ခ်င္းႏုိင္ငံေရးသမုိင္း (၃)

0

ဆလုိင္းခ်င္းျဖဴ –

ျဗိတိသွ်ေခတ္ခ်င္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႕သည္ ခ်င္းႏိုင္ငံအားႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ခိုက္ျပီးမွ သိမ္းပိုက္္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္၊ ထိုစဥ္က ခ်င္းႏိုင္ငံေရး စနစ္သည္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ့ေနျပီး ေခတ္မမီေတာ့ေခ်၊ ေစာ္ဘြားနယ္ အခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ စစ္တိုက္ျခင္း၊
ေခတ္ႏွင့္အညီ တိုးတက္ေနေသာ ပတ္ဝန္း က်င္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံမွဳမရွိျခင္း၊ ျပင္ပေလာကႏွင့္ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမွဳ မရွိ၍ လူေနမွဳ
အဆင့္အတန္းနိမ့္က်လြန္းျခင္း၊ ေခတ္မီေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္ထုတ္ကိရိယာ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မရွိျခင္း၊ လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ မရရွိႏိုင္ျခင္း၊
ေခတ္မီျပီး စည္းစနစ္ေကာင္းမြန္ေသာလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မထားရွိႏိုင္ျခင္း စေသာအေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႕၏ က်ဳးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မွဳဒါဏ္ကို
ေရရွည္တြင္ မခံႏိုင္ဘဲ  လက္ေျမွာက္ အရွံဳးေပးရေလေတာ့သည္၊ အဂၤလိပ္တို႕သည္ ခ်င္း ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံအား သိမ္းပိုက္လိုက္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္  Divide
& Rules( D & R ) ေခၚ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေလေတာ့သည္၊

 

ပထမဦးစြာသိမ္းပိုက္ထား ေသာ စစ္တေကာင္းနယ္အားဘဂၤလားနယ္ တြင္ထားျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္၊ ထို႕ေနာက္တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ (၁၈၂၄–၁၈၂၆)အျပီး အာသံ၊ မဏိပူရ္ ႏွင့္ ရခိုင္နယ္တိုအဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ က်ေရာက္္လာေသာအခါ ထိုေဒသ မ်ားမွ ခ်င္းအႏြယ္ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ နာဂ၊ ကသည္း၊ ထာ့ဒုိး ၊ အရွိဳ၊  ခူမီး၊ ျမိဳ ၊ ယင္ဒူး၊ ေကာက္ကဒန္းစေသာ ေသြးခ်င္း မ်ားသည္လည္း အဂၤလိပ္တို႕၏ လက္ေအာက္သို႕ က်ေရာက္ခဲ့သည္၊ မ်ား မၾကာမီ ၾတိပူရႏွင့္ ကခ်ာရ္၊  ဂါရို၊ ခါဆီနယ္ မ်ားကိုလည္းသိမ္းပိုက္ၾကျပန္သည္၊ ထိုနယ္မ်ားရွိ ကသည္း ေခၚ ေမးေတ ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မွာရ္၊ လူေရွခ်င္း မ်ားကိုလည္း တပါတည္းသိမ္းပိုက္ၾကျပန္သည္၊

 

အဂၤလိပ္တို႕သည္ ၄င္းတို႕၏ နယ္ခ်ဲ့က်ဳးေက်ာ္စစ္ကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ႕ေနရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ ပိုင္း သရက္ျမဳိ့အထိ ဆက္လက္ သိမ္းၾကျပန္ျပီး ထိုေဒသရွိ အရွဳိ ႏွင့္ခ်ဳိးခ်င္းမ်ားအား ၄င္းတို႕၏လက္ေအာက္တြင္ သိမ္းသြင္းၾကျပန္သည္၊ အဂၤလိပ္တို႕သည္ထိုမွ်ႏွင့္ မေရာင့္ရဲႏုိင္ဘဲ အထက္ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိ စပ္ေန ေသာ အေရွ႕ခ်င္းလဲန္ေခၚ ခ်င္းျပည္နယ္ကိုလည္း သကၠရာဇ္ ၁၉ဝ၅-ခုႏွစ္တြင္သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပန္သည္၊ဤသို႕ျဖင့္ ခ်င္းတို႕ ၏ ဘုိးေဘး လက္ထက္ကတည္းက ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ေသာ ေတာင္တန္း ေဒသတစ္ခုလုံးနီး ပါးသည္ အဂၤလိပ္တို႕ ၏အုပ္ ခ်ဳပ္မွဳေအာက္သုိ႕ က်ေရာက္ရ ေလေတာ့ သည္၊
အဂၤလိပ္တို႕သည္ ခ်င္းတို႕၏ ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္ပံုကိုေကာင္းစြာရိပ္မိသျဖင့္မိမိတို႕အားတန္ျပန္ မတုိက္ခိုက္မေတာ္လွန္ႏိုင္ေစရန္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို၏ ကိုင္ေဆာင္ေနေသာေသနတ္ မ်ား ကိုဦးစြာသိမ္းဆည္း ခဲ့သည္၊ ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားထံ မွသိမ္းဆည္းရရွိထားသည့္ေသနတ္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာမွတ္ သားႏိုင္ပါ
သည္၊
စဥ္။    နယ္ေျမ               အေရအတြက္
၁၊      တိုက္ရြန္း                   ၂၅၅
၂၊      ဇာေဟာဝ္                      ၄ဝ
၃၊      ဟြာလ္းငိုး                      ၇၆
၄၊      ဟာခါး                         ၆၅ဝ
၅၊      ထန္တလန္                 ၄၉ဝ
၆၊      ဇိုးခြါး                            ၁၄ဝ
၇ ၊     ဟာခါး ( ေတာင္ဖက္ ) ၉၄ဝ
၈ ၊         ဆီဇန္း (င္ )              ၄၃၃
၉ ၊         ဆုက္တဲ                    ၃၄ဝ
၁ဝ ၊       ဆုက္တဲ(အေရွ႕)       ၅၅၃
၁၁ ၊       ကမ္ေဟာဝ္              ၃ဝ၇
၁၂ ၊       ထာ့ဒိုး                       ၁၂၃
ေသနတ္အလက္ေပါင္း          ၄၃ဝ၂

 

ျဗိတိသွ်တို႕သည္၄င္းတို႕၏ ၾသဇာအာဏာခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္ ေစာ္ဘြားမ်ားအားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ ဝန္ကို ယူေစျပီး တိုက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာ တိုက္ သူၾကီး၊ ရြာသူၾကီးမ်ားအျဖစ္မိမိတို႕လက္ေအာက္တြင္ အမွဳထမ္း ေဆာင္ေစသည္၊ ရြာသူၾကီးမ်ား၊ တိုက္သူၾကီး မ်ားမွတဆင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္သားေလာင္းမ်ားကို စုေဆာင္းရ သည္၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအား မိမိတို႕ကိုယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕တြင္အမွဳထမ္းေဆာင္ေစျခင္းသည္ အလြန္လိမ္မာ ပါးနပ္လွေပသည္၊ နည္းျဖင့္ခ်င္းတို႕၏ ရန္ဆူးရန္ေျငာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့ေလသည္၊

 

ခ်င္းျပည္တစ္ျပည္လုံးအား သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္အဂၤလိပ္တို႕သည္ ခ်င္းျပည္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရး အတြက္စတင္ေျခလွမ္းရန္ျပင္ဆင္ၾကေလသည္၊
ပထမဦးစြာေျမာက္ႏွင့္ေတာင္လူေရွေတာင္တန္းအား ၁၈၉၈ခုႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္းေစျပီးေနာက္ ရခိုင္ေတာင္တန္းႏွင့္ပူးေပါင္းရန္စီစဥ္ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ရွိေျမာက္ပိုင္းခ်င္းျပည္နယ္ (ထို စဥ္က ခ်င္းေတာင္)ႏွင့္ပူးေပါင္းရမည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ကိုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ Chin Hill Regulation Act ၁၈၉၆ ေခၚ  ခ်င္းေတာင္တန္း စည္းမ်ဥ္းကိုျပဌာန္းေပးခဲ့သည္ ၊ ပထမဆုံးေျခလွမ္းအျဖစ္ေျမာက္ ႏွင့္ ေတာင္ လူေရွ ေတာင္တန္းကို ၁၈၉၈-ခုႏွစ္တြင္ ပူးေပါင္းေစႏိုင္ခဲ့သည္၊ က်န္ေဒသမ်ား မပူးေပါင္းေပးႏိုင္မီ ကမၻာ စစ္ၾကီး ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ ျဖစ္ပြါးလာခဲ့သျဖင့္ ခ်င္းေတာင္ပူးေပါင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ၾကေတာ့ေခ်၊
ပထမကမၻာစစ္ၾကီးကာလတြင္ အဂၤလိပ္တို႕ သည္ ၄င္းတို႕၏ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားသို႕ခ်င္းလူမ်ဳိးေထာင္ ေပါင္းမ်ား စြာ အားေခ်ာဆြဲခဲ့ေလသည္၊ ထိုသို႕ေခ်ာဆြဲသည္ကို မလိုက္ေလ်ာေသာ ခ်င္းမ်ား ႏွင့္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္၊ ထိုမွ်သာ မက၊ ခ်င္းတို႕၏ ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္မွဳကို မၾကာခဏ ခံေနၾကသျဖင့္ ခ်င္း လူမ်ဳိးတို႕အားႏိုင္ငံေရးလုပ္ ကိုင္ခြင့္မ ေပးဘဲ မိမိတို႕သစၥာ ခံဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ၾကသည္၊
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ ထမ္းမ်ားခန္႕ အပ္ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာသည္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားေခတ္ေနာက္က်လြန္းသျဖင့္ ေျမျပန္႕ေဒသ မ်ား ကဲ့သို႕
ေျမခြန္ေတာ္မ်ားအားမထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္အင္ပါယာလံုျခဳံေရးအတြက္ ခ်င္းစစ္တပ္ကိုဖြဲ႕စည္းကာ အသုံးခ် ေလ ေတာ့သည္၊ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စတင္ သည္ႏွင့္ခရစ္ယန္သာသနာျပဳမ်ားေရာက္ရွိလာၾကကာ ခ်င္းစာ ေပမ်ား တီထြင္သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာသည္၊စာေသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ ျခင္းျဖင့္ စစ္ဖက္ နယ္ဖက္ ဝန္ထမ္းမ်ားေပၚေပါက္လာသည္၊

ခ်င္းေတာင္တန္းစည္းမ်ဥ္းကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ၁၉၁၁ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္၊ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္တစ္ၾကိမ္၊ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္၊ ထိုစည္းမ်ဥ္းအရ ယခင္ ပခုကၠဴ ေတာင္တန္းအား မေကြး တိုင္း မွခြဲထုတ္ျပီး ခ်င္းေတာင္ (ဖလမ္းခရုိင္)သုိ႕သြတ္သြင္းသည္၊ႊအတြက္ေ’ကာင့္ လည္းခ်ဳိး ခ်င္းမ်ား.ဆန့္ က်င္ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံၾကရသည္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအဖို႕သင့္ေတာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရာျဖစ္ျပီး ခ်င္းမ်ား ကိုယ္တိုင္ အတြက္မူ အထူးခက္ခဲေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္၊
ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕တြင္နယ္ပိုင္ဝန္ေထာက္ အားခန္႕ထားကာ ပခုကၠဴေတာင္တန္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္၊ ရခိုင္ေတာင္တန္းျဖစ္ေသာပလက္ဝနယ္ လည္းရခိုင္တိုင္းမင္းၾကီး၏ တိုက္ ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္မွ ခြဲထုတ္ကာ ခ်င္းေတာင္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ထားရွိ သည္၊ခ်င္းေတာင္တစ္ခုလုံး အားစစ္ ကိုင္းတိုင္းမွတိုင္းမင္းၾကီးတစ္ဦးက အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္၊လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ရခိုင္ ေတာင္တန္းခရိုင္ ေခၚပလက္ဝနယ္ကုိမူ ရခိုင္တိုင္းမင္းၾကီးက ခ်င္းေတာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းစဥ္အတိုင္းစီမံခန္႕ခြဲေပးရသည္၊ ခ်င္းေတာင္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ပထမေျခလွမ္းဟုဆို ရပါမည္၊ အဂၤလိပ္တို႕သည္ခ်င္းေတာင္အားတံခါးပိတ္အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံံႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရးႏိုးၾကားမွဳမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဆန့္က်င္ပုန္ကန္မွဳမ်ား၊ လြတ္လပ္ ေရးတိုက္ပြဲ မ်ား ဆင္ႏႊဲ႕ေနၾကသည္ကို သိသူထက္ မသိသူက ပိုမ်ားျပားခဲ့သည္၊ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဒုိ႕ ဗမာအစည္းအရံုးစ ေသာႏိုင္ငံ ေရး အသင္းအပင္းမ်ားအရွိန္အဟုန္ျမင့္မား ေနခ်ိန္တြင္ခ်င္းေတာင္႔မူေျပာပေလာက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳ မ်ဳိးမရွိခဲ့ ေခ်၊ ေတာင္ပိုင္း ကန္ပက္လက္နယ္မွ ဦးဝမၼသူေမာင္း ဦးေဆာင္ေသာႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား၁၉၃ဝခုႏွစ္ခန္႕မွ စတင္ လာခဲ့သည္၊
ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးက်ေရာက္လာမွေျမာက္ပိုင္းခ်င္းေတာင္သုိ႕ ႏုိင္ငံေရးအာရုံစုိက္မွဳမ်ား တိုးတက္ လာခဲ့သည္၊ အေၾကာင္းမွာစစ္ၾကီးကာလတေလွ်ာက္ ခ်င္းတို့သည္အဂၤလိပ္တုိ႕ ပါဝင္ေသာမဟာမိတ္မ်ားဖက္မွ ပါဝင္ တိုက္ေပးေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးျပီးဆံုး၍ ျဗိတိသွ်အစုိးရအေနျဖင့္ လက္ေအာက္ခံ ကုိလုိနီ နယ္မ်ားမွ ထြက္ခြါမည့္အေျခ အေနေပၚလာေသာအခါ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို့အေနျဖင့္ ေရွ့ဆက္ရမည့္အစီအစဥ္မ်ား မထားရွိ ခဲ့ၾကသည္က တစ္ေၾကာင္း၊
အနာဂါတ္ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ‘ကိုတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါးေသးသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္၏စီးပြါးေရးေနာက္ခံအင္အား မေတာင့္တင္းသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္း ျပည္အား ေခတ္သစ္စနစ္သစ္သို႕ တြန္းပို႕ ေခၚေဆာင္ႏုိင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား မေပၚေပါက္ျခင္း စေသာ ျပသာနာ ေပါင္းေျမာက္ျမား စြာေၾကာင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚယံုၾကည္အားကိုး စိတ္မ်ားတိုးပြါးလာ ကာ သူတို႕ ႏုိင္ငံေရးညြတ္ကြင္း သို႕ခုန္ဝင္ရန္ အေၾကာင္း ပါလာေလေတာ့သည္၊
ထို႕ေၾကာင့္မည္သူမွ်မအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ဖူးေသာငါတို႕၏ ဘိုးဘြားပိုင္ခ်င္းႏိုင္ငံသည္ႏိုင္ငံ၃ႏိုင္ငံသို႕သုံးစိပ္သုံးျမြာကြဲျပဲရေလ ေတာ့သည္၊ ထုိ႕သုိ႕ျဖင့္ အေရွ႕ဖက္ ခ်င္းျပည္ ကုိျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႕၎၊ ေတာင္ပိုင္းခ်င္းျပည္အား အေရွ႕ပါ ကစၥ တန္သုိ႕၎၊ အေနာက္ဖက္ခ်င္းျပည္ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံသုိ႕၎ အသီးသီးအုပ္စုကြဲကာ ဖရုိဖရဲကြဲ ျပဲကုန္ၾက ေလ ေတာ့သည္၊ (ဆက္ရန္)

Share.

About Author

Leave A Reply