ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ၾကက္ျခံရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ဘ၀ဒုကၡ

0

LETTER TO EDITOR …

 

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ မင္းတပ္ခရိုင္၊ ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕နယ္၊ ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စု ၾကက္ျခံေက်းရြာ ေဟာင္းသည္ ေျမၿပဳိမႈေၾကာင့္ မေျပာင္းမျဖစ္ေျပာင္းေရြ႕ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂) ခုႏွစ္ေန႕ တြင္ ရြာလူထုအစည္းအေ၀းက်င္းပၾကကာ ရြာသစ္ေနရာအား ကန္ပက္လက္ မင္းတပ္ၾကား ၄ မိုင္၊ ၅ ဖာလံု ႏွင့္ ၅ မိုင္ ၅ ဖာလံုၾကားေျပာင္းေရြ႕ရန္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ေက်းရြာလူထုမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာေရးရာႏ်င့္ သတၱဳ၀န္ႀကီး စည္ပင္သာ ယာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ၾကက္ျခံရြာေဟာင္းသို႕ (၇-၂-၂၀၁၃) ေန႕ လာေရာက္ ကြင္းဆင္းၿပီး မေျပာင္းမျဖစ္ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ လမ္း ညြန္ၾက သျဖင့္ ေက်းရြာ လူထုမွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာေျမေနရာ ျပန္လည္တင္ျပၾကရာ ၄င္းေနရာသည္ နတ္မေတာင္ဥယ်ာဥ္၏ အသည္းႏွလံုးျဖစ္သည္ဟု ကန္႕ကြက္ၾကၿပီး နတ္မေတာင္ဥယ်ာဥ္ ၏ အလယ္ဗဟိုမဟုတ္ေသာအစြန္အဖ်ားတြင္ ရြာတည္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ရြာသစ္တည္ မည့္ေနရာအား ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္အသိအမွတ္ျပဳေပးၾကရန္ ၀န္ႀကီး ၂ ဦးမွ လမ္းညြန္ခဲ့သည့္အ တိုင္း ကန္ပက္လက္နတ္မေတာင္သစ္ေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႕(၆)ဦး ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စု နယ္ နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ယခုၾကက္ျခံရြာသစ္ေနရာအား ျပန္လည္အစားထိုးေပးၾကသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ သစ္ေတာေရးရာႏွင့္ သတၱဳ၀န္ႀကီး ခ်င္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ (၇-၂-၂၀၁၃) ေန႕ ရြာေရာက္ကြင္းဆင္းၿပီး အျမန္ေျပာင္းေရြ႕ရန္ မွာၾကား သည့္အတြက္ အိမ္ေျခ (၄၀) ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီးမွလည္း ေခတၱကန္ပက္လက္ေရာက္စဥ္ (၇-၄-၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးရံုး ၌လည္းေကာင္း (၉-၅-၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာတြင္လည္းေကာင္း (၁၀-၅-၂၀၁၃) ေန႕၌ လည္း ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးရံုးတြင္လည္းေကာင္း ယခုေနရာတြင္ ရြာေျပာင္းေရြ႕ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။

 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၏ (၁၂-၆-၂၀၁၃) ပါ စာအမွတ္/နတ္မ/စမ-၁/၀၆၅/၂၀၁၃ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ယင္းေနရာအား ကန္႕ကြက္ရန္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဦးစီးမွဴးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕၏ (၂၄-၆-၂၀၁၃) ရက္ပါ စာအမွတ္ ၂၀၃/ခ-၄/ကပလ(၀၀၁) ပါ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ေနရာသည္ စည္ပင္ဧရိယာႏွင့္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုလည္း ရရွိၿပီးျဖစ္ပါ သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ၾကက္ျခံရြာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ (၄) ဦး တို႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး ဟားခါး၌ (၁၈-၇-၂၀၁၃) ေန႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ေရစမ္းဦးႏွင့္ ကင္းလြတ္လွ်င္ ရြာေျပာင္းေရြ႕ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။

 

ဦးကီးထန္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕ႏွင့္အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ၿမဳိ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ေကာ္မတီတို႕မွ (၂၂-၇-၂၀၁၃) ေန႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ယခုၾကည္ျခံ ေက်းရြာေျပာင္းေရြ႕ရန္ တင္ျပေလွ်ာက္ ထားေသာေနရာ သည္ ၾကည္ျခံအုပ္စုနယ္နိမိတ္အတြင္း က်ေရာက္ ၿပီး မည္သည့္ေရစမ္းဦးႏွင့္မွ် နီးစပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပန္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမဳိ႕သို႕ လိပ္မႈလ်က္ (၂၃-၇-၂၀၁၃) အစီရင္ခံသည့္ မတၱဴစာကို လည္း လက္ခံရရွိၾကပါသည္။

 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ သူရဦးေအာင္ကို ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈေရး ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ (၅-၁-၂၀၁၄) ေန႕တြင္ ၾကည္ျခံရြာသစ္သို႕ေရာက္ရွိလာစဥ္ စံျပေရးရြာအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေန ထိုင္ရန္ ႏႈတ္ျဖင့္ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။

 

