ဂ်ပန္သံရုံးမွ ေဆာက္လုပ္ေပးသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း သစ္ဖြင့္လွစ္

0

No.2 High School

 

ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဂ်ပန္သံရုံးမွ ေဆာက္လုပ္ေပးသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚ အထက္ရပ္ကြက္ အမွတ္(၂) အေျခခံ အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ ယခုလ ဇြန္ ၁၆ ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္ပြဲသုိ႕ ျမန္မာႏုိင္င ံ ဆုိင္ ရာ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ဂ်ပန္သံရုံးမွ Kota Watanabe, Secretary (III)  တက္ေရာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူး ဟုန္းငုိင္၊ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ဘေမာင္၊ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ပူး ငြန္စန္းေအာင္၊ စုိက္ပ်ဳိး ေရး၀န္ၾကီး ပူး ဗန္ေထာင္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး ပူး ဆြိကာရ္းလ်န္၊ ျပည္နယ္ရဲမွဴး တုိ႕ တက္ ေရာက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဖြင့္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္သံရုံးမွ Kota Watanabe မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ဂ်ပန္သံရုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္ေဒသ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ ရွိေစေရးအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္း စဥ္ခ်မွတ္ခ်က္မ်ားကုိရွင္းလင္းၿပီး ယခု ေထာက္ပ့ံသည့္ သိန္း ၁၀၀၀ သည္ တန္းဖုိးနည္းေသာ္လည္း လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ခံယူလက္ခံေစလုိေၾကာင္း သားသမီးေတြ အတြက္ အက်ဳိးရွိရွိႏွင့္ အဓိပါယ္ရွိရွိ အသုံးျပဳေပးရန္ ဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

 

ထုိ႕အျပင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မွ ေဒါက္တာ မႈထန္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးတုိ႕က အသီးသီး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

 

” ယခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွာ အဲဒီေက်ာင္းသစ္ကုိ အသုံးျပဳေနရပါၿပီ၊” ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ အလယ္တန္း ေက်ာင္း ဆရာ တဦးက ေျပာသည္။

 

အဆုိပါ ၁၇၀ X ၆၀ ၊ ႏွစ္ထပ္တုိက္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အမွတ္ (၂) အထက္တန္းေက်ာင္းသစ္ကုိ ဂ်ပန္သံရုံးမွ သိန္းေပါင္း ၁၀၀၀၊ အစုိးရ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန မွ က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္း ၃၀၀ ျဖင့္ အကုန္အက်ခံလ်က္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွ စၿပီး Chin Green Hill Company က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply