ကေလးျမိဳ ့မွ ေပးစာ

0

ေလးစားအပ္ေသာလူႀကီးမင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ  အခက္အခဲကို media မွတဆင့္ ထုတ္လႊင္႔ေပးႏုိင္ပါရန္ အသနား ခံ ရင္ဖြင့္ လိုက္ပါသည္။

ဆလုိင္း ဗ်က္က်ဲအုိ၊ ကေလးၿမိဳ႕

၁။  စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ပ်ဥ္းေတာဦးေက်းရြာေန ဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး ၄/ဖလန(ႏိုင္) ဝ၂၃၉၈၆ ၏ လယ္ယာေျမ (၃၂.၂၂)ဧက၊ ေအာင္ရြာေက်းရြာ၊ ဦးဗန္လ်န္ေဘြ (၄/ဖလန(ႏိုင္)ဝ၁၃၄၆၄) ႏွင့္ ဦးထီးရံက်ဲအို (၅/ကလထ (ႏိုင္)ဝ၇၉ဝ၃၄) တို႔၏ လယ္ယာေျမ (၂၅)ဧက စုစုေပါင္း (၅၇)ဧကသည္ အစဥ္အ ဆက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ဦးပိုင္ေပါက္ မိုးေကာင္းလယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကံႀကီးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း ကြင္းအ မွတ္(၈၃၇/၅) လမိုင္း ကြင္း၌ တည္ရွိၿပီး တပ္ေျမႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိသည္။ ၄င္းေတာင္ သူမ်ားသည္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အဆုိပါ မိရုိးဖလာပုိင္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကပါသည္။

၂။ ၄င္းတို႔ပိုင္လယ္ယာေျမသည္ ကံႀကီးေက်းရြာေန ဦးေအာင္နီႏွင့္အဖြဲ႕မွ တပ္စြန္႔ေျမ ျဖစ္ၿပီး ပုိင္ဆုိင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထား တင္ျပခဲ့သည္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္/စီေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈျပဳ  လုပ္ခဲ့ရာ ၄င္းတုိ႕ေလ့ လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး၊ ဦးဗန္လ်န္ေဘြ ႏွင့္ ဦးထီးရံက်ဲအိုတို႔အား လယ္ယာ ေျမလုပ္ ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

၃။ သို႔ေသာ္ ဦးေအာင္နီ အပါအဝင္(၇)ဦးတို႔မွ ခ်င္းတြင္း လူငယ္ကြန္ရက္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး  လယ္ယာေျမ မေပးပါက ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ထူးထံ ၿခိမ္းေျခာက္ တင္ျပခဲ့ရာ ကံႀကီးအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဌာနဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အတင္း အဓမၼ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းၿပီး ခ႐ိုင္ ခန္းမတြင္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုယ္တိုင္က ပံုစံ(၇)၊ ပံုစံ(၁ဝ၅)ေတြ နားမလည္ဘူး ဒီေန႔အျပတ္ရွင္းမည္ ဟုဆိုကာ ၁၉၊ ၅၊ ၂ဝ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ဦးေအာင္နီ ႏွင့္ (၇)ဦး အား လယ္ယာေျမပံုစံ(၃) ကုိ ထပ္မံထုတ္ေပး ခဲ့ပါ သည္။

၄။ ဦးေအာင္နီတို႔သည္ ဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး ပိုင္လယ္ယာေျမေပၚတြင္ လယ္တဲမ်ား ေဆာက္လုပ္သည္ ကုိ ဦးတီာလ္ ကပ္က်ံဳးမွ ၿမိဳ႕နယ္လယ္/စီဥကၠဌ ဦးေအးႏိုင္ ထံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေရးမေရာက္ ခဲ့ပါ၊  ၃၁၊ ၅၊ ၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္နီအဖြဲ႕မွ ၄င္းတုိ႕လယ္တဲမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ ၿဖိဳဖ်က္ မီး႐ႈိ႕ၿပီး ဦးတီာလ္ကပ္က်ဳံး တုိ႕အား မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ တိုင္းၾကားသည့္အျပင္ ေလးကြျဖင့္ ဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး၏ ပါးကို ပစ္ခဲ့ပါသည္။

၅။ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေန႔တြင္ ဦးေအာင္နီ ႏွင့္  ခ်င္းတြင္းလူငယ္ကြန္ရက္သည္ အုတ္ေအာ္ေသာင္း နင္း ျဖစ္ေအာင္ သတင္းမ်ားျဖန္႔ ခ်ီေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာ လူႀကီးမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တပ္စိပ္ တစ္စိတ္ႏွင့္၊ ရဲကားမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး လယ္ပိုင္ရွင္ဦး တီာလ္ကပ္က်ံဳး ႏွင့္ (၅)ဦးတို႔အား စစ္ေဆးေမး ျမန္းျခင္းမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ ၃၃၆၊ ၄၂၆၊ ၄၃၆ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး လယ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခ်ဳပ္ထဲ၌ ယေန႔ အထိမတရား ခ်ဳပ္ ေႏွာင္ထား ပါသည္။ မတရားသျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္သူ ဦးေအာင္နီတို႔ အဖြဲ႕မွာမႈ အာမခံျဖင့္ လႊတ္ ေပးထားပါသည္။

၆။ အမွန္တရားသည္ ဖံုးကြယ္၍မရသျဖင့္ အဆိုပါအမႈကို သက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ ျပန္လည္ စီစစ္ရာတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး ဦးေစာျမင့္မွ အမွန္တကယ္ လယ္ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး တို႔အား ၂၆၊ ၆၊ ၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ဳးေက်ာ္ သူကို အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ လယ္ပိုင္ ရွင္တို႔ကို တဲမီး႐ႈိ႕သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး အမႈၾကန္႔ ၾကာေအာင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားပါသည္။

၇။ ဤအမႈကိစၥတြင္ ၂၅၊ ၉၊ ၂ဝ၁၄ ရက္အထိ တရား႐ံုးမွ တရားလုိျပန္ေခၚသက္ေသ (၄)ႀကိမ္ တိုင္တိုင္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့ပါသည္။

၈။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေတာင္သူ(၅)ဦး၏ မိသားစုစားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား လြန္စြာထိ ခိုက္နစ္နာ လ်က္ရွိပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ ဟူေသာ ဒို႔တာဝန္အေရး သံုးပါး၊ အေလးထားေနခ်ိန္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ကေလး ခ႐ိုင္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ ေသြးခြဲေဆာင္ ႐ြက္ေန ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕၌ ဆူၾကဳံ နိမ့္ျမင့္မရွိ ဥပေဒအရ တရားစီရင္ ဆံုး ျဖတ္ၾကပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူတာ၀န္ရွိအားလုံး သိရွိရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ ရင္ဖြင့္ တင္ျပလိုက္ပါ သည္။ အေသးစိတ္သိလိုပါကဦးတီာလ္ကပ္က်ံဳး၏ ညီအကိုမ်ား ထံသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဦးဗန္က်ဲအိုလ်န္ ၄/ဖလန(ႏိုင္)ဝ၂၃၉၈၇ ၊ ဖုန္း ဝ၉-၃၃၅၆၆၈၄၆၊ ဝ၉-၄၇ဝ၇၃၂၇၃ လက္ပန္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။

၂။ ဦးက်ံဳးဘြဲအုပ္၊ ဖုန္း ဝ၉-၂၅၆ဝ၈ဝဝ၄၈၊ဝ၉-၂၅၄၅၅၅၉၈၄ ပ်ဥ္းေတာဦးေက်းရြာ၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply