တိုင္းရင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ အစုိးရ ဥပေဒအရ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေရး ဥပေဒ ေရးဆဲြ

0

တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရုိးရာထုံးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း မဆုံးျဖတ္ေတာ့ပဲ တ ရားဥပေဒ အရ ေျဖရွင္းခြင့္ရရွိႏိုင္ေရးကို အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ေရး ဆဲြေနေၾကာင္း သိရပါတယ္၊

ေ၀းလံတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ က်ားမခဲြျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနတာမုိ႕ အဲဒီ ဥပေဒကို ထည့္သြင္း ေရးဆဲြရ ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခုိင္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားျပီး ၃၀ ဇူလုိင္ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ယင္းသို ့ေရးဆဲြႏုိင္ဖုိ႕ရာ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ ့နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာ ေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ ရုိးရာဓေလ့ ေခါင္းေဆာင္နဲ႕ အေရးပါတဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားနဲ႕ေဆြးေႏြးျပီးမွေရးဆြဲေၾကာင္းသိရပါတယ္။

အခ်ဳိ ့ေသာ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲျပီး ရဲစခန္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနျခင္း၊ ျမိဳ႕ေပၚ အာ ဏာ ပိုင္ေတြနဲ႕ အဆက္အသြယ္မရွိႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ရုိးရာဓေလ့ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား နဲ႕ ၄င္းတို ့၏ ရုိးရာဓေလ့ကို ဥပေဒတရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေျဖရွင္းေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယင္း ရုိးရာ ဓေလ့ကို ပယ္ ဖ်က္ ရန္ ပညာေပးမႈ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာက ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္ခဲဆုံး ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ ခ်င္းေတာင္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာမူ ယေန႕ထိ ရုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားျဖင့္သာ က်ား၊ မ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အျခားလူမႈေရး ကိစၥေတြကုိ ေျဖရွင္းေလ့ ရွိပါ တယ္၊

ယင္းကိစၥနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီး မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မရာ ေဒသမွ သိကၡာေတာ္ရဆရာတဦးက ” က်ေတာ္တုိ႕မရာ ေဒသမွာက  ၿမိဳ႕တက္ တရားရုံးတက္ တာ မရွိသေလာက္ပါပဲ၊ တ ရားစြဲေတာ့လည္း အမႈေရႊ႕၊ ရက္ေရႊ႕နဲ႕ စရိတ္စခ ကုန္တာပဲ ရွိ တယ္၊ တဖက္မွာ ေငြမ်ား တရားႏုိင္ တရားေရး လုိ႕ ဆုိရမလားေပါ့၊ ဆုိေတာ့ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ဘာသာေရး နဲ႕ ၀ုိင္း ညွိၿပီး ကုိယ့္ ရုိးရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းနဲ႕ ေျဖရွင္းတာက မ်ားပါတယ္ ” ဟု ေျပာျပပါတယ္၊

ယင္းဥပေဒကိုသာ ျပဌာန္းႏိုင္ပါက အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ေလွ်ာ့က်လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ကယန္း အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံးမွ ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ မူအင္ႏိုးဆင့္ က ေထာက္ခံေျပာၾကားရာမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ ၄င္းတုိ႕ေဒသမွာ အၾကမ္းဖက္မႈရွိတဲ့ အခါ ျပစ္မႈ က်ဳးလြန္သူ အမ်ဳိးသားကိုသာ ဒါဏ္ခတ္ ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ က်ဳးလြန္ ခံရသူ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကို ပါ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းမ်ား၊ မိမိတို ့ရပ္ရြာကိုေဆးေၾကာ သည္ ဆိုသည့္ ေရွးအယူအ ဆမ်ားျဖင့္သာ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ တဲ့အ တြက္ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့တယ္လုိ႕ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အလွမ္းေ၀းသည့္ ေဒသေတြမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးအေနျဖင့္ မိမိတို ့ ရပ္ရြာ၏ ရုိးရာဓေလ့ထုံး တမ္းမ်ားျဖင့္ စီရင္ျခင္းကို လက္မခံ လိုဘဲ တရားဥပေဒအတိုင္းသာ ေျဖရွင္းလိုပါက ကာယကံရွင္၏ ဆႏၵအတိုင္းသာ စီရင္ခံ ခြင့္ရွိမွာျဖစ္တယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ က်င္းပတဲ့ ဒုတိယအၾကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကမူ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ခ်င္း ဓေလ့ ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးေသာ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မ်ိဳးႏြယ္စု လူႀကီးမ်ားက ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္လက္ခံအတည္ျပဳရန္ ႏွင့္ ယင္းဥပေဒမ်ားအား တကၠသုိလ္သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း တြင္ ျပဌာန္း ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒကို လႊမ္း မိုးေသာ အထူးဥပေဒ၊ အျခားျပဌာန္း ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး အတြက္ ခ်င္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႕တင္ သြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူထား ၾကပါတယ္၊

ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ဆဲဥပေဒမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြါးလွ်င္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူအား ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၇၆) အရ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္မွ တစ္သက္ တစ္ကြ်န္းအျပင္ ေငြဒဏ္ကိုပါ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္း ထားပါ တယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply