” ၀၄” ခ်င္း ကုတ္ထဲက “၄၀၁” ခ်င္း ကုတ္ အႏၱရာယ္

0

ဇလပ္နီ –

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဆက္ဆက္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ တပါတီအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္တြင္သာ ႏွစ္ၾကိမ္ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ တၾကိမ္ တခါမွ် ေကာက္ခံမႈ မျပဳေတာ့ေပ။ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူမႈ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း  ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မွန္းေျချဖင့္ လုိတုိး ပုိေလွ်ာ့ တြက္ခ်က္ၿပီး ႏုိ္င္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ပရမ္းပ တာ ကုိင္တြယ္ေနရသည္ ဆုိလွ်င္ မမွားတန္ရာ။

 

၁၉၇၃ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ျပည္သူထံ အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္းေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရန္ႏွင့္ ျပည္ သူတုိ႕၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပထား ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕မွာ  မဆလ အာဏာရွင္စနစ္တည္ျမဲေရးသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္ စာရင္း ကုိ အေျခခံၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ရာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရ ၃၅ ဒသမ ၃ သန္း ေက်ာ္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္သည္ဟု ခန္႕မွန္း ရသည္။

 

၁၉၇၃ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျခခံၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးဦးေရ ၃၂၃. ၂၉၅ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိခ်င္းလူမ်ဳိးဦးေရ ၄သိန္း ႏွင့္ ၅ သိန္းအၾကား ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ျပင္ပ ဦးေရ အက်ဳံးမ၀င္ပါ။

 

အမွန္က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတာဟာ ႏုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီ၊ မိသားစု တစုခ်င္းစီ ၏ လူဦးေရ၊ က်ား၊ မ အ လိုက္၊ အသက္ အုပ္စုအလိုက္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ အလိုက္  ဝင္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လူေနမႈ အဆင့္ အတန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား၊ ပညာတတ္ႏႈန္း၊ ဝင္ေငြပမာဏအရ လူတန္းစား ကြာျခား ခ်က္၊ ႏုိင္ငံသားတို႔ ကြ်မ္းက်င္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊  လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ  စသည့္ ကိန္းဂဏန္း၊ အခ်က္ အ လက္မ်ား တိက်စြာ သိရွိႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕မွလည္း အစုိးရက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အတိတ္၊ မ်က္ေမွာက္ႏွင့္ အနာဂတ္ ကာလ မ်ား၏ အေထြေထြဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေျခ အေန အရပ္ရပ္ကို သုံးသပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အနာဂါတ္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရဲ့ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတက္လာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မတ္လက ကုန္မွစၿပီး တလအတြင္း  သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေနပါၿပီ၊  သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္တယ္ဆုိတာ ေၾကာက္စရာ မဟုတ္၊ တုိးတက္ေသာ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံမ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့အရာပါ၊

 

သုိ႕ေသာ္ အစုိးရက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္မွာကုိ ျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ၊ ပုိထူး၍ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြက ေၾကာက္ေနရပါသည္။ ညသန္းေခါင္အခ်ိန္မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြက လာေရာက္ေကာက္ယူမွာ မုိ႕လုိ႕ လား၊ ယခင္က ျပည္သူေတြကုိ မ်က္ကလန္ဆန္ျပာျဖစ္ေစတဲ့ စစ္အစုိးရ တျဖစ္လဲ ယူအက္ဒီပီ အစုိးရ ေၾကာင့္ လား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူထုကုိ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အစုိးရလုပ္သမွ် အယုံအၾကည္ မရွိေတာ့ သည့္အခါ ယခုေကာက္ခံ သည့္သန္းေခါင္းစာရင္းသည္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ၾကီးမားေသာ မရုိးသားမႈမ်ား ရွိေနမည္ဟူေသာ စိတ္ကိန္းေအာင္းေနေသးသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာအကၡရာစဥ္အလုိက္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ လူမ်ဳိး စု ေပါင္းစုံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္ စုႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယခု သန္းေခါင္စာရင္း အရ  အကၡရာစဥ္ “၀၄” သည္ ခ်င္း ကုတ္နံ ပါတ္ျဖစ္သည္။ တႏုိင္ငံလုံးေကာက္ခံမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းပုံစံကုိ ၾကည့္လုိက္ယင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အတြင္း လူမ်ဳိးႏြယ္ စုကုိ (၅၃) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲထားတာကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဲဒီ (၅၃) မ်ဳိးကုိ ဘယ္ခ်ိန္က ခြဲထားသလဲ၊ ဘယ္သူက ခြဲသလဲ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု စီစစ္ သူေတြထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြ ဘယ္ႏွစ္ဦးပါ၀င္သလဲ၊ ကာယကံရွင္ ဌာေနခ်င္း လူမ်ဳိးေတြေရာ ေက်နပ္မႈ ရွိမရွိ သေဘာ ထားဆႏၵေကာက္ခံမႈရွိသလား၊ ျဖစ္စဥ္ အရင္း၏ အက်ဳိးဆက္ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈမရွိခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု အတြင္း ယေန႕တုိင္ ေ၀၀ါးမႈ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ ရွိေနရတာပါ။

 

ခ်င္းလူမ်ဳိးႏြယ္စု (၅၃) မ်ဳိးထဲမွာပဲ ” ခ်င္း ” လည္း ကုတ္နံပါတ္ (၄၀၁) ျဖင့္ထိပ္ဆုံးမွာ ထည့္သြင္းထားသည္။ တကယ္ လုိ႕ မ်ဳိးႏြယ္စု “၅၂” အားလုံးက ” ၄၀၁ ” ကုတ္ကုိ မထည့္ပဲ ကုိယ့္မ်ဳိးႏြယ္စု ကုတ္နံပါတ္အသီးသီးကုိ ထည့္ လုိက္ တယ္ ဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း တုိင္းရင္း သားေတြထဲက ” ခ်င္း” ဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မွာျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာမွာ ” ခ်င္း ” လူမ်ဳိး ေပ်ာက္ ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္သြားတာပါပဲ၊ ” ခ်င္း လူမ်ဳိး” သည္သာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္ဆုိလွ်င္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု ၅၂ မ်ဳိးဆုိတာလည္း အလုိလုိ “မ်ဳိးေပ်ာက္ ” ျဖစ္သြားမွာပါပဲ၊ မ်ဳိးမစစ္၊ အေဖမေပၚတဲ့ အေျခမဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စု ဘ၀ကုိ ေရာက္ သြားၾကမွာျဖစ္သည္ဟု စုိးရိမ္မႈ မ်ားရွိ ေနသလုိ တခ်ဳိ႕ကလည္း ခ်င္းကုတ္နံပါတ္ (၄၀၁) တြင္ (၀၄) သည္ ခ်င္း အမွတ္သေကၤတျဖစ္သျဖင့္ မ်ဳိးႏြယ္စု ကုတ္ နံပါတ္ အသီးသီးသည္ ၀၄ ျဖင့္ စ ေနေသာေၾကာင့္ ခ်င္း ျဖစ္မႈ မေပ်ာက္ ကြယ္ႏုိင္ပါဟူေသာ အစုိးရလုပ္ရပ္အေပၚ ေခ်ာ္လဲေရာထုိင္ေနသူမ်ား လည္းရွိေနသည္။

 

ဘာပဲေျပာေျပာ ခ်င္းျပည္သူလူထု၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမည့္အေပၚ စုိးထိတ္မႈ၊ မရွင္း လင္းမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ေရြ႕ဆုိင္းေပးေရး၊ မ်ဳိးႏြယ္စုျပန္လည္စီစစ္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေပမဲ့ သန္းေခါင္ စာရင္းေတာ့ေကာက္ေနၿပီ၊ ဆက္ဆက္ျဖစ္လာမည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမွာျဖစ္ၿပီး သက္ ဆုိင္သူ အားလုံးက သတိခ်ပ္ႏုိင္ရန္တုိက္တြန္းေရးသားလုိေပသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply