၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ ေက်းလက္ဖံြ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စတင္ေတာ့ မည္

0

800px-Hakha,_Myanmar

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္ နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ ေက်းလက္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်ထားေပး ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမိဳ ့နယ္ တခုအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြ သိန္း တစ္ေထာင္စီ ခ်မွတ္ေပးသည့္ အနက္ ဟားခါးနယ္ ဖံြ ့ ျဖိဳးေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန ့တြင္ က်လာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟားခါးပုိ ့စ္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားေသာ္လည္း အျခား (၈) ျမိဳ ့နယ္၏ ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနမ်ားကိုမူ မသိရေသးေပ။

ယင္းဘတ္ဂ်က္ေငြ ဟားခါးျမိဳ ့သို ့ လႊဲေျပာင္းခကို (၇) သိန္းခန္ ့ ကုန္က်ျပီး က်န္သည့္ေငြမ်ားျဖင့္  ဟားခါးျမိဳ ့ ရပ္ကြတ္ (၅)ခုႏွစ္ ေက်းလက္ ေဒသရွိ လမ္း၊ ေရသန္ ့သြယ္ယူေရးႏွင့္ မီးရရွိေရးတို ့ အတြက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး Pu Van Tin Lian ၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုုးကားျပီး အဆိုပါ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ဘဏ္မွ မၾကာမီ ထုတ္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ျပီး ထိုသို ့ထုတ္ယူရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အလုိက္ အရစ္က်ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမိဳ ့နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရး လႊတ္ေတာ္ေကာ္မီတီမ်ားမွ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မည့္အျပင္ ျမိဳ ့နယ္အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မီတီ မ်ားႏွင့္အညီ Engineers မ်ားက ေရးဆဲြေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ရန္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လုပ္ငန္းကို မတ္လမတိုင္မီ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္က်မႈရွိမရွိ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းပိုမိုေကာင္းမြန္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ၾကီးၾကပ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရသြယ္ယူေရး လုပ္ငန္းကို ဟားခါးျမိဳ ့အတြင္းရွိ ရပ္ကြတ္မ်ားျဖစ္သည့္

၁။ Cawbuk သိန္း- ၅၀၊

၂။ Dawrthar သိန္း- ၅၀၊

၃။ Dawrhlun သိန္း- ၅၀၊

၄။ Khuahlun သိန္း ၁၀၀၊

လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းျပဳျပင္ရန္-

၁။ Khuapi ႏွင့္ Phaiphai (B) ေက်းရြာအၾကား ကားလမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၂၅ သိန္း၊

၂။ Phaipha (B) ႏွင့္ (A) ေက်းရြာအၾကား ကားလမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၂၅ သိန္း၊

၃။ Dinlaupa ႏွင့္ Dongva ေက်းရြာအၾကား ကားလမ္းျပဳျပင္ရန္အတြက္ ၅၀ သိန္း၊

၄။ ဟားခါးႏွင့္ မတူပီ လမ္းေပၚရွိ Lungrang ေက်းရြာ လမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၅။ Khuapi ႏွင့္ Lunghau ေက်းရြာအၾကား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လမ္း တူးေဖၚရန္ ၂၀ သိန္း၊

၆။ ဟားခါးႏွင့္ မတူပီ လမ္းရွိ Phaizawng ေက်းရြာ လမ္းျပဳျပင္ေရးအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၇။ ဟားခါးႏွင့္ မတူပီ လမ္းရွိ Hausen ေက်းရြာ ကားလမ္းအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၈။ Dumva ႏွင့္ Phaukar ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ လမ္းအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၉။ ဟားခါးႏွင့္ မတူပီ လမ္းမွ Khuapi ေက်းရြာ ကားလမ္းျပဳျပင္ရန္ ၂၀ သိန္း၊

၁၀။ Surkhua ႏွင့္ Lungtaar ေက်းရြာအၾကား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လမ္းအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၁၁။ Lungtaar ႏွင့္ MauKhua ေက်းရြာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လမ္းအတြက္ ၂၀ သိန္း၊

၁၂။ Hniarlawn ႏွင့္ Nabual ေက်းရြာအၾကား ကားလမ္းတိုးခ်ဲ ့ရန္ ၃၅ သိန္း၊

၁၃။ Vanha ႏွင့္ Ruan ေက်းရြာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လမ္းတူးေဖၚရန္ ၂၀ သိန္း၊

၁၄။ Khuabe ႏွင့္ Phai ေက်းရြာ လမ္းျပဳျပင္ရန္ ၂၀ သိန္း၊

၁၅။ Cinkhua ႏွင့္ Aive ေက်းရြာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လမ္းတူးေဖၚရန္ ၂၀ သိန္း၊

၁၆။ Chun Cung ေက်းရြာအတြင္း လမ္းတိုးခ်ဲ ့ရန္ ၂၅ သိန္း၊

၁၇။ Lunghnam- Hakha- Hmandaw ေက်းရြာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လမ္းတူးေဖၚရန္ ၂၅ သိန္း၊

ေရသြယ္ယူမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည့္-

၁။ Lungpangpi ေခ်ာင္းမွ Lungtaar ေက်းရြာအထိ ေရသြယ္ယူရန္ ၂၅ သိန္း၊

၂။ Tingti ေခ်ာင္းမွ Sakta ေက်းရြာအထိ ေရသြယ္ယူရန္ ၂၅ သိန္း၊

၃။ Phata ေခ်ာင္းမွ Maukhua ေက်းရြာအထိ ေရသြယ္ယူရန္ ၃၀ သိန္း၊

၄။ Hlawngsangpa ေခ်ာင္းမွ Dinlaupa ေက်းရြာအထိ ေရသြယ္ယူရန္ ၄၀ သိန္း၊

၅။ Siasih ေခ်ာင္းမွ Zathaal ေက်းရြာအထိ ေရသြယ္ယူရန္ ၃၅ သိန္း၊

၆။ Lei-um (A) ေက်းရြာ ေရတြင္းတူးေဖၚရန္ ၃၅ သိန္း၊

၇။ Lamtuk ေက်းရြာ ေရရရွိေရးအတြက္ ၃၅ သိန္း၊

၈။ Zokhua ေက်းရြာအတြက္ ေရရရွိေရးအတြက္ ၃၀ သိန္း၊

အေသးစား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေဆာက္လုပ္ရန္

၁။Buan Lung ေက်းရြာ ၃၀ သိန္း၊

၂။ Phaipha (A) ေက်းရြာ ၁၅ သိန္း၊

၃။ Rinpi ေက်းရြာ ၃၀ သိန္း စသည့္ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ စုစုေပါင္း သိန္း ၉၇၀ က်ပ္ သုံးစဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply