အက်င့္ပ်က္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေရးယူေပးေရး တိုင္ၾကားမႈ လွစ္လွ်ဳရႈခံေနရ

0

Paletwa1

 

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဳးလြန္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြီကင္း၀ ေက်းရြာ အုပ္စု၊ တြီကင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္အား အေရးယူေပးရန္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈသည္ ယေန႔ ခ်ိန္ ထိ လွစ္လွ်ဳရွဴခံေနရ သည္ဟု သိရသည္။

တြီကင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္သည္ ေက်းရြာလူထုအေပၚ ေငြေၾကးအဓမၼေတာင္းခံျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း၊ ေက်းရြာစည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းအား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပည္သူ ပိုင္ပစၥည္း အားခိုးယူျခင္း၊ အခြင့္အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳ      လုပ္ျခင္း မ်ား က်ဳးလြန္မႈေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္ ခ်င္းျပည္ နယ္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္းမ်ားထံ တြီကင္းေက်းရြာလူထုမွအႀကိမ္ႀကိမ္စာေရးသားတိုင္ၾကား ေသာ္ လည္း ယေန႔ခ်ိန္ထိ တစံုတရာအေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိသည့္အျပင္ ဦးရန္ေအာင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး တာ၀န္ ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

တီြကင္းေက်းရြာလူထု၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားအရ ဦးရန္ေအာင္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံေတာ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တြီကင္း၀ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ေခ်းေငြသိန္း (၁၀၀) က်ပ္ထုတ္ေခ်းေပးရာ(၆) လတာ စီမံကိန္းတြင္ ေငြေခ်းယူသူမ်ားထံမွ အခ်ဳိးအစား မတူ၊ ဘက္လိုက္ခြဲျခားမႈျဖင္ေငြေၾကး အဓမၼေတာင္းခံခဲ့ သည္သိရသည္။

အလားတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တြီကင္း၀ေက်းရြာအုပ္စုအတြက္ ေခ်းေငြသိန္း(၁၀၀) က်ပ္ထပ္မံထုတ္ေခ်းေပးသည့္ (၁) ႏွစ္တာကာလစီမံကိန္းတြင္ ေငြေခ်းယူသူမ်ားထံမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းစီမံကိန္းတြင္(၁၀)သိန္းေခ်းယူထားသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္ သို႔ အတိုး(၄၄၀၀) က်ပ္ေပးသြင္းရသည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ေအာင္အား က်ပ္ေငြ (၁) သိန္းစီေပး ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

 

ထို႔အျပင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ကို သေဘာမတူေသာ ေဒသခံမ်ားကို ေနာက္ထပ္ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။

 

ဦးရန္ေအာင္သည္ ျပည္သူပိုင္သစ္မ်ားကို မိမိသေဘာအရ ခုတ္ယူၿပီး  ကုိယ္ပုိင္ အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေၾကာင္း ၄င္း၏ အိမ္ေျမေနရာသည္လည္း ေက်းရြာျပည္သူပိုင္ ေရတြင္းေရကန္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာ သည္။

 

တြီကင္း ေက်းရြာတြင္ ႏြားထိန္းေက်ာင္းမႈပ်က္ကြက္သူမ်ားအား ႏြားတစ္ေကာင္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ (၅၀၀၀) က်ပ္သတ္ မွတ္ၿပီး၊ ၎ဒဏ္ေငြမ်ားကို ရပ္ရြာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယင္းဒဏ္ေငြမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ၎ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ကာ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားျပားလွေသာ ဦးရန္ေအာင္ကို အေရးယူေပးရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသက္ေသအေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ စာေရးသားတိုင္ၾကားၾကေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔ခ်ိန္ထိ တစံုတရာလာေရာက္ ေျဖရွင္း ေပးျခင္းမ်ဳိး မရွိ ေၾကာင္း တြီကင္းရြာသားမ်ားကေျပာသည္။

 

ဦးရန္ေအာင္သည္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာတန္ခိုးႀကီးထြားခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးသူဟု သိရၿပီး ယခင္က အရွိန္အ၀ါေၾကာင့္ေက်းလက္ေနျပည္သူ မ်ားအေပၚ ေမာက္ေမာက္မာမာ ဆက္ဆံေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code