CNF ဥကၠဌ ဆလုိင္းကိ(ပ)ခုိလ်န္ ၏ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္၊ မတ္လ (၂၀) ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာ

0

ယေန႕ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂ဝ)ရက္ေန႕တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး မွ လက္နက္ ကိုင္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ကို စတင္ ဆင္ႏႊဲ ခဲ့သည္ မွာ (၂၆) ႏွစ္ တင္း တင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။  ကြ်န္ပ္တို႕ (၂၆) ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခရီးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ကမၻာအရပ္ရပ္အ ဖိႏိွပ္ခံ ျပည္သူတို႕၏ အမ်ိုးသား လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မ်ား ႏွင့္မျခားနား၊ ခ်င္း အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရး ခရီးသည္ လည္း ႏူးညံ့ ေခ်ာေမြ႕သည့္ ခရီးတခု မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ခက္ခဲေသာ  လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ခရီးတ ေလွ်ာက္ တြင္အေကြ႕အေကာက္၊ အတားအဆီး ေပါင္း ေျမာက္ျမား စြာကိုၾကံဳေတြ႕ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။

 

၁၉၄ဂ ခုႏွစ္ တြင္သမိုင္းဝင္ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ ကြ်န္သေဘာက္ဘဝမွ အတူတကြ လြတ္ေျမာက္ လာၾက သည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ တဆက္တည္း ဆက္ဆက္ေသာ ဗဟိုအစိုးရတုိ႕မွပင္လံု ကတိကဝတ္တို႕ ကို သစၥာေဖါက္ ဖ်က္ ခဲ့ၾကသျဖင့္ အဖိႏိွပ္ခံအမ်ိဳးသားျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕ လက္လႊတ္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရေသာ ေမြးရာပါအမ်ိဳး သား အခြင့္ အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ စြဲကိုင္ကာအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲမ်ား ကို အဆက္ မ ျပတ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ (၂၆) ႏွစ္ မတိုင္မီ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ထိုကာလ ခ်င္းမ်ိဳးခ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွအမ်ဳိးသားတာဝန္ကို ဦးလည္မသုန္ ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ လက္ နက္စြဲ ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေခတ္ထိုကာလ ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး၊ေဒသ ဆို္င္ ရာႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား ႏင့္လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတို႕၏ သေဘာသဘာဝ အရ အခက္အခဲ ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေမြးေသ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား အျဖစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ၾက ရသည္။

 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအား ထိုကာလ အုပ္စိုးသူ စစ္ အစိုးရမွ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္း ခဲ့ရာမွ ခ်င္းလူငယ္ မ်ိဳးဆက္ သစ္တို႕သည္ တခ်ိန္က မ်ိဳးခ်စ္ ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း တို႕၏ ေသြးေခြ်း မ်က္ရည္တို႕ ျဖင့္ ပ်ိဳးေထာင္ ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ားကို မလြဲမေသြ ျပန္လည္ အားယူ အသက္ သြင္းခဲ့ ၾကရၿပီး  ျပည္ေထာင္စု အဝွမ္း ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဒီမိုကေရစီေရး ေတာင္းဆို သံမ်ားၾကားထဲမွခ်င္း အမ်ိဳး သားတပ္ ဦးကို ထူေထာင္ၿပီး ခ်င္းျပည္သူတို႕၏ ေလးနက္ေသာ သမိုင္းေပး တာဝန္ တရပ္ ကို ျဖည့္ဆည္း ရန္အတြက္ တရားေသာလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ကို ျပန္လည္ စတင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး သည္မိမိတို႕ေပးဆပ္ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အႏွစ္ (၂ဝ) ေက်ာ္ ခက္ခဲေသာ အမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရး အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံကာ ခ်င္းျပည္ တနံတလ်ားႏွင့္ ကမၻာတဝွမ္း ရွိ ခ်င္းျပည္သူတရပ္လံုး ၏ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ခိုင္မာသထက္ခိုင္မာေအာင္ တစိုက္မတ္မတ္ ဆက္ လက္ တည္ေဆာက္ ရင္း ခ်င္းျပည္သူတို႕ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ တန္းတူ ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ဖက္ဒရယ္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မ်ား ကို ျပည္သူတို႕ႏွင့္ အတူ လက္တြဲကာ အေကာင္ အထည္ ေဖၚေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

ေတာ္လွန္ေရးခရီး တေလွ်ာက္ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည့္ အခက္ အခဲမ်ားကို ၾကန္႕ၾကန္႕ခံကာ ရုန္းကန္လႈပ္ ရွားရင္းယေန႕ အခ်ိန္အခါသည္ ကြ်န္ပ္တုိ႕ ႏိုင္ငံတြင္ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ၾကာ ဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ မီး ကိုၿငိမ္းသတ္ေရးလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူ တရပ္လံုး ၏ ဆႏၵ ကို ပ႗ိပကၡ ၏ ဖက္ႏွစ္ဖက္ စလံုးျဖစ္ေသာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အမ်ဳိးသား လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အား စုတို႕မွ အေလးထားကာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ေဆြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္လာၾကရသည့္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္း အေျပာင္းအလဲ ကာလတခု ကိုျဖတ္သန္းေနၾကရသည့္ အခ်ိန္ အခါ ျဖစ္ပါသည္။

 

ခ်င္းျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕ ၏ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္း ခ်က္မ်ား ကို ႏုိင္ငံေရးနည္း၊ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္း မ်ား အားျဖင့္ ရယူ ႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္အဆံုး တြင္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကို အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္း တခု အျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ေသာ စစ္ေရးနည္း ကို မျဖစ္မေနေရြးခ်ယ္ ခ့ဲၾကရျခင္းျဖစ္သည္။  ရွည္ၾကလြန္းခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာျပည္တြင္းစစ္သမိုင္း၏ သဘာဝက်သည့္ အလွည့္အ ေျပာင္းတခုအျဖစ္ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္း ေပၚေပါက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်င္း အမ်ိဳးသားတပ္ဦး အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေသာနည္းလမ္း ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ မွာ တရားနည္းလမ္းက်ေသာ ျဖစ္္စဥ္ တခုျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာ စစ္ေရးနည္းမွာ ခ်င္းျပည္သူတို႕ ကနဦးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာလမ္းစဥ္ အလ်င္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။  မိမိတို႕  ဘးတို႕ေခတ္ သမိုင္းဝင္ ပင္လံုစာခ်ုဳပ္ကို ေရးထိုးခဲ့သည္ မွာ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ စည္းလံုးေသာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို အၾကမ္းမဖက္ေသာ၊ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း အားျဖင့္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ခဲ့ၾက၍ သာေရး ထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႕ဘိုးေဘးတို႕ ယံုၾကည္ခဲ့သည့္ပင္လံုကတိကဝတ္တို႕ အား ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ တဦးႏွင့္ တဦး ခ်စ္ ခ်စ္ခင္ခင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ျခင္းသည္သာလွ်င္လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုျပည္ သူတို႕အတြက္ အ ေကာင္း ဆံုး ေသာ လမ္းစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ တစိုက္ မတ္မတ္ ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု၏ဖခင္ႀကီးမ်ား အျပန္အလွန္ေလးစား ယံုၾကည္မႈ ျဖင့္ ခင္းက်င္း ေပးခဲ့ၾကသည့္ ပင္လံု လမ္းမွေသြဖီ ကာပင္လံုလမ္းမွ ကနဦး ခြဲထြက္ခဲ့ၾကသည့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒီ တစု၏လက္နက္ႏွင့္ အာဏာ ကိုအားကိုးကာ တဖက္သတ္ အႏိုင္က်င့္စိုးမိုးခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျပည္တြင္း စစ္ မီး ဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အစြန္းေရာက္ အုပ္စု၏ မူဝါဒသေဘာထား တို႕သည္မည္ သည့္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳး တခုခု၏ ေရတိုေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို မွ်သည္ပိုး ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ေပ၊ ဗမာျပည္သူမ်ား အပါအ ဝင္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတုိ႕သည္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ ထဲတြင္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဒုကၡ အဝဝ တို႕ကို အေတာမသတ္ ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရသည္သာျဖစ္သည္။

 

ယေန႕ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျဖင့္ အနာဂတ္ အသစ္ တရပ္ ကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ ရန္အရိုးခံစိတ္ရင္းေစတနာ ရွိလ်င္ ပင္လံုလမ္းမွ ခြဲထြက္ ခဲ့ၾကသည့္ အတိတ္ေခတ္ အဆက္ဆက္ မွားယြင္းေသာလမ္းစဥ္ တို႕ ကို အတိတ္တြင္သာခ်န္လွပ္ထားၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

 

ယေန႕ အခ်ိန္အခါတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား အပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားသည္ ၄င္း၊ ျပည္ေထာင္စုသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕သည္၄င္း သာယာၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ပင္လံု ကိုျပန္လည္ ရည္ညႊန္းလာၾက သည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ ေပါင္းလကၡဏာတရပ္ျဖစ္ေပသည္။

