ခ်င္းသမုိင္း (၄)

0

ဆလုိင္းခ်င္းျဖဴ   –    လြတ္လပ္ေရးအတြက္ျပင္ဆင္ျခင္း

ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးကာလတြင္ ျဗိတိသွ်အစုိးက မဟာမိတ္မ်ား အႏိုင္ရပါက ကုိလုိနီ နယ္မ်ားအား လြတ္လပ္ေရး ေပး မည္ ဟုထုတ္ျပန္ေက်ညာသည့္အတိုင္းစစ္ၾကီး ျပီးသည္ ႏွင့္ ျဗိတိ သွ်လက္ေအာက္ခံ ကုိလုိနီနယ္မ်ားသည္ လြတ္ လပ္ေရး အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရသည္၊ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ အိႏိၵယ သည္ျဗိတိသွ်တို႕၏ ေသြးခြဲအုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ေၾကာင့္ျပန္လည္မေပါင္းစည္း ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သီးျခား လြတ္လပ္ေရး အတြက္ၾကိဳးစား လာၾကေလ သည္၊ ဗုဒၵဘာ သာဝင္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ သီဟုိလ္ကြ်န္း(ယခုသီရိလကၤာႏိုင္ငံ)၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ားထူထပ္ရာ ဆိန္းဒ္ျပည္ နယ္ႏွင့္ အေရွ႕ ဘဂၤလားနယ္အား ပါကစၥတန္၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ မ်ားေသာဟိႏၵဴစတန္ အား အိႏိၵယဟူ၍ သီးျခားႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ ရန္ စိုင္းျပင္းလာၾကသည္၊ ထိုေၾကာင့္ အေနာက္ဖက္ေဒသ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံတို႕တြင္ပူးေပါင္းရန္အားသန္ ခဲ့ၾကသည္၊

 

အေရွ႕ဖက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားမွာလည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ဳိးတည္ ေထာင္ရန္ နည္းလမ္းမရွာၾကံတတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စည္းရုံး ေသြးေဆာင္မွဳ အေပၚယုံၾကည္အား ထားလာ ၾကသည္၊ ေတာင္ ပုိင္းခ်င္းေတာင္မွ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ နဂိုက ပင္ျမန္မာျပည္ ႏွင့္ပူးေပါင္းရန္သေဘာတူျပီးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ေျမာက္ပိုင္းခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား အားျမန္မာျပည္ ႏွင့္ပူးေပါင္း ေရးအတြက္ စည္းရုံးႏႈိးေဆာ္ရာတြင္ အထူး လက္ဝင္ေနခဲ့ၾကသည္၊ အျခားတဖက္တြင္မူ အဂၤလိပ္တို႕သည္ ေတာင္တန္းေဒသ မ်ားျဖစ္ေသာရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္းႏွင့္ခ်င္း ေတာင္တန္းတို႕အား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ မပူးေပါင္းေစဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝခန္႕ ၄င္းတို႕ ကိုလိုနီ လက္ ေအာက္တြင္ဆက္လက္္ထားရွိျပီး လိုအပ္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ျပီးကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ ရပ္တည္ႏိုင္ျပီဆိုမွလြတ္လပ္ေရး အရယူရန္စည္းရုံး ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္၊အကယ္၍ အဂၤလိပ္တို႕၏ ကတိအား လက္ခံ ယုံၾကည္ခဲ့မည္ဆိုပါက အာဖရိကတိုက္ရွိ လက္ေအာက္ခံကို လိုနီနယ္မ်ားႏွင့္အတူ ၁၉၆၅- ၇ဝႏွစ္ၾကား ကာလမ်ား တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ တစုတစည္းတည္းျဖင့္ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကိုထူေထာင္ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့မည္ျဖစ္သည္၊ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံေရး သံေဝဂရေသာစကားအရ အဂၤလိပ္တို႕သည္ မိမိ တို႕ကတိအတိုင္း ၁၉၇ဝ-ခုႏွစ္မတိုင္မီ အာဖရိကတိုက္ရွိကိုလုိနီနယ္မ်ားအား လံုးဝလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ထူ ေထာင္ေပးျပီး မိမိတို႕ ေနရပ္ဌါေနသုိ႕ျပန္သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢ၏ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ ကိုလိုနီစနစ္ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးမူအရ အာဖရိကတိုက္ရွိ ကိုလိုနီနယ္မ်ားလြတ္ေျမာက္လာၾကျခင္းသာျဖစ္ပါ သည္၊

 

အေနာက္ဖက္ေဒသမ်ား ရွိခ်င္းမ်ားအား အေရွ႕ပါကစၥတန္( ယခု ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ) အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းရွိစစ္တ ေကာင္းခရိုင္၊ စစ္တေကာင္းေတာင္တန္းခရုိင္၊ ေကာ္မီးလားခရိုင္၊  ျခာဂါက်ရီခရုိင္ႏွင့္ ဆီလ္ဟက္ခရိုင္ တို႕တြင္၎၊ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံၾတိပူ ရျပည္နယ္၊ မဏိပူရျပည္နယ္၊ အာသံျပည္နယ္တို႕တြင္၎ ပါဝင္ေစၾကသည္၊ ေနာင္တြင္ နာဂျပည္ နယ္၊ မီဇိုးရမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ေမဃလာယျပည္နယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာျပီး ထုိျပည္နယ္မ်ားသည္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ႏွင့္အထူး သက္ဆိုင္ေသာျပည္နယ္ မ်ားပင္ျဖစ္ၾကပါသည္၊ မီဇုိးရမ္း ျပည္နယ္မွာ လူေရွေတာင္တန္း ( ခရုိင္ ) အျဖစ္ ထင္ရွားေသာ နယ္ျဖစ္ျပီး ၁၈၉၂-ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ( ၂၉ )ရက္ေန႕ တြင္က်င္းပေသာ Chin-Lushai Conference ဆုံး ျဖတ္ခ်က္အရ ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ လ်ာထားခဲ့ရေသာအေနာက္ဖက္ရွိ ခ်င္းတို႕၏ အဓိကနယ္ ေျမ ပင္ျဖစ္ သည္၊ လြတ္လပ္ေရး ေနာက္ပိုင္းတြင္အာသံျပည္နယ္၏ ခရိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာျပီး ၁၉၇၂-ခုႏွစ္တြင္  Union Territory ေခၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျပည္နယ္ ရရွိခဲ့သည္၊ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္ဇြန္လ (၃ဝ) ရက္ေန႕တြင္ Mizo National Front ေခၚ မီဇုိးလက္ နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ၾကျပီးေနာက္ ၁၉၈၇ခု ေဖေဖၚ၀ါလ (၂ဝ)ရက္ေန႕ တြင္ျပည္ နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အဆင့္အတန္း တုိးျမွင့္ေပးခဲ့ရသည္၊

 

၁၉၄၇ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ(၁၄)ရက္တြင္လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာ အေရွ႕ပါကစၥတန္ သည္ ၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အမည္ျဖင့္လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့ေသာ္လည္း ဌာေန ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အားမည္ သည့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမေပးပဲ လစ္လ်ဴရႈခံၾကရသည္၊ Chakma တည္းဟူေသာ သက္ အႏြယ္ ဝင္ မ်ားႏွင့္ Mogh/Mug တည္းဟူေသာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားအား နယ္ပိုင္နယ္အဆင့္မွ ခရိုင္နယ္ပါယ္အဆင့္ သို႕တိုးျမွင့္ ေပးခဲ့ ေသာ္လည္း ခ်င္းအႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ Bawm, Khumi, Khyang, Lusei, Mro, Pangkhua တို႕ကိုမူ တိုက္နယ္ အဆင့္ကိုပင္ မေပးရေသးေခ်၊

 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေပၚေပါက္လာပံု

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ ယုံၾကည္မွဳအားျဖင့္ အေရွ႕ ဖက္ရွိ ခ်င္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ( ၉–၁၂ ) ရက္ေန႕မ်ားတြင္က်င္းပေသာ ပင္လုံ ညီလာခံ သို႕ တက္ေရာက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု  ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ ပင္လုံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အားလက္ မွတ္ေရး ထိုးအတည္ျပဳေပး ခဲ့ၾကသည္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ခ်င္း တိုင္းရင္းသား တို႕၏ အခန္းက႑ မေသးငယ္လွ ေၾကာင္းသက္ေသျပ ေနေပသည္၊ ထိုပင္လံုစာခ်ဳပ္ ကိုခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ ေသာေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၂) ရက္အား ျပည္ေထာင္စုေန႕ အျဖစ္ အတည္ျပဳေပးျခင္းသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းလူ မ်ဳိးတို႕သည္ အဓိကရလူမ်ဳိး( Major Ethnic) တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေန ေပသည္၊

 

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုျပီးေနာက္ မေရွးမေႏွာင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၈- ၂ဝ)ရက္မ်ား တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၊ ေတာင္တန္းသားမ်ားညီလာခံ (Frontier Areas Committee Inquiry သုိ႕ ခ်င္းအ မ်ဳိးသားကိုယ္စား လွယ္မ်ားပါတက္ေရာက္ခဲ့သည္၊ ထိုညီလာခံတြင္ အနာဂါတ္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအေရး ကိုအဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္၊ ထိုညီလာခံက ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ေသာ Rees Williams Commission က ညီလာခံ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္္မ်ားကိုတည္းျဖတ္ ကာ ဧျပီလတြင္ Rees Williams Commission ၏အစိရင္ခံ စာထြက္ေပၚလာခဲ့သည္၊ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ မၾကာမီေရးဆြဲရမည့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခ ံဥပေဒ၌ ပါဝင္ထည့္သြင္းသင့္ေသာ ၊ မပါမျဖစ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိပ္ ေထာက္ျပ ထား သည္ ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္၊ သုိ႕ျဖင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းသည္ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ မ်ားနည္းတူ သီးျခားျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္ မၾကြယ္၀၊ အလြန္ရိုးသားသည့္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ တို႕ေၾကာင့္ ဝိေသသတိုင္းအဆင့္သို႕ နိမ့္က် ထိုးဆင္းခဲ့ရေလသည္၊

 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ဇႏၷ၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕တြင္လြတ္လပ္ေရးရလာခဲ့ရာ ခ်င္းေတာင္တန္းသည္ လည္းရခိုင္ေတာင္တန္းႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ခ်င္းဝိေသသတိုင္း(Chin Special Division ) ျဖစ္လာသည္၊ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ေနာက္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္အစား ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး စနစ္သို႕ကူးေျပာင္းရေတာ့မည္ျဖစ္၍ အနာဂါတ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား အေရးကိစၥအ ဝဝကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အ တြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၁၉–၂၁ )ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေခၚယူ က်င္းပခဲ့ေလသည္၊ ထိုေန႕ ရက္မ်ားအနက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ဝ-ရက္ေန႕အား ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕အျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾက သည္၊

 

ဤညီလာခံသည္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမိုင္းအရ ပေဒသရာဇ္စနစ္ စနစ္ ေဟာင္းခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး ဒီမိုကေရစီစ တင္ ထြန္းကားလာေသာအထိမ္းအမွတ္ေန႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းဝင္ခ်င္းအမ်ဳိးေန႕အျဖစ္ေမာ္ကြန္းတင္ေနရျပီျဖစ္သည္၊ ခ်င္း လူမ်ဳိးထု တစ္ရပ္ လံုးအားဒီမုိကေရစီေခတ္သစ္ဆီသုိ႕ တြန္းပုိ့ေခၚေဆာင္သြားမည့္ ခ်င္းေရးရာဝန္ၾကီးအဖြဲ႕ကို ခ်င္း ပါလီမန္အမတ္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္၊ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအားတိုင္းမင္းၾကီးတစ္ဦးက ဦးစီးၿပီး ၄င္း လက္ ေအာက္တြင္ ခရုိင္ဝန္ႏွစ္ ဦးက ေတာင္ ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မ်ားကိုခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေလသည္၊ ယခင္ကအေရးပိုင္ ေခၚ ခရိုင္ဝန္ရံုး စိုက္ရာ ပလက္ဝျမိဳ့ အား နယ္ပိုင္ရံုးစိုက္ရာအျဖစ္ ထားရွိျပီး နယ္ပိုင္ရံုး စိုက္ရာကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ တြင္ ခရိုင္ဝန္ရံုး ကုိေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခု ထား ရွိျပီး ေတာင္္ႏွင့္ေျမာက္ျမိဳ႕နယ္၃-ခုစီထားရွိခဲ့သည္၊

 

အေျခခံဥပေဒ၏ အားနဲခ်က္မ်ား၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ အားနဲခ်က္မ်ား ႏွင့္ လူမ်ဳိးၾကီးစိတ္ ဝင္ေနသူမ်ား၊ မသမာအာဏာရူးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက တိုင္းရင္းသားတုိ႕ အထူး အားထားယုံၾကည္ သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းအား လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေတာင္းဆိုေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု စစ္စစ္မူ ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္မွခြဲထြက္ရန္ ၾကံစည္သည္ဟူ ၍ စြပ္စြဲျခင္း မ်ားေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခၚစစ္ အာဏာရွင္အစိုးရ တက္လာျပီး အေျခခံ ဥပ ေဒႏွင့္တကြ ဒီမုိကေရစီပါခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့ေလ ေတာ့သည္၊

 

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျပီး ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အစုိးရက ၁၉၇၄ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တံခါး ပိတ္ဝါဒျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္အုပ္ ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွာ တိုင္းရင္း သား ျပည္သူ မ်ားအဖို႕အေမွာင္ေခတ္ၾကီး က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္သုိ႕ေရာက္ လာေသာ္ ျပည္သူမ်ားမခံမရပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ တျပည္လံုးအံုၾကြလာကာ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာ္ပုံၾကီး ေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္၊ သို႕ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအတြက္အဆင္သင့္ျပင္ဆင္မွဳမရွိ ခဲ့၍ စစ္အာဏာ လက္သစ္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ျငိမ္ ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ ေခၚ နဝတ စစ္အစိုးရ တက္လာျပန္သည္၊ အဆိုပါ နဝတအစိုးရသည္လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္ ေအး ခ်မ္းသာယာေရး ေကာင္စီ ေခၚနအဖ အျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့ၾကရျပန္သည္၊ သို႕ရာတြင္ နာမည္သာ အဖန္ တလဲ လဲေျပာင္း လဲမွည့္ ေခၚျပီး မူ ႏွင့္ လူ မေျပာင္းသည့္ အစိုးရသာ ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္မူ မည္ သည့္ ေကာင္းက်ဳိး ကိုမွ် မေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ေခ်၊

 

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ( မဆလ )အစုိးရ တက္လာသည္ႏွင့္  ခ်င္းဝိေသသတိုင္းမွ ခ်င္းျပည္ နယ္ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားအဖို႕ မည္သည့္ ထူးျခားမွဳမွ်မရွိခဲ့ေခ်၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား အလ်ဥ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္နယ္၏ စီးပြါးေရး ႏွင့့္ဖြံ႕ျဖဳိးေရး တိုးတက္မွဳမ်ား က်ဆင္း လာကာခ်င္းျပည္သူမ်ားအဆင္းရဲၾကီးဆင္းရဲလ်က္ ဒုကၡပင္လယ္တြင္ နစ္ေမ်ာေနၾကေလေတာ့သည္၊ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ တက္လာသည္ႏွင့္ ယခင္က ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ေသာ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ ဇာတ္သိမ္း ခဲ့ၾကေလသည္၊ ေတာ္လွန္ ေရး ေကာင္စီ အစိုးရႏွင့္မဆလအစိုးရလက္ထက္တြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လဳွပ္ရွားခြင့္မွ်  မရခဲ့ၾကေခ်၊

 

မိမိျပည္နယ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအား မလုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲစိတ္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ဇာတိမာန္ ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို ခ်ဳိးႏွိမ္ပစ္ခဲ့သည္၊ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးသမား အခ်င္း ခ်င္းၾကားတြင္ ၎၊ ခ်င္း ဝန္ထမ္း ႏွင့္ အရာရွိမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကားတြင္ ၎ ရန္တိုက္ ေသြးခြဲေရး လမ္းစဥ္ကို က်င့္ သံုးခဲ့သည္၊ ေျမျပန္႕ေန ဗမာမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေအးေဆးစြာ ေနႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေသြးဝမ္းကြဲျပား ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္၊ သို႕ေသာ္ သူမ်ားက မေကာင္းၾကံ၊ ကိုယ့္မွာအက်ိဳးမရွိ ဆိုေသာစကား အတိုင္း တေန႕ေန႕မွာ ဒုကၡ အၾကီးအက်ယ္ ရရွိၾကေပဦးမည္ ျဖစ္သည္၊

 

ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရ တက္လာျပီး မ်ားမၾကာမီ ၁၉၆၄ခုႏွစ္၊ / Pu Damkhawhau ဦးစီးေသာ CHIN NATIONAL DEFENCE ေခၚ ေတာ္လွန္ေရး ပါတီ ေပၚေပါက္လာျပီး ျပည္ေထာင္္စုျမန္မာႏိုင္ငံံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရ စီ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ စတင္ စည္းရုံးလွဳပ္ရွားလာခဲ့သည္၊ သုိ႕ေသာ္ အခြင့္မသာ၍ အေျခ အေန ေစာင့္ၾကည့္ဆိုင္းငံ့ေနရင္း ၁၉၆၈ခုႏွစ္တြင္ Mizo National Front ပါတီႏွင့္လက္တြဲျပီး ေျမာက္ပိုင္းခ်င္း ေတာင္စစ္ ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲ႕ခဲ့ေလသည္၊ CND ပါတီဝင္အခ်ဳိ႕သည္ MNF ႏွင့္အတူ အေရွ႕ပါ ကစၥတန္ (ယခုဘဂၤ လားေဒ့ရွ္) သို႕သြားေရာက္ျပီး ေတာ္လွန္ေရး ကိုဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ႕ခဲ့ၾကသည္၊ Sonkhopau ဦးေဆာင္ေသာ ခြဲထြက္ေရး ပါတီလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္၊ ထိုကာလပတ္ဝန္း က်င္တြင္အျခားေသာခ်င္းအမ်ဳိး သားမ်ဳိးခ်စ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္သည့္ PuTunkhopum, PuThualzen, PuRalhmung, Pu Hrang nawl, PuSon cinlian၊ Pu Tialkhal စသည္မ်ားေပၚေပါက္လာကာ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွား ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ၾကသည္၊

 

သုိ႕ရာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္တြဲျပီးပိတ္ဆို႕  ထားခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး အားလက္ေလွ်ာ့ခဲ့ၾကရေလသည္၊ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရတျဖစ္လဲ မဆလတပါတီအစုိး ရလက္ ထက္ တြင္ ခ်င္းဝိေသသ တိုင္းမွခ်င္းျပည္နယ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲလာျပီး တိုက္နယ္မ်ား၊ ျမိဳ့နယ္ခြဲ မ်ား၊ ခရိုင္မ်ား ေပ်ာက္ ကာ ေက်းရြာအုပ္စုေကာင္စီ၊ ျမိဳ့နယ္ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ေကာင္စီ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ( ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ) မ်ား ေပၚ ေပါက္လာခဲ့သည္၊ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္နည္း တူ မဆလေခတ္တြင္လည္း ခ်င္းအမ်ဳိးသားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အ မတ္ မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ၾကီးမ်ားရွိခဲ့ရေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အဖို႕ ေက်နပ္အားရ ေလာက္ ေအာင္ ဘာမွ်ေဆာင္ရြက္ေပးပိုင္ခြင့္မရွိခဲ့ၾကေခ်၊ ျပည္ နယ္ျပည္ သူ႕ေကာင္စီအေန ျဖင့္ေသာ္၎၊ ျမိဳ့ နယ္ျပည္ သူ႕ေကာင္စီအေနျဖင့္ေသာ္၎၊ မည္သည့္ ဖြံ႕ျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးပိုင္ခြင့္မရရွိခဲ့ၾကေခ်၊ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရးသည္ အသံသာက်ယ္ျပီး အဆံမရွိေသာသၾကၤန္ အေျမာက္ႏွင့္ သာတူေပသည္၊

 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ ဓမၼတာအတိုင္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အေရျခဳံသည့္မဆ လအစိုးရ၏ ေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္တို႕ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူထုအံုၾကြမွဳ ေပၚေပါက္လာကာ မဆလ အစိုးရ ျပဳတ္ က်ခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ ေခၚ နဝတ စစ္အစိုးရအသစ္ တက္လာခဲ့ျပန္သည္၊ နဝတကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီ အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းေပးျပန္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူႏွင့္ အုပ္ ခ်ဳပ္သူ လူတို႕မွာ နဂိုစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မ်ားပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတူတူႏွင့္အႏူႏူပင္ျဖစ္ၾကပါသည္၊ ဤအတြက္ေၾကာင့္ ယေန႕ ကာလတြင္ ခ်င္းမ်ဳိးခ်စ္လူငယ္္မ်ားသည္ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လ်က္ ေခတ္မီတိုးတက္ ေသာႏုိင္ငံ ေရးပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူး ေလ့လာရင္း ခ်င္းျပည္သူမ်ားထံ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား။ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္ မွဳသင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ား၊ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး ပညာေပး သင္တန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ပညာေပး သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ကာ အဖခ်င္း ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း၊ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို ဦးထိပ္ ထားလ်က္ အားသြန္ ခြန္စိုက္  ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ ရုန္းကန္ လွဳပ္ ရွားေနၾကရပါသည္၊

Share.

About Author

Leave A Reply