ခ်င္း ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း (၁)

0

ဆလုိင္း ခ်င္းျဖဴ –    ခ်င္းလူမ်ိဳး၏ မူလဘူတ

လူမႈေရးသမိုင္းရႈေထာင့္မွေသာ္၎၊ မႏုသာေဗဒအရေသာ္၎၊ ဘာသာေဗဒအရေသာ္၎၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မြန္ဂိုလ္ ( Mongol ) အႏြယ္ဝင္၊ တိဘက္-တရုတ္ မိသားစုၾကီး  ( Tibeto-Chinese Family/  Sino-Tibetan) မွ ခြဲထြက္ေသာ တိဘက္-ျမန္မာမိသားစု  (Tibeto-Burman Sub-Family ) အနက္  Assam-Burma Branch ကူကီး-ခ်င္း (Kuki-Chin) အုပ္္စုဝင္္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႕သည္လွ်ဳိေျမာင္ ကမ္းပါးထူထပ္ သည့္ ေတာအျပဳိင္း ျပဳိင္းေတာင္အထပ္ ထပ္ျမစ္ေခ်ာင္း အသြယ္ သြယ္ေရာျပြန္း သည့္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္္သည္ႏွင့္အညီ ဘာသာ စကားကြဲ (Dialects) အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေျပာဆုိၾကျပီး မိမိတို႕ဘာသာစကား ကုိယ္စီျဖင့္ မိမိတို႕ အမ်ဳိးနာမည္ကို မွည့္ ေခၚၾက သည္္၊ တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ ခ်င္းတစ္မ်ဳိးသားလုံး အားညႊန္းဆိုေသာ ဘုံနာမည္ (Common Name / Collective Name / Nomenclature) မရွိိခဲ့ဟုဆိုရပါမည္၊

 

အေနာက္ဖက္ရွိ ဘဂၤလီကုလားမ်ားက ကူကီး (Kuki ) ဟူ၍ ၎၊ အေရွ႕ဖက္ ရွိျမန္မာမ်ားက ခ်င္း ( Chin) ဟူ၍ ၎ ေခၚၾကသည္၊ ကူကီးဟူေသာ စကားလံုးအဓိပါယ္ကုိ ေသခ်ာတိက်စြာမသိရေသာ္လည္း သာမန္အား ျဖင့္ေတာင္တန္း သားမ်ား ဟူေသာအနက္ ရဟန္တူပါသည္၊ ခ်င္း ဟူေသာ  စကားလံုး၏ အဓိပါယ္မွာ လူသား ဟူ၍ ဆိုရပါမည္၊ တိဘက္ကုန္းျပင္ျမင့္တြင္ ခ်ိယန္ ( Qi’an / Chi’an ) ဟူေသာ ေခြး၊ ဝက္မ်ား ေမြးျမဴသည့္လူစုရွိခဲ့ရာ ၄င္းတို႕သည္ တိဘက္ ကုန္းျပင္ျမင့္ အေရွ႕ေတာင္ ေျခေလွ်ာအရပ္သို႕ေရာက္ရွိလာျပီး ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္ဟုဆိုပါသည္၊ တိဘက္-တရုတ္တို႕ႏွင့္အျပဳိင္ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းရွိခဲ့ၾကျပီး အဆိုပါ တိဘက္-တရုတ္ တို႕၏ က်ဳးေက်ာ္တိုက္ခိုက္မႈဒါဏ္ေၾကာင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာဘဲ ထိုေဒသကို စြန္႕ခြါခဲ့ျပီး အထက္ျမန္မာျပည္ ဧရာဝ တီ ျမစ္ဖ်ားအရပ္ သို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္၊ ၄င္းအဆိုမွန္ကန္ေၾကာင္း သာဓကတစ္ခုမွာ ဟူးေကာင္း ခ်ဳိင့္ဝွမ္း ေျမာက္ ဘက္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဖ်ားတြင္ ခ်င္းရြာေဟာင္းေနရာ မ်ားရွိေၾကာင္း ဆာအလက္ဇင္းဒါးမကၠင္းဇီး (Sir Alexander Mackenzie ) ကေဖာ္ျပထားခဲ့သည္၊ ခ်ိယန္၏ အနက္မွာ လူသား ဟုပင္ျဖစ္ သည္၊

 

အရွဳိ၊ ေတာင္သား ႏွွင့္ မတူခ်င္းမ်ား၏ ေဒသႏၱရ ဘာသာ Thlang ဟူေသာ စကားလုံးမွ ေရြ႕ေလ်ာ လာသည့္  Khlang   မွ Khyang  ျဖစ္ျပီး လူ၊ လူသား ဟူေသာ အနက္အဓိပါယ္ ရပါသည္၊ တနည္းဆိုေသာ္ နတ္လို ေတာရုိင္း တိရစၧာန္လုိစည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေလလြင့္ေနသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ အိုးႏွင့္ အိမ္ႏွင့္ စည္းကမ္း ရွိရွိ အေျခ ခ်ေန ထိုင္ၾက သူမ်ားဟု အနက္ ယူရပါမည္။

 

ခ်င္းတို႕ပ်ံ႕ႏွံ႕လာပံု

အဘယ္ေၾကာင့္ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႕ကို မြန္ဂိုလြဳိက္အုပ္စု (Mongoloid ) တြင္ ထည့္သြင္းထားၾကသလဲ ဆိုလွ်င္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္းမြန္ဂိုကုန္းျပင္ျမင့္၊ ဂိုဘီအရပ္မွစ တင္ေပါက္ဖြားလာခဲ့သည္ဟုယူ ဆၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထိုေနရာမွ ေတာင္ဘက္ ဟြန္ဟို၊ ယန္စီ၊ မဲေခါင္၊ သံလြင္ျမစ္ၾကီးမ်ားျမစ္ဖ်ားခံရာ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ ေျမာက္ ဂန္ဆု  ( Gansu  ) ႏွင့္ ခ်င္းဟိုင္ (Qinghai ) ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ၄င္းအရပ္မွ တိဘက္ ႏွင့္ တရုတ္ ျပည္အၾကား တိဘက္ကုန္းျပင္ျမင့္၊ အေရွ႕ေတာင္ေျခေလွ်ာ အရပ္ သို႕ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္၊ ၄င္းမွတဖန္ အ ထက္ ျမန္မာျပည္ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ ၄င္းမွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ အတိုင္းစုန္ဆင္းလာခဲ့ၾကယင္း အေနာက္ဘက္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ အရူနက်ာလ္ျပည္နယ္ဖက္၊ ဆြမ္ပရာမွ နာဂလဲန္ဖက္၊ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းမွမဏိပူရ္သို႕ ကြဲထြက္လာ ခဲ့ၾကပါ သည္၊

 

ပင္မအုပ္စုသည္ ကေဘာ္မွ ကေလး၊ ေယာ၊ ေဆာ၊ ေလာင္းရွည္ စေသာ ေတာင္ဖက္ ရခိုင္ရိုးမ ေတာင္တန္းတေလွ်ာက္၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ နဂေရအငူ အထိ စုန္ဆင္းပ်ံ႕ႏွံ႕ၾကျပီး ရခုိင္ရုိးမမွ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႕သို႕၎၊ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ျပီး အေရွ႕ဖက္ပဲခူးရိုးမတေလွ်ာက္သို႕၎ ပ်ံ႕ႏွံ႕ၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႕ က ေဘာ္၊ ကေလး၊ ေယာ၊ ပုံေတာင္ပုံညာအရပ္မွ အေနာက္ဖက္ရွိ ခ်င္းေတာင္တန္းသို႕ ေရာက္ၾကသူမ်ားလည္းရွိ ပါသည္၊ ခ်င္းေတာင္တန္း ကိုလြန္ျပီး လူေရွေတာင္တန္းသို႕၎၊  ၄င္းမွတဖန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံစစ္တေကာင္းေတာင္ တန္းႏွင့္ ဆီလ္ဟက္ေတာင္တန္း သို၎ ေရာက္ရွိၾကသူမ်ားလည္းရွိပါသည္၊

 

ထိုသို႕ျပန္႕က်ဲေနထိုင္ရာ ေဒသတစ္ခုလုံး၏ ၅ ပံု ၁ ပုံ ၌သာ စုစည္း ေနထိုင္ၾကရေသာေၾကာင့့္္ ထိုေနရာကိုသာ ခ်င္းျပည္ဟုေခၚတြင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ခ်င္းလူမ်ဳိး မ်ား စုစည္းေနထိုင္ရာ( Compact Area ) ၏ ခန္႕မွန္း အက်ယ္ဧရိယာမွာ စုစုေပါင္းစတုရန္းမိုင္ (၁ဝဝဝဝဝ) ခန္႕ရွိမည္ ဟုယူဆရပါသည္၊ တႏိုင္ငံလံုးရွိခ်င္း လူဦးေရ ခန့္မွန္းေျခမွာ သန္းေပါင္း (၁ဝ မွ ၁၅) ခန္႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မွီတင္း ေနထိုင္ရာေဒသ အလိုက္ နာမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တကြဲတျပားစီ သုံးစြဲမႈေၾကာင့္၎၊ နီးစပ္ရာလူမ်ဳိးတို႕၏ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ၾကျခင္းေၾကာင့္၎ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ က ခ်င္းဟုမခံယူေသာေၾကာင့္၎၊ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္သည့္ဘာသာ ကြဲျပားျခား နားမႈေၾကာင့္၎ ခ်င္းလူဦး ေရကို တိက်စြာ ခန္႕မွန္းရ မလြယ္ကူေတာ့ေခ်၊

 

ယေန႕ခ်င္းျပည္အျဖစ္မွတ္မွတ္ရရေျပာဆိုႏုိင္္္ေသာေဒသမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတိုင္း အေနာက္ဖက္ အိႏိၵယနယ္္စပ္ ေတာင္တန္း (ဝါ) ခ်င္းတြင္းျမစ္အေနာက္ဖက္ ေလရွီးျမိ႕နယ္မွ ေတာင္ ဖက္တေလွ်ာက္ ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း တမူးခရိုင္ႏွင့္ကေလးခရိုင္၊ မေကြးတိုင္းရွိဂန္႕ေဂါ၊ ထီးလင္း၊ ပခုကၠဴ၊ မင္းဘူး၊ သရက္ခရိုင္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္တစ္ဝွမ္းလံုး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအတြင္း အေရွ႕ပိုင္း ရန္ဂါမတီ၊ ျခာက်ရီ၊ ဘန္ဒါရ္ဘန္၊ ဆီလ္ဟက္ႏွင့္ မိုင္မင္ဆိဂၤခရိုင္မ်ား၊  အိႏိၵယႏုိင္ငံအတြင္း နာဂလဲန္၊ မဏိပူရ္၊ မီဇုိရမ္၊ အာသံ ျပည္နယ္ေျမာက္္က စာရ္ ေတာင္တန္းခရိုင္၊ ကစာရ္ခရိုင္၊ ၾတိပူရျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ ခရိုင္တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္၊ (ဆက္ရန္)

Share.

About Author

Leave A Reply