၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္အစီ အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ခ်င္းအဖြဲ႔မွ စာပို႔

0

Countryoffice.unfpa

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ ကိစၥတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိး အပါအ၀င္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္ နာႏိုင္ဖြယ္ရာမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ သည္ ဟု ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း ဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က စာေရးသားေပး ပို႔လိုက္ သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လူမ်ိဳးအမည္အတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ကုတ္အမွတ္မ်ား(Code numbers) ကို သတ္မွတ္ ရာ၌ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ား မွားယြင္းလြဲေခ်ာ္ေနျခင္း၊ မ်ဴိးႏြယ္စု အမည္မဟုတ္သည္မ်ားကို မ်ဴိးႏြယ္စု အမည္ အျဖစ္ ေရးသားေဖၚျပထားျခင္း၊ မ်ုိးႏြယ္စုတစ္ခု တည္းကို ေဒသႏၱရအေခၚမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ေဖၚျပထားျခင္း၊ မ်ဴိးႏြယ္စု ႏွစ္ခုကို တစ္ခု တည္းအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း၊ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မပါ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိေနသည္ ဟု ခ်င္းအမ်ဴိး သားအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္မွ ျပဳစုထားေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာေမးခြန္းလႊာမ်ားတြင္ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး ကုတ္နံပါတ္ ၄၀၅ တြင္  ခူမီး(Khumi)ဟု ေရးရမည့္အစား ခမိ (Khami) ဟုမွားယြင္းေရးထားျခင္း၊ ကုတ္နံပါတ္ ၄၀၃၊ ၄၂၅ ႏွင့္ ၄၄၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဆလိုင္း၊ ေထးဇန္၊ ေလးၿမိဳ႕ စသည္တို႔မွာ မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ား မဟုတ္ျခင္း၊ ကုတ္နံပါတ္ ၄၀၄ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကလင္ေကာ့ မ်ဴိးႏြယ္ ႏွင့္ ကုတ္နံပါတ္ ၄၄၀ တြင္ ေဖာ္ျပထား ေသာ လူရွည္ မ်ဴိးႏြယ္တို႔မွာ မ်ဴိးႏြယ္စုတစ္မ်ဳိးတည္းသာျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းအေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ က ေထာက္ျပ ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုတ္နံပါတ္ ၄၃၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဒိုင္(ယင္းဒူ) မ်ဴိးႏြယ္စုသည္ မ်ဴိးႏြယ္စု တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ အမွန္တြင္ ဒိုင္ ႏွင့္ ယင္းဒူသည္ မ်ဴိးႏြယ္စုတစ္ခုစီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူကီးမ်ဴိးႏြယ္စု၊ ဇက္မ်ဴိးႏြယ္စုအမည္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိေန ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိအျဖစ္မွန္ႏွင့္ကိုက္ညီမွန္ကန္မႈမရွိေသာ လူမ်ိဳး ၁၃၅မ်ိဳးစာရင္းပါ ခ်င္းမ်ိဳး ႏြယ္စု ၅၃ မ်ိဳး စာရင္းကို အေျခခံ၍ အသံုးျပဳရန္စီစဥ္ထားမႈသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စု အမည္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈလကၡဏာမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ေပ်ာက္ကြယ္ ဆုံးရႈံးသြားမည္ကို အထူး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရိွေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကုတ္အမွတ္ ၄၀၁ (Code 401) ပါ “ခ်င္း” ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳး (Race) အမည္ျဖစ္ျပီး ကုတ္ အမွတ္ႏွစ္ခု၊ သံုးခု [ဥပမာ – ေမေထး/ကသည္း (Code 402)၊ နာဂ (Code 431)၊ တန္ကူ (code 432) စသည္တို႕]ကလြဲလ်င္ က်န္ ကုတ္အမွတ္အားလံုးသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးအတြင္းရွိ မ်ိဳးႏြယ္စု (Tribe) အမည္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳး အမည္ႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္မ်ားကို အဆင့္အတန္းတူ သတ္မွတ္၍ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းအားျဖင့္ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြား လာႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းတို ့၏ စာတြင္ေဖၚျပထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳမည့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၅၃ မ်ိဳးစာရင္းကို အေျခခံ၍ ကုတ္အမွတ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ျပည္စံုမွန္ကန္မႈမရွိ သည့္ အျပင္၊ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္း ၾကားတြင္ ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္၊ ဗဟိုသန္းေခါင္ စာရင္းေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ အလ်င္အျမန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းျပီးမွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးကိုေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ သန္းေကာင္ စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ ‘ခ်င္း’ ဟူသည့္ကုတ္နံပါတ္ ၄၀၁ ကို မထည္႔သြင္းမိဘဲ မိမိတို႕ ေဒသသုံး ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စု အမည္တစ္ခုခုကို ထည္႔သြင္းၾကသူမ်ားအားလည္း ခ်င္းလူမ်ိဳးစာရင္းထဲတြင္သာ ဆက္လက္ ထည္႔သြင္းေပးေရးႏွင့္ နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနထုိင္ေနၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိိဳးမ်ားကို လာမည့္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူရာတြင္ အဟန္႔အတား၊ တရားစြဲဆုိအေရးယူခံရျခင္းမ်ားမရွိေစဘဲ စာရင္းသြင္းခြင့္ရရွိနုိင္ေရး အတြက္ တပါတည္း ေတာင္း ဆိုထားသည္။

ထို ့အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္တစ္ခုတည္းကိုသာ အေျခခံျပီး ခ်င္းမ်ိဳး ႏြယ္စုအေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါရန္ႏွင္႔ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား တိက်မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်င္းလူထုကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အစီအစဥ္ မ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင္႔ လံုေလာက္ေသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါက သန္းေခါင္စာရင္း စတင္ေကာက္ယူ မည့္ေန႔ရက္ကို အနည္းဆုံး ရက္ေပါင္း (၃၀) ေရႊ႕ဆိုင္းေပးေရးကိုလည္း ၄င္းတို ့၏ စာတြင္ ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply