လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈျပဳလုပ္သူ ၀န္ထမ္းမ်ားရွိပါက အေရးယူေတာ့မည္ ဟု ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာ

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လဒ္ေပး လဒ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အျမန္ဆုံး အေရးယူမႈျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ အၾကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ န၀မေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္း မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေပၚ မေခ်မငံဆက္ဆံမႈ၊ လူတန္းစားခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေပၚ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ထန္တလန္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလာလ္ေမာင္ က်ံဴး၏ ေမးျမန္းခ်က္ အေပၚ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္က ယခုကဲ့သုိ ့ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယမန္ေန ့ထုတ္ The Hakha Post သတင္းစာ တြင္ ေဖၚျပ ထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ (Third Wave) အစီအစဥ္ အေရးတၾကီး ေဖၚေဆာင္ေနစဥ္ ၀န္ထမ္း မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို ့ က်ရာ တာ၀န္အသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္အညီ လဒ္ေပးလဒ္ယူ မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ မ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္၊  သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လည္း လက္ေအာက္ခံ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ၾကီးၾကပ္ရန္ ဦးဟုန္းငိုင္းကေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်ိန္မေရြး လိုအပ္သလို ၀န္ထမ္းမ်ား ေစာင့္ ၾကည့္ေပးရန္ ႏွင့္ မမွန္ မကန္ ျပဳလုပ္သူ၊ လဒ္ေပးလဒ္ယူျပဳလုပ္သူမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားထံ အျမန္ဆုံး တိုင္ၾကားၿပီး အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကားခဲ့ သည္ဟုသိရသည္။

ယခုလက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ဆီသို ့ တက္လွမ္းသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မွ မိန္ ့ခြန္း ေျပာ ၾကားရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမိန္ ့ေၾကညာရာ၌ လည္းေကာင္း အစုိးရ ရုံးမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္သူ မ်ားအား အစိုးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းသို ့ အမည္နာမ ေျပာင္း လဲသြားျပီ ျဖစ္သကဲ့သို ့ ျပည္သူမ်ား သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးကို လာေရာက္ၾကသည့္အခါ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံၾကရန္ ႏွင့္ လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈ မျပဳ လုပ္ရန္ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း  တခ်ဳိ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ၎တို ့ရုံးသို ့ သြားသည့္ အခါ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ ဆံျခင္းမရွိသည့္အျပင္ လူတန္းစား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ား ဆက္လက္ ရွိေနဆဲဟု ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးလာလ္ေမာင္က်ဴံးက လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply