အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုသည္ ဆိုရာဝယ္…

1

ကိုကိုလင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) – ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ရိုးသားတဲ့ျပည္လူထု (၄ ) သန္းခန္႔ကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္ၿပီး ယင္းတုိ႕၏ လက္မွတ္ မ်ား ရယူကာ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ သမၼတက တဖန္ ပါလီမန္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ဥပေဒ (၄) ရပ္ ကို ျပ႒ာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းထံ သဝဏ္လႊာ ပို႔ေပးပါတယ္။ တကယ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ သားေတြ ေတာင့္တခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္ အေရးဆိုတာ ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာလားဆုိတာ စဥ္းစားစရာပါဘဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ ဘာသာေပါင္းစံု ကိုးကြယ္လ်က္ရွိတဲ့ လူဦးေရ သန္း (၆၀) ေက်ာ္တို႕ရဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုအရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လဲ မတူကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေပါင္း (၁၅၀) ခန္႔ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ လူမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ့ ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ အခုလက္မွတ္ေရး ထိုးတယ္ဆိုတဲ့ (၄) သန္းဆိုတာ အားလံုး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြျဖစ္ၾက တယ္ဆိုရင္ေတာင္၊ သူတို႕ဟာ (၅၃) သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳ သလားဆုိတာ ေမးခြန္ထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ေမးခြန္းထုတ္ရတဲ့အေၾကာင္းက ဒီေန႔ (၄) သန္းကလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဒီလိုေတာင္းဆိုလာ တယ္၊ ေနာက္ေန႔ ေနာက္ (၁၀) သန္း ခန္႔က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္တမ်ိဳး ေတာင္းဆိုလာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ (၄) ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူ (၄ ) ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုေတာ့ေပါင္းလိုက္ရင္ (ဂ) ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။ လူဦးေရအရ တြက္ၾကည့္ရင္ (၄.၈) သန္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဥပေဒ (၄) ခုဟာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ေတြအတြက္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေေဒဆိုေတာ့ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ (၄.၈) သန္း အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ဘာသာျခား (၆.၆)သန္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ (၁၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည္သူေတြဟာ အမ်ိဳးေစာင့္ေရွာက္မႈရဲ့ ျပင္ပေရာက္သြား မယ္ဆိုေတာ့၊ သူတို႕ဘဝလံုၿခံဳမႈေရာ ရွိပါ့မလား။

တဖန္ အခုလို ဥပေဒမ်ိဳးျပ႒ာန္းမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး “လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္” ဆိုတာကို ဆန္႔က်င္ရာ မက်ဘူလား။ မည္သူမဆို မိမိႀကိဳက္ ႏွစ္သက္ကို လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရိွသည္ ဟူသည့္ လူ႕အ ခြင့္အေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသား တို႔၏ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုပါ ဆန္ ့က်င္ေနျခင္း ျဖစ္ မေနဘူးလား။

အမ်ိဳးထုဖက္က ၾကည့္မည္ဆိုရင္လဲ ထိုေတာင္းဆိုမႈဟာ ယင္းတုိ႕၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ ေတာင္းဆို မႈမ်ိဳးနဲ႕မတူဘူးလား။

အဆိုပါ ျပ႒ာန္းေစလိုတဲ့ ဥပေဒ (၄) ရပ္ဟာ… (၁)ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ (၂) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ (၃) တလင္တမယား စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ (၄) လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ဥပေဒ နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တဲ့ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုတာ… ဗုဒၶဘာသာဝင္က ေနခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္ သို႕ ဟိႏၵဴ ဘာသာ ကူးေျပာင္းမယ့္ သူေတြအတြက္ ရည္ညႊန္း တာလား၊ ယင္းဘာသာ ေတြကေနဗုဒၶဘာသာကို ေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ေကာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္လိုရွိမလဲ။

ဒုတိယ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႕ဗုဒၶဘာသာ ထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒဆိုတာ ရိွၿပီးသားဆိုေတာ့၊ အခုဥပေဒဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးကို အျခားဘာသာဝင္မ်ားက ထိမ္းျမားျခင္းကို ရည္စူးတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

တကယ္လုိ႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လက္ထပ္ လိုက္ရင္ ထိုအမ်ိဳးသားရဲ့ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလဲ အမ်ိဳးသမီးက တာဝန္ခံရမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီးရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ရိုးရာဓေလ့ သို႔ဘာသာေရး ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ လုပ္ထံုးအရ ဆံုးျဖတ္မွာလား။

ေနာက္ထပ္ ဥပေဒ ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြါးႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒေတြဟာ ဘာသာတရားနဲ႔ သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒထဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့ရသလဲ။ ဒီလိုဥပေဒမ်ိဳးဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ စီးပါြးေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေပၚလစီ ဘဲျဖစ္ ပါတယ္။ အခုဘုန္းႀကီးေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေတြထဲမွ ထိုကဲ့သုိ႕ဥပေဒမ်ိဳး ပါလာတယ္ဆိုေတာ့ အစိုးရဘဲ ႀကံရာပါမ်ား ပါသလားလို႔ စဥ္းစား စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အခုလို ဥပေဒမ်ိဳးခ်မွတ္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြါးေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အစိုးရ က ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ အထင္က ရပုဂၢိဳလ္ အသီးသီး၊ ေဒသတြင္းမွ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား စတဲ့သူေတြကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နအဖတျဖစ္လဲ နဝတအစိုးရ တက္လာကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ အခု ဥပေဒမ်ိဳး ကို ေဒသႏၱရ၊ ႏွတ္အမိန္႔တစ္ရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔အေရး လြတ္လပ္စြာ အိမ္ေထာင္ျပဳ ခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ခဲ့သလို၊ သားသမီး ႏွစ္ဦးထက္ ပိုမယူရ ဆိုတဲ့အထိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြအထိ ရွိလာတယ္။ ထိုအခ်က္ေတြဟာေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါဟု ဆိုေသာ္လဲဘဲ၊ အစိုးရက လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔စာ မ်ား ေပးခဲ့တာကို ေဒသခံရိုဟင္ဂ်ာ အေတာ္မ်ား မ်ားထံတြင္ လက္ဝယ္ရွိသလို၊ တေလာတုန္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ Fortify Rights အဖြဲ႕ကလည္း ေဖာ္ေကာင္လုပ္ သြားေသးတယ္။ အခုျပ႒ာန္းေပး ပါဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏႈတ္အားျဖင့္ က်င့္သံုးလ်က္ ရွိေနရာကေန ယခု တစ္ႏိုင္ငံ လံုးရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္က်င့္ သံုးႏိုင္ရန္ အစိုးရရဲ့ ႀကိဳးပမ္း မႈျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆႏိုင္သလို၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏႈတ္မိန္႔အားျဖင့္ က်ုဳးလြန္လ်က္ရိွတဲ့ လူသား အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္ျပစ္မႈမ်ားကို ပါလီမန္ အဆုံးအျဖတ္အျဖစ္ ဥပေဒစာအုပ္တြင္ ပံုႏွိပ္ကာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား လႊတ္ကိန္းရွာေနျခင္းလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေထာက္လွမ္းေရးေတြကို သဃၤာနး္ဝတ္ခိုင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားဖက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြရဲ့ က်စ္လစ္မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္လာခဲ့ရာ၊ အဲဒီအထဲမွာ ဝိရသူကဲ့သို႕ ကိုယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေန သူေတြကို စည္းရံုးၿပီး အဆမတန္ ေျမွာက္စားလ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အစြန္းေရာက္ ၉၆၉ အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ဘုန္းႀကီးေတြကို ႏိုင္ငံေရးကစားရာကရိယာတန္ ဆာပလာအျဖစ္ အသံုးခ် ေနၾကပါတယ္။

အခုအမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒထဲမွာ ဥပေဒ (၃) နဲ႔ (၄) သာ ပါမလာရင္ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အစိုးရလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ သိဖို႔ေတာင္ခက္လိမ့္မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ခ်ိန္က ဗုဒၶဘာသာပါဆိုၿပီး DKBA ကိုစည္းရံုးကာ KNU ကေန ခြဲထြက္ေစခဲ့ၿပီး ကရင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုင္းခဲ့ အညႊန္႕ခ်ိဳးခဲ့ရတဲ့ အထိပါဘဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးကို နည္းမ်ိဳးစံုဗန္းျပ တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကလဲ ဒီအတိုင္းေက်နပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေတြအဖို႔ နည္းလမ္း (၃) ခုဘဲ က်န္ေတာ့တယ္။

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာၿပီး ထြက္ခြာသြားမလား၊ သို႔

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာဘဲ ဗုဒၶဘာသာေတြရဲ့ လက္ေအာက္မွာ အသတ္ခံမလား၊ သို႔

၃။ မိမိသာသနာစြန္႔လႊတ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာခံယူမလား …အဲဒါေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၀ တဝိုက္ ဦးႏု မဲဆြယ္တုန္းကလဲ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ လူနည္းစုေတြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ ရတယ္။ ဟိုတုန္းက လြတ္လပ္ေရး ရခါစဆိုေတာ့ စစ္တပ္ေတြ အဲ့ေလာက္မခိုင္မာခဲ့လို႕ မလုပ္လိုက္ရတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ပိုင္း တစ္စကို စစ္တပ္ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ယူတဲ့ အထိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၿပီး အဲဒီ ကိစၥကို ဆက္လက္အ ေကာင္အတည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယင္းတုိ႕ေျပာေနက်အတိုင္း တေသြးတသံတည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီးမွ ျပည္သူေတြကို ခ်မ္းသာခြင့္ေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ပါတီဟာ ဒီႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္ထဲမွာ ဆန္႕က်င္ဖက္ေရႊ႕မယ္ဆိုရင္ အစားခံရလိမ့္မယ္။ ဝိရသူနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြ အခုကတည္းက ေဒၚစုကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ လာေနၿပီ။ မေန႕ကစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား တကိုယ္တည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ခံစားလာ ၾကတဲ့ ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္မႈဒဏ္ကို မၾကာခင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး ခံ စားရမယ့္ နိမိတ္တရပ္အျဖစ္ ျမင္ေယာင္လာမိပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္ရွိထင္ရွားစဥ္က ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ခါးခါး သီးသီး ျငင္းဆန္ခဲ့တယ္။ မင္းတို႔လုပ္ခ်င္ရင္လုပ္၊ အဲဒီႏိုင္ငံေရးထဲမွာ ငါမပါဘူး…လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီအႀကံအစည္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ထိုေခတ္တုန္းက မေအာင္ျမင္ ခဲ့ဟု ေျပာရင္ေတာင္၊ ထိုေခတ္ကတည္းကဗမာႏိုင္ငံေရးသမား အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ့ စိတ္ဓါတ္ အတြင္းကိန္းေအာင့္ေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔ ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္တဲ့ လူနည္းစုေတြ ဒီမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတယ္ဆိုရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစားတဲ့၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ဗ မာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား နားလည္းေပး လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply

*

code