ေဒသခံေတြက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အေရးယူေပးရန္ တုိင္ၾကား

0

ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္ဝၿမိဳ ့နယ္ တြီကင္းဝေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Pu Yan Aung အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးတာဝန္မွ ရုပ္သိမ္းေပးပါရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒလုပ္ထံုး လုပ္နည္းအရ ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္ ေက်းရြာလူထုမ်ားမွ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႕က သက္ဆုိင္ရာသုိ႕ လက္မွတ္ေရးထိုး တိုင္တန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Pu Yan Aung အား ေအာက္ပါ အခ်က္ (၅)ခ်က္ပါ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေဒသခံေတြက တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၁။၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ဖြံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တြီကင္းဝ ေက်း ရြာအုပ္စုအတြက္ ေခ်းေငြသိန္း(၁၀၀) က်ပ္ ထုတ္ေခ်ေပးရာ (၆) လတာ စီမံကိန္းတြင္ ေငြေခ်းယူသူမ်ားထံမွ အခ်ဳိ႕အစားမတူ၊ဘက္လိုက္ခဲြျခားမႈျဖင့္ ေငြ ေၾကးအဓမၼ ေတာင္းခံျခင္း။

၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ နိုင္ငံေတာ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ဖြံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ မွ တြီကင္းဝ ေက်းရြာ အုပ္စုအတြက္ ေခ်းေငြ သိန္း(၁၀၀) က်ပ္ထပ္မံ ထုတ္ေခ်ေပးရာတြင္ (၁)ႏွစ္တာကာလစီမံကိန္းတြင္ ေငြေခ်းယူသူ မ်ား ထံမွ ၁၀{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}ျဖတ္ေတာက္ ျခင္း၊ အခ်ဳိ ့အစားမတူ၊ ဘက္လိုက္ခြဲျခားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ သိန္း(၁၀)ယူထားသူမ်ားသည္ၿမိဳ ႕ နယ္ကို အတိုး(၄၄၀၀၀) က်ပ္ေပးသြင္း ရသည့္အျပင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးရန္ေအာင္အား ထပ္မံ(၁)သိန္းက်ပ္ စီေပးရပါသည္။

၃။ တြီကင္းဝေက်းရြာ မူလြန္ေက်ာင္း စတို ခန္းရွိ ျပည္သူပိုင္သစ္မ်ားအား မိမိေနအိမ္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္ တ ရား မဝင္ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း ယခုအိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာ အိမ္ေျမေနရာသည္ အမ်ားပိုင္ ေရတြင္းေနရာျဖစ္ၿပီး၊ွွွွ အလားတူ ဗြီဒီယိုရံုသည္လည္း ေက်းရြာျပည္သူပိုင္ အိမ္ေျမေနရာတြင္ တႏွစ္
က်ပ္ေငြ ၄၀၀၀၀ ျဖင့္ ဗြီဒီယုိရုံငွား စားေနျခင္း

၄။ တြီကင္းဝေက်းရြာအုပ္စု၊သင္းလံုးကြ်တ္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေတာင္ ယာ ခုတ္ျခင္း၊ သစ္မ်ားထုတ္ယူျခင္း၊ ၊ ေက်းရြာရံပုံေငြမ်ားကို ဘ႑ထိန္းထံ မေပးသြင္းျခင္းပဲ သုံးစြဲေနျခင္း၊

၅။ ေက်းရြာ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မီတီကုိ ျပည္သူ အသိမေပးဘဲ သူ႕ဆႏၵအတိုင္းေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္ျခင္း၊ ေက်းရြာ ျပည္သူမ်ားအား
အဓမၼလုပ္အားေပးေခၚယူခိုင္းေစျခင္း၊

ထုိ႕အျပင္ တြီကင္းဝေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေထာက္ခံစာေတြအတြက္ ေငြက်ပ္၂၀၀၀ အထက္ ေကာက္ယူေၾကာင္း ၊
အစည္းအေ၀း၊ လုပ္အားေပး ပ်က္ကြက္သူေတြကုိ ဒါဏ္ေငြ ၅၀၀၀ ေပးေဆာင္ေစျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

” က်ေတာ့္ကိုတစ္ခုခုတိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္တိုင္ၾကပါ၊ တုိင္စာအတြက္ စာရြက္မရွိဘူးဆိုယင္ က်ေတာ့္ဆီမွာယူပါ၊ ၿမိဳ့ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်ီေပါင္၊ဆပ္ေပါင္နဲ႕ ကပ္ထားတယ္၊ က်ေတာ့္ကိုဘယ္သူ ့ မွအေရးယူနိုင္မွာမ ဟုတ္ဘူး၊ ၅ႏွစ္စီ မံကိန္း ပဲ ၊ႀကိဳက္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုၿပီးရြာလံုးကြ်တ္အစည္းအေဝးတခုမွာ Pu YanAung က
ၿခိမ္းေျခာက္ထား တယ္” ဟု ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ တုိင္စာကုိ တြီကင္၀ေက်းရြာမွ ဦးျပည္ေအာင္၊ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးေအာင္စိန္၀င္း၊ ဦးေဟြ႕နန္း၊ ဦးေအာင္ကုိး၊ ဦး နန္းကုိး တုိ႕က
လူထုကုိယ္စား လက္မွတ္ထုိးတုိင္ထားၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၊ မင္းတပ္ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဦးေ၀ွ႕ယိန္း (အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ ၿမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴး၊ျပည္ေထာင္စုၾကံ ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ ့့့ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ပလက္၀ ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊
စီးပြားေရးရံုး၊ပလက္ဝၿမိဳ ့ ၊ ၿမိဳ ့နယ္အေထာက္အ ကူျပဳေကာ္ မတီ၊ပလက္ဝၿမိဳ့ ၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌါန၊ပလက္ဝၿမိဳ႕တုိ႕အား
မိတၱဴေပးထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.