ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမူၾကမ္းကို CNDP ကန္႔ကြက္

0

CNDP logo

 

သာသနာေရး ဝန္ႀကီး႒ာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)သည္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ကန္႔ သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Chin National Democratic Party (CNDP) ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ  မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

 

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၄၃)၌ ျပဌာန္း ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ရာ ေရာက္သည့္အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ Universal Declaration of Human Rights (Article 18) ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) မွ ကန္႔႔ကြက္ သည္ဟု ၎တို႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ လူဦးေရ ၁၂ သိန္းခန္႔ရိွေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေရွးယခင္က တည္းက ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ အႏွံ႔ ၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာမ်ား စသည္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ ခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔အထိျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္ေသာ ဘာသာျခား အမ်ိဳးသား တစ္ဦးလက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းကို ကန္႔သတ္လိုက္မည္ဆိုပါက ခ်င္းလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ခ်င္း ခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသား၊ နတ္ကိုးကြယ္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းကို ကန္႔ သတ္ရာေရာက္မည္ျဖစ္ရာ လံုး၀ လက္ခံႏိုင္စရာမရိွဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေထာက္ျပ ထားသည္။

 

ထို႔အျပင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးကို အေျခမခံ ေသာ၊ ဘက္လိုက္မွဳကင္းသည့္ ႏိုင္ငံ (Secular State) သည္သာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆၁) (၃၆၂) ႏွင့္ (၃၆၃) အား ပယ္ဖ်က္ၿပီး သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းသင့္ သည္ဟု ယင္းတို႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလိုသူ သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရ မည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိ ကိုး ကြယ္ရာ ဘာသာမွ အျခားဘာသာသို႔ မိမိ၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ကူးေျပာင္းျခင္း ဟုတ္မ ဟုတ္ကို ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ စိစစ္ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႔မွ စိစစ္မည္ဟု ပါရွိသည္။

 

ထို႔အျပင္ ဘာသာကူးေျပာင္းလိုသူသည္ အျခားဘာသာကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေနာက္ ကူးေျပာင္းလိုေၾကာင္း ဆႏၵရွိလွ်င္ မွတ္ပုံတင္ေရးအဖြဲ႔က ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မွတ္ပုံတင္ကို ထုတ္ ေပး မည္   ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္ သြင္း ေရး ဆြဲထားသည္။

 

ဘာသာသာသနာကို ေစာ္ကားရန္၊ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစရန္၊ ဖ်က္ဆီးရန္ (သို႔မဟုတ္) အလြဲသုံးစားျပဳရန္ အႀကံျဖင့္ ဘာသာကူးေျပာင္းပါက ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းထက္ မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ႏိုင္ သည္ဟု အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားသည္။

 

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ခ်င္းလူမႈအအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္း အေမရိကန္၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာသံရံုးေရွ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္း ျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ကာ ဆင္ ခန္းမ တြင္လည္း အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းမျပဌာန္းရန္ ေဒသခံ ၈၀၀ ေက်ာ္က ၀တ္ျပဳ ဆု ေတာင္း ပြဲျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply