လူထုအက်ဴိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည့္ ခ်င္းလူငယ္အဖြဲ႔ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ ့စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ လူထုအက်ဴိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ Chin Youth Association Mindat (CYAM) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၾကသည္။

CYAM ကို မင္းတပ္ၿမိဳ႕ရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ မင္းတပ္လူငယ္ (၃၇) ဦးတို႔က စတင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ခ်င္းလူငယ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ မည္သည့္ NGO/INGO လူမႈကူညီဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းႏွင့္မဆို လက္တြဲပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎တို႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ CYAM အဖြဲ႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားမွာ – ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမႊအႏွစ္ ဟူသမွ်ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္၊ လူမ်ဴိးေရး ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေစ ရန္ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားမ်ား၊ အမ်ဴိးသမီးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိႏုိင္ေစရန္၊ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စု မ်ားေနထုိင္ရာေဒသအသီးသီး၌ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈကိစၥရပ္မ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီအေထာက္ အကူျပဳရန္၊ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားစိုက္ပ်ဴိးထုတ္လုပ္ ျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း ၊ ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းကို ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေစရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေဒသ တြင္းရွိ ၿမိ႕၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြားမ်ား၏ သန္႔စင္းလွပေစေရးကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ မိမိတို႔ မ်ဴိးႏြယ္စုေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ သဘာ၀ေပါက္ပင္ မ်ား၊ ေတာရိုင္းတိရိစၦာန္ မ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္၊ မိမိတို႔မ်ဴိးႏြယ္စု လူငယ္လူရြယ္မ်ား အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေစေရး ႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အတြက္ ႏွစ္စဥ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အႏုပညာ ႏွင့္ ေတးဂီတၿပိဳင္ပြဲ မ်ား က်င္းပၿပီး လက္ေဆာင္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း CYAM ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code