ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ဒု-ဥကၠဌ CNDP သို႔ကူးေျပာင္း

0

Paullianlui
ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠဌလည္းျဖစ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ဴိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရေသာ ပူးေပါလ်ံလြင္သည္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ (CNDP) သို႔ ကူးေျပာင္းလိုက္ၿပီဟု သိရသည္။

ပူးေပါလ်ံလြင္သည္ CNDP ပါတီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိး သားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌထံ သို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ပါတီေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ဆိုင္ရာအေၾကာင္းၾကားစာ ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ခ်င္းတမ်ဴိးသားလံုး တစ္ပါတီျဖစ္ေရးကို ဦးတည္လႈပ္ရွားေနေသာ ပါတီျဖစ္သည္ ဟု ရွဴျမင္သံုးသပ္၍ လက္ရွိ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ ခ်င္းတမ်ဴိးသား လံုးအေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ ပိုမိုထမ္းေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ပူးေပါလ်ံလြင္မွေပးပို႔ေသာ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းတြင္ CNDP သို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ပူးေပါလ်ံလြင္ကို ပါတီ၀င္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုလက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾက သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းတမ်ဴိးသားလံုးကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကေသာ ခ်င္းတိုး တက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီအျဖစ္ ေပါင္းစည္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေပ။

ထို႔ေနာက္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို လိုးလားေသာ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဴိ႕သည္ ၎တို႔ပါတီမွ ခြဲ ထြက္ကာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ CNDP အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾက သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply