ကန္ပက္လက္ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္စပ္ေဒသစုံစမ္းေရးေကာ္မီတီထံ သီးသန္႕တင္ျပသည့္ စာတမ္း( ေမျမိဳ႕၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕)

0

ပင္လုံညီလာခံအၿပီး ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျမန္မာအစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အနာဂါတ္ ခ်င္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ စာတမ္း ( ေမျမိဳ႕၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႕) တင္ျပအၿပီး နယ္စပ္ေဒသ စုံစမ္းေရးေကာ္မီတီ ( ျမန္မာ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား) သည္ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားအား သီးသန္႕စီ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ဗမာျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသေနလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားခုိင္ၿမဲရန္အလုိ႕ငွာ လူနည္းစု ေတာင္တန္းေဒသ မ်ား၏ သေဘာဆႏၵကုိ ရယူမည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မီတီ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ ၿဗိသိသွ်အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႕အား လႈိက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါ သည္။ဤေကာ္မီတီသည္ လန္ဒန္သေဘာတူညီခ်က္မွ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အစုိးရ ႏွစ္ဖြဲ႕၏ ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ကန္ပက္လက္ခရုိင္ေကာင္စီႏွင့္ ကန္ပက္လက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အစည္းအေ၀း မ်ား မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယခု စုံစမ္းေရး ေကာ္မီတီသုိ႕ ေစလႊတ္ခဲ့ရာ သူတုိ႕၏ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားသည္ ကန္ပက္လက္ခရုိင္၏အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႕ငွာ ထြက္ ဆုိ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယုံမွား သံသယ မရွိပါ။ ကန္ပက္လက္ခ်င္းတုိ႕၏ အနာဂါတ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးတုိ႕ ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ၾကမည္ဟုယုံၾကည္ပါသည္။

ကန္ပက္လက္ခ်င္းတုိ႕သည္ ယင္းေဒသရွိ လူမ်ဳိးစု၊ လူနည္းစုေပါင္းစုံပါ၀င္ေသာ ေကာင္စီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းကာ ယင္းတုိ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ စီမံခန္႕ခြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္လုိေသာ ဆႏၵရွိပါသည္။ ကန္ပက္ လက္ခရုိင္ခ်င္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သုိ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္လုိ ပါသည္။

ဗမာမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိရန္ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ပုိ႕ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းအား ကန္ပက္လက္ခရုိင္အေနျဖင့္ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ႏုိင္သည္အထိ ဗဟုိအစုိးရမွ အေထာက္အ ပံ့ေပးရန္၊ ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စုမွ အခ်ိန္မေရြးခြဲထြက္ခြင့္ ရရွိရန္။

ျပည္နယ္တခုႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တရပ္ခ်မွတ္မည္ဆုိလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္၏ ကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိမွသာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ ပုိင္ခြင့္ရွိရမည္။

ကန္ပက္လက္ေဒသအတြက္ သီးျခားဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ထဲ တြင္ ၿဗိတိသွ် ဓနသဟာယမွ ခြဲထြက္ေရး၊ ပူးေပါင္းေရး စသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ကန္ပက္လက္ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားက မိမိတုိ႕ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႕သာ လုပ္ေဆာင္မည္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဗမာမ်ားက ဂတိျပဳအာမခံခ်က္ ေပးလွ်င္ ဗမာမ်ားႏွင့္ ကန္ပက္လက္ခ်င္းမ်ား ဆက္ဆံ ေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ထူေထာင္မည့္ အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၿဗိတိသွ်အစုိးရက သက္ေသအျဖစ္ ရပ္တည္ေပးရန္။

ကန္ပက္လက္ခ်င္းေဒသအား  ၿဗိတိသွ်အစုိးရက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕၏ တုိးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးကုိ မယ္မယ္ရရလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။

ဗမာမ်ားႏွင့္ ခ်င္းမ်ားအၾကားတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ လြန္စြာျခားနားလ်က္ရွိရာ ဤကြာဟ ခ်က္ကုိ နယ္ျခားေဒသ လူမ်ဳိးစု မ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ ဗဟုိေကာင္စီ အေနျဖင့္ ေျဖ ရွင္းေပးရန္တာ၀န္ရွိသည္ဟု ယူဆသည္၊ ၾကားကာလ အခ်ိန္အေတာအတြင္း စီမံလုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ နယ္ျခားေဒသလူမ်ဳိးစုမ်ား ေသြးစည္းညီ ညြတ္ေရး ဗဟုိေကာင္စီအဖြဲ႕ၾကီးမွ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္။

ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႕ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသ အတြက္ နယ္ေျမေဒ သ အေရးေျဖရွင္းဖုိ႕ ေကာင္ဆယ္လာတဦး ခန္႕ထားခြင့္ျပဳရန္။

ရခုိင္ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသတုိ႕အတူ ေပါင္းစည္းရန္၊ ကန္ပက္လက္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ အင္အား ၂၀၀ ထက္မနည္းေသာ လက္နက္ကုိင္ရဲ့ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ စည္းရန္။

ကန္ပက္လက္ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေ၀း တြင္ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ား

၁။ ၿဗိတိသွ်အစုိးရစတင္အုပ္ခ်ဳပ္ကတည္းက ကန္ပက္လက္ေဒသကုိ ခရုိင္တခုဖြဲ႕စည္းၿပီး ခရုိင္ ၀န္ထမ္းတဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ပါတယ္၊ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဖလမ္းခ်င္းေတာင္ေဒသ မ်ားႏွင့္ ေပါင္း စည္းလိုက္ေသာအခါ ခရီးလမ္းပန္ခက္ခဲ့ၿပီး ေ၀းလံလွ သည့္အတြက္  ေငြကနု္လူပမ္းျဖစ္ခဲ့ ရပါ တယ္၊ သက္ဆုိင္ရာ အထက္အဖြဲ႕အစည္းသုိ႕တင္ျပရမည္ ကိစၥရပ္မ်ား တြင္ ဖလမ္း မွ ထပ္ဆင့္ တင္ျပေနရပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကန္ပက္လက္ေဒသကုိ သီးျခားခြဲၿပီး ကန္ပက္လက္မွ ဗမာႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ဆက္ သြယ္ လုိပါသည္။

၂။ က်ေတာ္တုိ႕ ေဒသဟာ တျခားနယ္ျခားေဒသမ်ားႏွင့္ မတူပါ၊ ပညာေရးမွာလည္း မ်ားစြာ ေခတ္ ေနာက္ က်လ်က္ ရွိပါသည္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ ဆုိသလုိ လူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္း တဦး ႏွင့္ တဦး၊ တရြာႏွင့္ တရြာ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ပညာေရးဟာ ဒီ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေစတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ဖုိ႕ လုိအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။

၃။ ကန္ပက္လက္ေဒသရွိလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ရုိင္းစုိင္းေနေသးတဲ့အတြက္ ေတာင္ယာခုတ္ျခင္းမွ လြဲၿပီး အျခားဘာမွ မယ္မယ္ ရရမလုပ္တတ္ၾကပါ၊ သယံဇာတလည္းမရွိပါ။ အနည္းငယ္တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ဖုိ႕အတြက္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံေရးလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္မနဲ႕ဆက္သြယ္ဖုိ႕ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေပးေစလုိပါတယ္။

၄။ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ ေဆးရုံတစ္ရုံေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

၅။ ေယာဗမာေတာင္တန္းသားမ်ားဟာ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားနဲ႕ ကပ္လ်က္ရွိၿပီး သူတုိ႕ဟာ ဗမာရွင္ဘုရင္ လက္ထက္ ကတည္းက နယ္ျခားမ်ဥ္းကုိ က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ နယ္ျခား မ်ဥ္းကုိ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေစလုိပါ တယ္။

၆။ ေခတ္မွီ ဖက္ဒေရရွင္းဖြဲ႕စည္းရာ၌ အဆင္ဗလီ ေကာင္ဆယ္လာအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ဆပ္ေကာ္မီတီ မ်ား စသည္ျဖင့္ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္တုိ႕မွာကဲ့သုိ႕ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္။

၇။ က်ေတာ္တုိ႕ခ်င္းမ်ားဟာ ရုိင္းေနေသးသည့္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ လုံး၀နားမလည္း ၾကပါ၊ နယ္ျခားေဒသကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ  ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိနဲ႕ ခ်င္းအၾကီးအကဲမ်ားက အ သင့္ ေတာ္ ဆုံးလူမ်ားေရြး ခ်ယ္ ေစလႊတ္မႈကုိ လက္ခံေစလုိပါတယ္။

၈။ က်ေတာ္တုိ႕ခ်င္းမ်ား၏ ေရွးထုံးစဥ္လာဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳပဲ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္တြင္ ဆက္လက္ တည္တ့ံေစလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.