၂၀၁၄သန္းေခါင္စာရင္းမွာဘံုအမည္ျဖစ္ေသာ “ခ်င္း” ကိုသာထည့္သြင္းၾကရန္ ေတာင္းဆို

1

Myanmar_Census_2014

လာမည့္ မတ္လအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခါ လူမ်ဳိးေနရာ၌ ခ်င္းျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ဘံုအမည္ျဖစ္ေသာ “ခ်င္း” ကိုသာ တခဲနက္ထည့္သြင္းၾကရန္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာ ရင္းေကာက္ယူရာ တြင္ ခ်င္းကုတ္နံပါတ္ျဖစ္ေသာ (၄၀၁) တြင္ ခ်င္းျပည္သူ တရပ္လံုးအေနျဖင့္ ခ်င္း လူမ်ဳိး ဟု တစ္ခဲနက္ ထည့္ၾကရန္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔က အေလးအ နက္တိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဘံုအမည္ျဖစ္ေသာ “ခ်င္း” ကို မထည့္သြင္းမိဘဲ မိမိ တို႔ေဒသသံုး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု အမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းသူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစာရင္းတြင္သာ ထည့္ သြင္းေရ တြက္ေပးပါ ရန္ အေလးအနက္ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရ၏ စာရင္းသတ္မွတ္ထားခ်က္အရ မ်ဳိးႏြယ္စုေပါင္း(၅၃) မ်ဳိးရွိေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ မ်ဳိးႏြယ္စုအမည္မ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ “ခ်င္း” ဆိုေသာ အမ်ဳိးသား အမည္နာမကိုသာ အသံုးျပဳၾကရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂ မွ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံ တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ရလဒ္တစ္ခုကိုသာ အေျခခံၿပီး ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု အေရအတြက္ သတ္မွတ္ျခင္း မျပဳရန္ ႏွင့္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ခ်င္းလူထုမ်ားပိုမိုပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ယင္းေကာ္မတီက တိုက္တြန္းထားသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ မွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ေကာက္ ယူမည္ ဟု အစိုးရက တရား၀င္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေကာက္ယူရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန ၾကေသာ ျမန္မာသံရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ခံရသူမ်ား ကိုသာ ေကာက္ခံ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား ၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရား မ၀င္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ကိုမူ ေကာက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရကေၾကညာ ထားသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ က ႏုိင္ငံျခား တြင္ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ေန ထုိင္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ သံရံုးမ်ား တြင္ အဟန္႔အတား၊ တရားစြဲ ဆိုခံရျခင္းမ်ားမရိွပဲ သြားေရာက္အမည္စာရင္းသြင္းခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ အစီအစဥ္ကို အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးပါရန္ ဗဟို သန္းေခါင္ စာရင္းေကာ္မရွင္ ကို ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္( ZCD) ပါတီကမူ “ခ်င္း” ဆိုသည့္အမည္ သည္ မိမိတို႔ မူယင္းအမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အထက္ပိုင္း တီးတိန္၊ တြန္းဇံ ၊ က်ီခါး၊ ကေလး ၊ တမူး၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ရန္ကုန္တို႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံေနထုိင္ၾကေသာ ဇိုမီးမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ မူရင္းအမည္ “ဇိုမီး” ကိုသာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း ၾကရန္ စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ (Chin National Action Committee on Census 2014) ကို ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား နစ္နာ ဆုံးရွံဳးမႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းလူမူေရးအသင္း အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ ခ်င္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၁)ဦး ျဖင္႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. အမည္နာမအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကကုန္ေသာခ်င္း(သို႕)မိမိကိုယ္ကိုအမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚဆိုၾကကုန္ေသာညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမသားခ်င္းအေပါင္းတို႕-
    ျပည္ေထာင္စုလူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ့ ၁ ရာခိုင္ႏွဳန္းေလးေတာင္မရွိၾကဘဲတရား၀င္အမ်ိဳးအမည္ေပါင္း၅၃မ်ိဳးတကယ္တန္း လိုက္ေဖၚရင္၁၀၀ေက်ာ္ေလာက္ေဖၚထုတ္ၿပီး လူသိရွင္ၾကားေသြးကြဲသင့္ပါသလား။ေသြးအခြဲခံသင့္ပါသလား?၅၃မ်ိဳးတဲ့ မမ်ား လြန္းဘူးလား မ်က္စိတစ္ျမင္နားတစ္ဆံုးေလာက္ဥာဏ္တစ္မိုက္ေလာက္ ေလးနဲ႕မစဥ္းစားသင့္ပါ။အမ်ိဳးကိုခ်စ္တာမွန္လို႕ရွိလွ်င္လတ္တေလာခံစားမွဳမ်ားကိုခဏေလးရပ္တန္႕ၿပီးဥာဏ္နည္းလြန္းလို႕ရွိလွ်င္ႏွစ္ ၁၀၀ စာေလာက္ ဥာဏ္မ်ားလို႕ရွိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀၀ စာေလာက္ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာစဥ္းစားၿပီးေတြးေခၚၾကည္ုၾက ရေအာင္၊အမတ္ေလးရဖို႕၊ကိုယ္စာလွယ္ေလးလုပ္ဖို႕၊ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာက္ေလးရဖို႕ ဘာခြဲတမ္းညာခြဲတမ္းေလး ဘာဘတ္ ဂ်က္ညာဘတ္ဂ်က္ေလးရခ်င္လို႕တစ္ခ်ိန္ကညီအစ္ကိုအရင္းေခါက္ေခါက္ႀကီးကိုအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွည့္ေခၚၿပီးေသြးကြဲသင့္ပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တို႕လည္း ဗမာတို႕ မြန္တို႕ လိုဘံုအမည္ “ခ်င္း” ဆိုၿပီးညီလိုက္ၾကရင္မေကာင္းဘူးလား?ၿပီးမွ အမ်ိဳးအမည္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီၿပီးရွိလည္းအေရးမႀကီးေတာ့ဘူးမဟုတ္ဘူးလား?သူတို႕ဘယ္ေလာက္စည္းလံုးသလဲ ဘယ္ေလာက္မ်ားၾကသလဲ ေလ႔ လာ ၾကည့္ၾကပါ ။သူတို႔မွာလည္းအမ်ိဳးမ်ားသတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ဘယ္ေလာက္ေတာင္မ်ားမလဲ၊ဒါေပမယ့္မသတ္မွတ္ၾကဘူး၊အေၾကာင္းရွိတယ္ဆိုတာသိသာတယ္မဟုတ္လား။ကၽြန္ေတာ္တို႕က လြန္ခဲ႔တဲ့ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီBC ၃ ရာစုေလာက္က တည္းက တူညီတဲ့စကား တူညီတဲ့ အမ်ိဳးအျဖစ္နဲ႕ဆင္းသက္ရပ္ တည္လာခဲ့ၾက တာေလ ခုဆိုရင္ စကားေတြေတာင္မတူၾကေတာ့ဘဲ အမ်ိဳး အမည္သာခ်င္းလို႕အားလံုးဘံုသေဘာ ရပ္တည္လာ ၾကတာေလ။ဒါေလးဘဲက်န္ေတာ့တာေလ။
    ဘံုစကားျပန္တူခ်င္လို႕ရွိရင္အရင္အဖိုးအဖြားမ်ားေျပာၾကတဲ့ေရွးေဟာင္းစကားေတြကို စနစ္တက်ျပန္ေလ့လာၾကရေအာင္ အတၱ ကိုေရွ႕တန္းမတင္ၾကဘဲျဖဴစင္တဲ့ေစတနာနဲ႔ေပါ့ ။ေသြး ကြဲလြန္းရင္ အမ်ိဳးေစာင့္တဲ့နတ္ရိုက္လိမ့္မယ္။ သတိထားၾကရေအာင္။

Leave A Reply