ၾကက္ျခံရြာသစ္အား အထက္ေဖာ္ျပပါအႀကိမ္ႀကိမ္ႏႈတ္မိန္႕၊ ေထာက္ခံခ်က္ အေထာက္အထားအရ ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္၍ အိမ္ေျခ(၄၀)တည္ေဆာက္ေနထိုင္ၾကၿပီး ေနာက္ၾကက္ျခံရြာ တိုးတက္ ေၾကာင္းကို မနာလိုသူ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ရင္းႏွီး သူတဦးမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႕ ဖုန္းဆက္ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဒုကၡသည္ျပည္သူအမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ကို လစ္လ်ဴကာ ရင္းႏွီးသူတစ္ဦး၏ လိမ္ညာစကားယံုမွာၿပီး၊ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ျခိမ္းေျခာက္ေစကာ စည္ပင္ဧရိယာ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ နတ္မေတာင္ဥယ်ဥ္သစ္ေတာဧရိယာဟူ၍လည္းေကာင္း မတရားစြပ္စြဲၿပီး အသနားခံၾကေသာဒုကၡသည္ (၂၀၀) ေက်ာ္ လူဦးေရအားေထာင္ထဲထည့္လိုျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္စြာေဆာက္လုပ္ ထားေသာ အိမ္မ်ားအား(၁) ပတ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းရန္ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မဖ်က္သိမ္းပါက ျပည္သူတို႕ ၏အသက္အိုးအိမ္ကို မီးရိႈ႕ရန္ေျပာဆိုျခင္း အမိန္႕မနာခံပါက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အုပ္စုစာေရးအား အလုပ္မွျဖဳတ္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာ ဆိုခဲ့ပါ သည္။ ျပည္သူမ်ား ၏ အသက္အိုးအိမ္အတြက္ လူထုဆႏၵ အတိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ စာေရးကိုျဖဳတ္ပစ္မႈ ၾကက္ျခံရြာသစ္ တည္ေဆာက္မႈပ်က္ျပားမည္ဟူေသာ အၾကံျဖင့္ စာေရးဦးတမ္လိန္းအား ကန္ပက္လက္မွ ခ်င္းျပည္ နယ္ ေျမာက္ ပိုင္း၊ ဖလမ္းၿမဳိ႕သို႕ မ တရားေျပာင္း ပစ္ျခင္းခံရပါသည္။

 

ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကက္ျခံရြာကို မည္သည့္အခြင္းအေရးမွ် မေပးေတာ့ဘူးဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွေျပာသည့္ အတိုင္း အုပ္စုစာေရး ဦးတမ္လိန္းေျပာင္းၿပီးသည့္ေနာက္ ၾကက္ျခံေက်းရြာအုပ္စုတြင္ အုပ္စုစာေရးျပန္လည္ ခ်ထားေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ ခံခ်ိန္၌လည္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ မတို႕မွာ အလြန္အခက္ခဲေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။

 

ဤအရာမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ အာဏာအလႊဲသံုးစားမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္စု (၁) စု အေနႏွင့္ သူတပါးလိုအခြင့္အေရးတန္းတူမခံစားေစျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေၾကာက္လန္႕ ၿပီး ရြာသား (၄) ဦးမွာ ႏိုင္ငံျခားသို႕ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ျခင္း၊ က်န္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ထပ္မံ (၂၃-၂-၂၀၁၄) ေန႕ ၾကက္ျခံရြာသစ္သို႕ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူရဲမ်ားေခၚေဆာင္လာကာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေစ ၿပီး အိမ္မ်ားျပန္ဖ်က္သိမ္းရန္ေျပာကာ ကြ်န္ေတာ္ပိုင္ တဲ့နယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမင္းတို႕ကိုေပးရင္ ေတာင္ ငါကခြင့္မျပဳဘူး၊ သမၼတႀကီးမကလို႕ သိၾကားမင္းႀကီးေပးရင္ေတာင္ ငါခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္မျပဳဘူး။ မင္းတို႕မေက်နပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတမကလို႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအထိတိုင္ၾက ငါမျပဳတ္ဘူး ဟု ေျပာ ဆိုႀကဳံး၀ါးကာ (၃၁-၃-၂၀၁၄) ေန႕ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သန္းေခါင္စာရင္း ဖ်က္လိုသည့္ အၾကံျဖင့္ ၀န္ႀကိးခ်ဳပ္လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ၿပီးေသာ ေက်ာင္အိမ္ ႏွင့္ ဆရာ ေနအိမ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္၊ မဖ်က္သိမ္း ပါက ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ရြာလူထု(၈၀)ဦးတို႕အား (၂၆-ခ၊ဂ) တို႕အရ အမႈဖြင့္လွစ္ကာ ေထာင္ထဲထည့္ရန္ မတရားႏွိပ္ စက္ရန္ ေျပာဆိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဆရာေနအိမ္တစ္လံုးကို (၁၁-၄-၂၀၁၄) ေန႕ ဖ်ာက္ သိမ္းျခင္း ခံ ရပါသည္။

 

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္သူမ်ားကို အမိအဖေခၚဆိုခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က မိမိျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အျပဳအမႈဆက္ဆံမႈမ်ားသာျဖစ္ပါသျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားကို စာနာေပးပါရန္ တင္ျပလိုပါ သည္။

 

 ၾကက္ျခံရြာသူရြာသားမ်ား

 ကန္ပက္လက္ၿမဳိ႕နယ္

ခ်င္းျပည္နယ္

Share.

About Author

Leave A Reply