ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကြန္ယက္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ေတြ႕ဆုံပြဲျပဳလုပ္

0

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ယခုလ ဧၿပီ ၁၅- ၁၇ အၾကား ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကြန္ယက္က ေတြ႕ ဆုံပြဲ တရပ္ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။  ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ စာတမ္းရွင္ အသီးသီး၏ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္ အေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ခ် မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲသည္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းကက ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းေတြ႕ဆုံပြဲတရပ္က်င္းပေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိအေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကြန္ယက္ကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏုိ၀င္ဘာတြင္က်င္းပသည့္  ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ လာၾက သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ (၉) ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပင္ပ၊ ျပည္ပရွိ ခ်င္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ကုိယ္ စားလွယ္ ၂၂ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း လုိက္ၾကသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကြန္ယက္သည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးထုအတြင္း အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအနက္ အက်ယ္ျပန္႕ဆုံးႏွင့္ အထင္ကရ အမ်ဳိးသမီးပုဂၢဳိလ္မ်ား အမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္ ကြန္ယက္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code