 

လူမ်ိုဳးေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး၏အနာဂတ္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေစေရးအတြက္ အေကာင္း ဆံုးႏွင့္ တခုတည္းေသာ အေျဖမွာပင္လံုဆီသို႕ျပန္လည္ဦးလွည့္ ရန္မွတပါး အျခားေရြးခ်ယ္ စရာ လမ္းမရွိေပ။ပင္လံုတြင္ ႏိုင္ငံ့ ဖခင္ႀကီးမ်ား (founding fathers )မ်ားမ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သည့္ လမ္းစဥ္သည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးရန္လိုမုန္းထားမႈမ်ား ႀကီးထြားေစမည့္ အၾကမ္းဖက္နည္း၊ စစ္ေရးနည္းျဖင့္နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ ထူေထာင္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၏ မ်ိဳးေစ့ မ်ိဳး အလ်ဥ္းမဟုတ္ခဲ့ေပ။ ဗမာအပါအဝင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕အၾကား“စူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မရွိ“ တန္းတူေသာ၊ လြတ္လပ္ ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ရွိေသာ၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ပင္ လံုျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္ မ်ိဳးေစ့ကိုသာ ခ်ထားခဲ့ၾကသည္ ကို သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား အခိုင္အမာ ရွိေနပါ သည္။ ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ သာလ်င္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ၏ စိတ္ႏွလံုး ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာျပည္ေထာင္စုကိုလည္းပင္လံုစိတ္ဓါတ္ အားျဖင့္သာ ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။  အတိတ္ကာလ တေလ်ာက္လံုး ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည့္ပကတိ သမိုင္းအေတြ႕ အၾကံဳမ်ား အရ အင္ အားသံုးကာ နယ္ေျမ စိုးမိုးေရး၊ နယ္ေျမသိမ္းပိုက္ေရး စစ္ေရးလမ္းစဥ္ အားျဖင့္ ခိုင္မာ ေသာ ျပည္ေထာင္စု ကို တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ ေၾကာင္း သမိုင္းသခၤန္းစာမ်ားကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ေရး နည္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကိုတည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ စည္းလံုးမႈ တို႕သာ အစည္းေျပကာျပည္ေထာင္ စုႀကီး အား အစိပ္စိပ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီၤး ေရရွည္တြင္တုိ္င္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ပါ အားအင္ခ်ိနဲ႕ေစခဲ့ သည့္ အျပင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္ သူတို႕ အားဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေစခဲ့သည္ကိုသမိုင္း လက္ေတြ႕တြင္ မ်က္ဝါး ထင္ ထင္ျမင္ေတြ႕ျဖတ္ သန္းခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္သည္။လူမ်ိဳးတမိ်ဳးႏွင့္တမ်ိဳး စစ္အင္အားသံုး ကာ ႏိုင္ထက္ စီးနင္း ျပဳက်င့္သည့္ ဝါဒသည္ ပင္လံု လမ္းစဥ္ ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ေသာ လမ္းစဥ္ သာျဖစ္ေပသည္။ ပင္လံုကိုေက်ာခိုင္း ျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္ လူမ်ိဳူးကို မွ် ေကာင္းက်ိဳးမျပဳႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း သမို္င္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ား အရ အခိုင္အမာ သက္ေသထူ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

 

ယေန႕ (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းေတာ္လွန္ေရးေန႕ တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး အေနႏွင့္ဗမာျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံုျပည္သူတို႕ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ သာယာေသာ ပင္လံုျပည္ေထာင္စု  ႀကီးအား မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္မဆုတ္စတမ္းဆက္လက္ က်ိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသစ္တဖန္ သဋိဌာန္ ျပဳရင္း၊ ခ်င္း ျပည္သူတို႕သည္လည္း ယေန႕ကဲ့သို္႕ေသာ အေရးႀကီးသည့္သမိုင္းအလွည့္ အေျပာင္း ကာလ တြင္ ႏိုင္ငံေရး သတိရွိရွိ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္၏တနံတလ်ား ေဒသေပါင္းစံု၊ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္းစံု ပါဝင္သည့္က်စ္ လစ္ခိုင္မာေသာ အမ်ိဳးသား  ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ကို တည္ေဆာက္ရင္းမိမိတို႕၏ ပခုံးေပၚသို႕ က်ေရာက္ လာသည့္ မ်ားေျမာင္ လွေသာ သမိုင္းေပး တာဝန္တို႕ ကို ေၾကပြန္ စြာ ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ သြား ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လိုက္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply