ေမၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ခ်င္းကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ( ေမျမိဳ႕၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္ေန႕)

0

ခ်င္းေဒသလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာျပည္မထဲတြင္ ခရုိင္တခုအျဖစ္ပါ၀င္လုိျခင္းမရွိခဲ့ပါ၊ ခ်င္းျပည္ နယ္သည္ ညီညြတ္ ေသာ ေတာင္တန္းေဒသလူမ်ဳိးမ်ား ဗဟုိေကာင္စီထဲတြင္သာ ေန လုိျခင္းျဖစ္ သည္။ ၁၉၊ ၄၊ ၄၇ ရက္ေန႕ ခ်င္းကုိယ္ စားလွယ္ တခ်ဳိ႕ တင္ျပခ်က္ မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ညီညြတ္ေသာ ေတာင္တန္းေဒသလူမ်ဳိးမ်ား ဗဟုိေကာင္စီမွ ခြဲ ထြက္မည့္ သေဘာ ဟု ယူဆမ ရႏိုင္ပါ၊ ခ်င္းတုိ႕သည္ ပင္လုံညီလာခံ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိနည္း တူ ဗမာအစုိးရႏွင့္လည္း အလားတူဆက္ဆံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ လုိပါသည္။ ခ်င္းအခ်ဳိ႕တုိ႕ သည္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ႏွင့္ ဖက္ဒေရအစုိးရဆုိသည့္ ဆုိလုိရင္း ကုိတိက်စြာနား မလည္ေသာေၾကာင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ရပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဗမာျပည္ႏွင့္ ဖက္ဒေရမူအရ ေပါင္းစပ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဗမာအစုိးရ ဟုဆုိကာ နယ္ျခား ေဒသစုံ စမ္း ေရး ေကာ္မီတီသုိ႕ တင္သြင့္သည့္ တင္ျပစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သည္။ ဖက္ဒေရအစုိးရကုိရည္ရြယ္ပါသည္။ ဗမာျပည္ ႏွင့္ေပါင္းစည္းေရးမူတြင္ ညီညြတ္ေသာ ေတာင္ တန္းေဒသလူမ်ဳိးမ်ားဗဟုိေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းသာ လုိက္နာမည္ဟု လက္ မွတ္ေရးထုိး ပါသည္။

ပုံ

၁။ ပုမ္ဇာမန္း ၂။ ထန္းတင္လ်န္ ၃။ ေထာင္ဇာခုပ္ ၄။ ေလာဟာ ၅။ သြမ္ဇာမန္း ၆။ ခုပ္ခင္ခမ္း ၇။ တ်ာလ္ဒြမ္

၈။ ဗန္ကီယုိ ၉။ စိန္လင္း ၁၀။ ဆန္တ်ာလ္ ၁၁။ ဘူကီး ၁၂။ ျပြန္ထန္း ၁၃။ လ်န္ပူး ၁၄။ ႏွီရ္ကူးလ္ ၁၅။ မန္ကီယုိ

၁၆။ မန္လင္း ၁၇။ ထန္ဆင္းမ္ ၁၈။ ကပတိန္ေပါင္ခ်င္း ၁၉။ လိန္းကီး

ေနာက္ဆက္တြဲ (၁)

ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး နယ္ျခားေဒသစုံစမ္းေရးေကာ္မီတီ သုိ႕ တင္သြင္းေသာ စာတမ္း ( ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႕၊ ေမၿမိဳ႕)

ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသလူမ်ဳိးစုမ်ား လက္တြဲကာ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေစရန္ အလုိ႕ငွာ လူနည္းစုေတာင္ တန္းသားမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵကုိ ရယူမည္စုံစမ္းေရးေကာ္မီတီ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ဗမာအစုိးရတုိ႕ အား က်ေတာ္တုိ႕က လြန္စြာမွပင္ ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕ၾကီးပြားတုိးတက္ရန္အတြက္ ယင္းတုိ႕၏ သေဘာထားဆႏၵမ်ား

ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ခ်င္းေတာင္တန္း ေဒသမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္ က်လ်က္ရွိ ပါသည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး စသည့္ တုိ႕တြင္ ဘက္စုံေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚတြင္ တုိက္သူၾကီးမ်ားက အစားအေသာက္အခြန္ၾကီးေလးစြာ ေကာက္ခံၿပီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခဲ့ ပါသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား၊ နယ္ရွင္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လက္ထက္မ်ားက ကဲ့သုိ႕ပင္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ကခ်င္ နယ္ျခားေဒသမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ မတူပါ၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ လာ မည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ တုိက္သူၾကီးမ်ားကုိ အစုိးရအမႈ ထမ္းမ်ား အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားလက္ေတြ႕က်မည့္ စနစ္တခုခုကုိလည္းေကာင္း၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေပ လိမ့္မည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားအားလုံးသည္ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္စနစ္ကုိ အလုိရွိၾကပါ သည္။ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးကုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ ၿပီးေနာက္ ခရုိင္ခြဲတခြဲလွ်င္ (၃)ဦးက် ထားရွိရေပမည္၊ နယ္ပုိင္ ၀န္ ေထာက္တဦး အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသ တခုတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ (၃)ဦးေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ေပသည္။ ေမၿမိဳ႕သုိ႕ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားေရာက္ရွိလာေသာအခါ အုပ္စု (၆) အုပ္စု ခြဲၿပီး ႏွစ္ရက္တိတိ မရပ္မနား ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ၾက ရပါ သည္။ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႕သည္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ပဲ တုိက္သူၾကီးမ်ားသာျဖစ္ သည့္ အတြက္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မၾကည့္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရက ခန္႕ထားသူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္ စြာ အထက္၏လႊမ္းမုိးျခင္းခံရၿပီး မိမိအက်ဳိးစီးပြား ကုိသာ ဦးစားေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

သုိ႕ပါ၍ ခ်င္းေဒသမ်ား၏ အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လူထု၏ ဆႏၵသေဘာထား မွာ ေအာက္ပါအ တုိင္းျဖစ္ ပါသည္။

အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

(က) ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ဗမာျပည္အစုိးရႏွင့္ နယ္ျခားေဒသကုိယ္စားလွယ္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ ပင္လုံ ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳပါသည္။

(ခ ) ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မတ္လ၌ ေညာင္ေရႊတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ျခားေဒသအားလုံး၏ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳေထာက္ခံပါသည္။

(ဂ ) လာမည့္တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတုိ႕တြင္ လူမ်ဳိးစု ၄ စု ရွိရာ တစုလွ်င္ ၃ ဦးက်ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ (၁၂) ဦးေစလႊတ္ခြင့္ျပဳရန္၊ ထုိကဲ့သုိ႕ ေတာင္းဆုိရျခင္းမွာ လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္ေ၀းလံၾကမ္းတမ္း၍ ခက္ခဲျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမတူညီျခင္း၊ ဘာသာစကားမတူညီျခင္း ဟူေသာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ဃ) ေအာက္ပါအေျခအေနႏွစ္ရပ္အေပၚမူတည္၍ ျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္းရန္၊

ပထမ- – ဖက္ဒေရးရွင္းသုိ႕ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းရန္၊

ဒုတိယ– အခ်ိန္မေရြးခြဲထြက္ခြင့္ျပဳရန္၊

(င ) နာဂေတာင္တန္းေဒသမ်ား၊ ခရုိင္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ပလက္၀တုိ႕အား ခ်င္းျပည္ နယ္အတြင္း သြတ္သြင္းရန္၊

(စ ) (၁) အစုိးရက အခြန္လြတ္ဘုိးဘြားပုိင္ေျမယာမ်ားကုိ အရာေတာ္ေျမ( အငွားခ်ေျမ) အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္

(၂) ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ၀ယ္ယူထားေသာ ေျမမ်ားကုိ အစုိးရပုိင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ လက္ရွိပုိင္ရွင္မ်ားအား ဘုိးဘြားပုိင္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္၊

ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ က်ေတာ္တုိ႕ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေမ့ေပ်ာက္ပစ္လိမ့္မည္ဟု ဘယ္ေတာ့ မွ မထင္မိပါ၊ ခ်င္းတုိ႕သည္ ၿဗိတိသွ်မ်ားႏွင့္အတူ ၁၉၁၄- ၁၉၁၈ ပထမကမၻာစစ္ၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၂- ၁၉၄၅ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးတြင္ လည္းေကာင္း လက္တြဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာကာကြယ္ဘုိ႕အတြက္ အသက္ေပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႕ ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ နယ္ျခားေဒသစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မီတီမွ ခ်င္းလူထု အတြက္ ေအာင္ ျမင္ စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆုိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ (၂)

ေမျမိဳ႕႔၌ ေခတၱရုံးစုိက္ေသာ နယ္ျခားေဒသစုံစမ္းေရးေကာ္မီတီသုိ႕ ပခုကၠဴေတာင္တန္းေဒသ ကန္ပက္လက္ ခ်င္း လူထု၏တင္ျပ်ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ( ေမျမိဳ႕၊ ၂၁၊ ၄။ ၁၉၄၇)

မူလအေျခအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

(၁) ျမန္မာဘုရင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ဒုတိယ၀န္ၾကီး တဦး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

(၂) ၿဗိတိသွ်တုိ႕ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မ် ၁၉၃၅ ခုႏွစ္အထိ ပခုကၠဴေတာင္တန္းေဒသအျဖစ္ ခရုိင္၀န္တဦးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္။

(၃) ၁၉၂၈ – ၂၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး ဖလမ္းတြင္ရုံးစုိက္၍ ခ်င္းေဒသ၌ခရုိင္ခြဲတခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ ကာ ေတာင္တန္း၀န္ေထာက္ တဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ပုိင္တုိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။

(၄) ထုိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလေအာက္တြင္ ကန္ပက္လက္လူထုသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ယင္းတုိ႕၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ ၇၃၀ ဦးအဖမ္းခံရၿပီး အခ်ဳိ႕သည္ ေထာင္ ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကုိ ေျခခ်ဳပ္ခ်ပါ သည္။  ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဗမာျပည္မနဲ႕ အတူတူပူးေပါင္းရန္ ေတာင္းခံခဲ့ၾကပါသည္။

(၅) ၁၉၄၂ ဘီအုိင္ေအ၊ ဘီဒီေအေခတ္တြင္ ဤေဒသသည္ ျပည္မႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးေဒသမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

(၆) ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖြဲ႕စည္းကာ ဗမာျပည္မႏွင့္ အတူ လုံး၀ လြတ္လပ္ေရးကုိ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ရာ လူအမ်ားအျပားအဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း တုိ႕ကုိ ယေန႕အထိျပဳလုပ္ေနပါသည္။

(၇) ထုိ႕ေနာက္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ျခားေဒသ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းပင္လုံၿမိဳ႕၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ဗမာေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ား က ၅၊ ၃၊ ၄၇ မွ ၃၊ ၄၊ ၄၇ ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕ လူထု ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

(၈) ၁၈၊ ၃၊ ၄၇ မွ ၂၅၊ ၃၊ ၄၇ ထိ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ လူနည္းစု လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံးပါ၀င္ ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစုအားလုံး ညီညြတ္ ၾက လ်က္ ျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ် အစုိးရထံ တညီတညြတ္တည္း တင္ျပေတာင္း ဆုိခဲ့ၾကသည္။

အနာဂါတ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚယူဆခ်က္မ်ား

(၁) အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပင္လုံသေဘာတူညီခ်က္ကုိ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေလးစားလုိက္ နာရန္၊

(၂) လာမည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ၀န္ေထာက္ တဦးအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ခရုိင္ခြဲတခုစီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ ေစလႊတ္ရန္ မဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ သည္။

(၃)  ဘာသာစကားျခားနားမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမတူမႈ တုိ႕ ေၾကာင့္ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒ သ နယ္ေျမတခုစီ၌ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတခုစီ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ေဒသကုိလုိက္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။

(၄) မည္သုိ႕မွ် ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမျပဳရသည့္ အခ်က္မွာ ဖက္ဒေရအစုိးရမွ ခြဲထြက္ပုိင္ ခြင့္ျဖစ္ ရမည္။

(၅) ပလက္၀ေဒသႏွင့္ က်န္ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားအစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ျပည္မဗဟုိ အစုိးရႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ေပါင္း စည္းဆက္သြယ္ရန္။

(၆) လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ဖဆပလ အစိုးရ ေၾကညာခ်က္မ်ားကုိ  အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးရန္။

(၇) ေလာေလာဆယ္အစုိးရထံမွ ေငြမ်ားသည္ ျပည္ပေရာက္သြားသျဖင့္ ထုိေငြမ်ားမွာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုမ်ား ခံစားေစ သင့္ပါသည္။

ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဤေကာ္မီတီအားအထူး အေလးထားပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ၾကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်အာဏာ ပုိင္ မ်ားႏွင့္ အတူပူးေပါင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတုိ႕၏ လုိအင္ ဆႏၵမ်ားကိ ေကာ္မီတီမွ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္၊ အတၱလန္တစ္စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းအရ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးမည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္ေပသည္။

ပုံ

၀မၼတူးေမာင္

Share.

About Author

Comments are closed.