႏိုင္မႈမရွိေသးျခင္း၊ တရားဥပ ေဒ စိုးမိုးမႈ အားနည္းေနေသးျခင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားမွ လံုေလာက္ေသာ နားလည္ သိရွိမႈ မရွိ ေသးျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနၾကျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို အလ်င္စလို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲ အခ်ိန္ယူ ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အရွဳိခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ စသည့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ၄ ပါတီက သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။

 

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုလ စက္တင္ဘာ ၂ မွ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း  ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ နီကယ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ေလ့လာ ေတြရွိခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာမီဒီယာ စာၾကည့္တိုက္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ နီကယ္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Draft Project Report (DPR)၊ Memorandum of Understanding (MoU)၊ Terms of Reference (TOR) စသည္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားက လံုေလာက္စြာ သိရွိျခင္းမရွိသည့္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ ဟု ယူဆေၾကာင္း လည္း ခ်င္းပါတီမ်ားက ေျပာသည္။

 

အကယ္၍ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ဆိုပါက EIA, SIA, HIA မ်ားကို လြတ္လပ္၍ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုအား  လုပ္ေဆာင္ေစၿပီး တရား၀င္ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚမူတည္၍ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မ်ားအတြက္ နစ္နာသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီေလ်ာ္ေၾကး(Compensation) ေပးေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ Corporate Social Responsibilities (CSR) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အညီ ကုမၸဏီဘက္မွ မည္သို႔တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ကို အတိအက် ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ထားေသာ ကတိက၀တ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္တာ၀န္ယူမည္ လြတ္လပ္ေသာ Monitoring Team တခုဖြဲ႔စည္း သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းအက်ဳိးအျမတ္ခြဲေ၀ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ခ်င္းျပည္နယ္ခံစားခြင့္ (၂) ရာခိုင္းႏႈန္းသည္ လြန္စြာနည္းပါသည္ဟု ခ်င္းပါတီမ်ားကေျပာသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းက “ ေဒသခံေတြကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို မလုပ္ေစခ်င္ ေသးဘူး၊ တကယ္လို႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ႏိုင္ငံေတြကဘဲ လုပ္ေစခ်င္တယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြထဲမွာ ဒီလိုပညာရွင္ေတြ ထြက္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ေဆာင္ရင္ေကာင္း မယ္ဆိုၿပီး ေဒသခံေတြရဲ့ သေဘာထားကရွိပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းပါတီမ်ား၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ထားခ်က္တြင္ ခ်င္းပါတီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ မွ ေလ့လာေတြရွိခ်က္မွာ ကြဲလြဲေနေၾကာင္းေထာက္ျပထားသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း (၂၀) ရွိ ရြာသားမ်ားေတြ႔ဆံုမႈရလဒ္အရ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လူထုေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္အတူ သေဘာတူ ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစုိးရမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံသေဘာထားေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

သို႔ေသာ္ ခ်င္းပါတီမ်ားအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတည္ရွိရာ ေဒသရွိ ရြာေပါင္း(၁၄)ရြာ (ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၅ ရြာ ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ေဒသႀကီးရွိရြာေပါင္း ၉ ရြာ)မွ လူဦးေရ ၅၀၀ နီးပါးခန္႔အား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ရလဒ္အရ လူထုက စီမံကိန္းကို မေထာက္ခံေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရာ ရလဒ္ ႏွစ္ခု ကြဲလြဲမႈရွိေနပါသည္ဟုသိရသည္။

 

ေျမြေတာင္၊ ဖားေတာင္ နီကယ္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး North Mining Investment Company (NMIC) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအၾကား သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမရွိေသးဟု သိရေၾကာင္း ခ်င္းပါတီ မ်ားကေျပာ သည္။

 

ျပည္တြင္းထုတ္ Weekly Eleven အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ ေျမြေတာင္ဖားေတာင္ နီကယ္သတၱဳ႐ုိင္းသုိက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံး နီကယ္သတၱဳ႐ုိင္းသုိက္ ျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဗဒ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

အဆုိပါ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ား သည္ ဆာပင္တင္ႏုိက္ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး သန္႔စင္ၿပီး နီကယ္သတၱဳ႐ုိင္း တန္ခ်ိန္တစ္သန္းခန္႔ ရရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အဆုိပါ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Share.

About Author

Comments are closed.