အပန္းေျဖစခန္းအတြက္ နယ္ေျမေလွ်ာက္ထားမႈ CNF ရွင္းလင္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အပန္းေျဖစခန္းေနရာအတြက္နယ္ေျမ ရရွိေရး ျပည္နယ္ အစုိးရထံ ေတာင္းဆုိမႈ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးက  ယမန္ေန႕ ေအာက္တုိဘာ (၁၀) တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရထံ နယ္ေျမေလွ်ာက္ ထားခ်က္ သည္  ဗဟုိ ညြန္ၾကားခ်က္ မရွိသည့္အျပင္ အစုိးရ၏ တည္ဆဲေျမယာ ဥပေဒ အရ  ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ ေနျခင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ သေဘာမတူျခင္း တုိ႕ေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလက ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) နာမည္ျဖင့္ ခ်င္းျပည္ နယ္ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ထံ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အပန္းေျဖစခန္းအတြက္ ဧက ၁၀၀၀ ခန္႕ေျမ ဧက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္ကုိ ေဒသခံ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးက ကန္႕ကြက္ခဲ့ၾက သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက မိရိုးဖလာပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေနထိုင္အသုံးျပဳေနသည့္  နယ္ေျမႏွင့္ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္၍ UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples ပါ ေဒသခံျပည္သူ လူထု၏ဆႏၵကို ဦးစားေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားမည့္ Free Prior Informed Consent မူကို တိက်စြာ ေစာင့္ထိန္း လိုက္နာလ်က္ရွိသည္ဟု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၉) ရက္ေန႔ ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္  အစိုးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ သဘာ၀ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူလိုလွ်င္ ေဒသခံျပည္ သူလူထုထံမွ သေဘာ တူညီမႈ ရယူရမည္ဟူ၍ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မိမိတို႕ အတြင္း ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈအား နည္းျခင္းေၾကာင့္  လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ ခြ်တ္ ယြင္းခဲ့ေၾကာင္း ရိုးသားစြာ၀န္ခံထားၿပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး အတြင္း ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ ပိုမို အားေကာင္းလာေအာင္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code