မတူ ဖိုရမ္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆုံး

0

??????????

 

ယခုလ ဧျပီလ ၁၅ ရက္ေန ့မွ ၁၇ ရက္ေန ့ အထိသုံးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ မတူ ဖိုရမ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ဖိုရမ္တြင္ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု စည္းလုံးညီညႊတ္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းေရးႏွင့္ အနာဂတ္၊ မတူဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ ငံေရးႏွင့္ မတူအနာဂတ္၊ မတူအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ႏိုင္ငံေတာဘတ္ဂ်က္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ သယံဇာတ အရင္း အျမစ္မ်ားတူးေဖၚေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရး၊ အနာဂတ္ မတူစီးပြါး ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ ့ ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မတူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ အနာဂတ္ ပညာေရး၊ မတူလူငယ္ႏွင့္ အနာဂတ္ စသည့္ က႑အသီးသီးအတြက္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဖိုရမ္တြင္ မတူစာေပ တိုးတက္ဖံြ ့ျဖိဳးေရးကုိ ေရွ ့ရႈလ်က္ စာေပႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ စာေပ ပညာ ရွင္မ်ား၊ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္သြားရန္၊ မတူမ်ဳိးႏြယ္စု ဆင္းသက္လာပုံ သမိုင္း ေဖၚထုတ္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ သမိုင္းသုေသသနအဖဲြ ့ ဖဲြ ့စည္းသြားရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 

ထို ့အျပင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ မတူ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ကုလသမဂၢ Convention သ ေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္၊ ခိုင္မာက်စ္လစ္သည့္ မတူလူမႈ အဖဲြ ့ အစည္းမ်ားကို စနစ္တက်ဖဲြ ့ စည္းသြားရန္၊ မတူအမ်ဳိးသမီးမ်ား အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရး ရရွိႏိုင္ရန္ မတူ ဓေလ့ထုံး တမ္းဥပေဒ ေရးဆဲြရာ၌ ထည့္သြင္းေဖၚျပရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ေဒသခံလူထုမ်ား ၀မ္းစာဖူလႈံႏိုင္ေရးႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပသာနာႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းျမင့္တက္ေနမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအျပင္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ နည္းပညာအားျဖင့္ ေသာ္၄င္း၊ ေခ်းေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေသာ္၄င္း ကူညီပ့ံပိုးရန္လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 

ေခတ္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျမင့္ ပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးေက်ာင္း ပညာေရးမ်ား ေလ့လာ ဆည္းဖူးႏိုင္ရန္ အစိုးရကို တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတူစာေပျမွင့္တင္မည့္ အဖဲြ ့အစည္း မ်ားထူ ေထာင္သြားရန္ႏွင့္ မတူရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ျပတိုက္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို လည္း သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 

လူငယ္ canter တခုေပၚေပါက္လာေရးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ state holder ႏွင့္အျမန္ဆုံး ထူေထာင္သြားရန္၊ ေဒသ အတြင္း အထင္ကရ ေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ဘုံတလာ၊ ေအာ္တေရာ၊ ကိုင္ဆီး၊ လီစန္းေတာင္ေၾကာတုိ႕ကို  ေဘးမဲ့ ေတာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

မတူပီျမိဳ ့နယ္အတြင္း ေရြ ့ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္ အစား အျမဲတမ္းစိုက္ကြက္မ်ား ေဖၚထုတ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပထမအၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ယင္းဖိုရမ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ျမိဳ ့မိျမိဳ ့ဖမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ ့အဖဲြ ့အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ ့ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၃၇၆ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ဟားခါးခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံအၿပီး ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြင္း ခူမီး၊ မရာ၊ မတူ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဖုိရမ္မ်ားကုိ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply