မတူပီျမိဳ ့တြင္ မတူ ဖိုရမ္ စတင္က်င္းပ

1

??????????

 

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္သည့္ မတူပီျမိဳ ့တြင္ မတူဖိုရမ္တရပ္ကို ယေန ့မွစ၍ က်င္းပျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသည္။  ယေန႔ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန ့မွ ၁၇ ရက္ေန ့အထိ က်င္းပမည့္ ယင္းဖိုရမ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္လုပ္ငန္းခ်မွတ္ႏိုင္ေရး၊ အနာဂတ္ပညာေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္က်င္ ျပသနာႏွင့္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အနာဂတ္အေရး၊ အနာဂတ္ စီးပြါးေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး စသည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းဖိုရမ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးအုန္းလြင္က ယခုကဲ့သို ့ မတူမ်ဳိး ႏြယ္စုမ်ား ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိုရမ္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းအေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဖိုရမ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ေရွ ့ဆက္ လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

 

ကိုယ္စားလွယ္ (၃၅၀) ခန္ ့တက္ေရာက္သည့္ အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား “ေရွ ့သို ့ အတူအကြ ခ်ီတက္ၾကစို ့” ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဖိုရမ္ကို မတူပီျမိဳ ့ေပၚရွိ မတူပီႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (Matupi Baptist Church) ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

 

ယင္းဖိုရမ္တြင္တက္ေရာက္သည့္ မတူပီျမိဳ ့၏ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖ ဦး ထန္ေကာလ္က “ဒီလိုမ်ဳိး ဖိုရမ္တရပ္ က်င္းပႏိုင္ ေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္တယ္၊ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္တာပါ။ ဖိုရမ္ရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေနရာေဒသအသီးသီးရွိ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ဘာသာ ေရး ဂုဏ္းဂဏ အသီးသီး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးနဲ ့ အျခားအဖဲြ ့အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မတူမ်ဳိး ႏြယ္စု တခုလုံးအတြက္ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

သုံးရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ ဖိုရမ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္ စာတမ္းကို Rev. Van Peng မွလည္းေကာင္း၊ မတူဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ စာတမ္းကို U Ngai Sak မွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးႏွင့္ မတူအနာဂတ္ စာတမ္းကို U Thang Yen မွလည္းေကာင္း၊ မတူအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး စာတမ္းကို Sayama Aye Li မွလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားတူးေဖၚေရး ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈ စာတမ္းကို Naw Tamu Phaw ႏွင့္ Nyo Mar Than တို ့မွလည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရး စာတမ္းကို Saya Simon Thang မလည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ မတူစီးပြါးေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း စာတမ္းကို Brother Ling John မွလည္းေကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စာတမ္းကို Salai Van Ni Bawi မလည္းေကာင္း၊ မတူအမ်ဳိးသားမ်ား၏ အနာဂတ္ပညာေရး စာတမ္းကို Salai Jimmy Rizar Boi မွလည္းေကာင္း၊ မတူလူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္ စာတမ္းကို Salai David Van Boi Mang မွလည္းေကာင္း အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးသြားၾက မည္ျဖစ္သည္။

 

မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပထမေန ့ ဖိုရမ္တြင္ သဘာပတိအျဖစ္U Ngai Sak ႏွင့္ U Mai Lawng တို ့မွ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ၾကျပီး ဖိုရမ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္ၾကသည္။

 

ထိုနည္းတူ မတူပီျမိဳ ့နယ္ရွိ ဇိုသုန္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကလည္း လိုေတာ (Lo Taw) ေက်းရြာတြင္ ဖိုရမ္တရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. it is certainly a very good idea to held such forum on local developmen . Chin people in Matupi area are regarded to bewho gain the fastest rate of developmentin all parts of the Chin local societies..A University profeesor from US who ever did research on Matupiare ever has commented that their development rate here is so fastt that ti is like as if it is exploded. In my experience people in Matupi are very adoptable to any custom I should say, they can speak like Burmese in the Burmese mood and so is other Chin dialects especially Haka dialect which many of them speak it as tif it is their mother tongue. They can change their mood like the Burmese if they speak to a Burmese and canchange to Chins mood if they speak in Chins. Haka Lasi dialect is one of the widest spoken dialects inthe Northern Chin State and their command of speaking Haka as their mother tongue shapes them destine them to become leaders in the Chin State as they speak both the dialects of the north hwhic are all very close to each other. So they are tobe themost advanced areas inthe Chin state as ther demand in Chindialects speeaking could make them advance faster ththan the rest of the Chin people Lnk.

Leave A Reply