ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု ၁၁ ခု ထပ္မံတည္ေဆာက္မည္

0

Chin state1

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုစီမံကိန္း ၁၁ ခု ထပ္မံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တျပည္နယ္လံုးအတိုင္းအတာ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏိုင္ေတာ့ မည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဦးက်င္လ်န္းေပါင္က ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာ့အလင္း ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ေျမာက္ဘက္ေဒသ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ယခုလက္ရွိလွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈအေျခအေန မွာ ျပည္နယ္၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္သည္ဟု ဦးက်င္လ်န္းေပါင္ကေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္တ၀န္းလံုးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးလိုအပ္ခ်က္မွာ ၃.၈၉၇ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအမွန္တကယ္လွ်ပ္စစ္မီးေပးႏုိင္မႈ မွာ ၂.၅၀၆ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထပ္မံလိုအပ္မႈမွာ ၁.၃၉၁ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ယခုအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁၁ ခု ၿပီးစီးပါက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု ၃၀ ေက်ာ္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိႏုိင္ၾကေတာ့ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရမွျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကို နာရီအကန္႔အသတ္ျဖင့္ တစ္ရက္ျခား၊ ႏွစ္ရက္ျခား စသည့္ျဖင့္သာ သံုးစြဲေနၾကရၿပီး အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိကမွျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးကိုသာ အားကိုေနၾကရ သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ထပ္မံအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၁၁ ခုတို႔မွာ ဓာတ္အား ၇၅၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၉၃၅၀၈ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ေဇြာင္ေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၇၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁၁၈၆ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ ဖလမ္း ၿမိဳ႕နယ္ လိုင္ဗား ထပ္ဆင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၅၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၃၀၂၉၅ သိန္း အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ မည့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဲလ္ေတာင္ေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၅၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၇၄၁၇ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ဗဲလ္က်င္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၀၀ ကီလို၀ပ္ အတြက္ က်ပ္ ၆၂၉၈၅ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ က်ီခါးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ကလီေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၄၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁၉၀၄၁ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်ီေခ်ာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၆၀၇၁၄ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ပီေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ ၁၂၀၀ အတြက္ က်ပ္ ၂၄၄၅၈ သိန္း အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ဘံုလံု(ဗံုဗား) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၆၀၇၁၄ သိန္းအကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည့္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဇီးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္မီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၀၀ ကီလို၀ပ္အတြက္ က်ပ္ ၅၃၉၉ သိန္း အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးလံုးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ဓာတ္အား ၁၅၀၀ ကီလို၀ပ္ အတြက္ က်ပ္ ၂၇၈၃၁ သိန္းအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္မည့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ေဆာေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code