ခ်င္းျပည္နယ္၏ အနာဂတ္ ပညာေရး ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

0

(ဆလိုင္းေရာဘတ္) စာေမးပြဲေမးခြန္းလႊာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု အနက္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ကို ပံု ႏွင့္ တကြ ေဖာ္ျပ ေျဖဆုိပါ ဟု  တုိးလာယင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟု တညီ တညြတ္တည္း ေျဖဆိုၾကမွာ ဧကန္မလြဲပင္၊ အလား တူ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ အနည္းဆံုးျပည္နယ္ကို ေဖာ္ျပပါ ဟု ပါလာယင္ ခ်င္း ျပည္နယ္ ဟုပင္ ေျဖဆိုၾကမွာပါ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ United Nations Development Program (UNDP) ၏ စစ္တမ္းအရ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တႏိုင္ငံလုံးတြင္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ႏွင့္ ပညာေရးတြင္လည္း တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ အနည္းဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္ခဲ့ရလို ့ပဲ။

ယင္းကဲ့သို႔ ဖက္ေပါင္းစုံ အႏႈတ္လကၡဏာ တံဆိပ္ခပ္ခံရျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ နမိတ္ေကာင္းေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ပညာေရးက႑တြင္ နိမ့္က်ေနရသနည္းဆိုသည့္ အေျဖကို ရွာေဖြ ၿပီး ပညာေရး က႑တိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းအေျဖရွာၾကရမည္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးတိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။  ခ်င္းျပည္ နယ္အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ယင္းကိစၥကို အေလးအနက္ထားရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မ်ား ေလ့လာေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက်အေကာင္ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဒီေနရာတြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိထားသင့္ရမည္ မွာ  မြန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ တကၠသိုလ္၀င္ တန္းေအာင္ခ်က္ အျမင့္ဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ရပ္တည္လာခဲ့သည္မွာ ၅ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ ေကာင္းမြန္ ေနရပါသလဲ၊ မြန္ လူမ်ဳိးမ်ား သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သုိ႔ ပခံုးႏွစ္ဖက္ၾကားေခါင္းေပါက္သည့္ လူသားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဘာမွကြာ ျခားခ်က္မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားထက္ ပညာေရးမွာ ပိုမိုေအာင္ျမင္ရသလဲ၊ ေသခ်ာသည္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားထက္ ဦးေႏွာက္ထက္ျမက္၍မဟုတ္ေပ။ မြန္ျပည္နယ္မွာ ပညာေရး အတြက္ မည္သို႔မည္ပံုလုပ္ေဆာင္ၾကလဲ၊ ဘယ္လိုနည္းစ နစ္မ်ဳိးအသံုးခ်ၾကသလဲ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္နယ္အတြက္ ဘယ္လိုအ ေကာင္အ ထည္ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ၾကမလဲစသည္တို႔ကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေလ့လာစီစစ္ရေပမည္။

ယေန႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ဴိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဦးေဆာင္ၾက သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္၏ အေရးႀကီးဆံုးအခန္းက႑မ်ားကို ဦးေဆာင္ လာၾကမည့္ မ်ဴိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိ ယခုခ်ိန္ကတည္းက ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးစနစ္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး၊ တည္တံ့ခိုင္ျမဲ ေသာ ပညာေရးအုတ္ျမစ္မ်ားခ်ေပးရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ အနာဂတ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ သာယာ၀ေျပာေသာ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ပညာေရး အေျခခံ အေဆာက္ အဦးေကာင္းမြန္ မွျဖစ္မည္။ ယင္းကိစၥကို အစိုးရတစ္ခု တည္းျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္သလို မိဘျပည္သူ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကလည္း အားႀကိဳးမာန္တက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႀကိဳးစာၾကရမည္ျဖစ္သည္။

DSCN1285 copy

မၾကာေသးခင္က ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အနာဂတ္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုသည့္ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အလြန္အား ရေက်နပ္ စရာ ေကာင္း ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ဟုဆိုရေပမည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏို၀င္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ၃ ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္အေတြ႔အၾကံဳရွိ ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ILBC ႏွင့္ NNER မွ တတ္ သိပညာရွင္ေတြအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္(၆၀) ေက်ာ္က ခ်င္းျပည္နယ္၏ အနာဂတ္ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းပညာေရးကြန္ယက္ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ခ်င္းပညာေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ေရး အတြက္ အစိုးရ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ မိဘမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရား မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ တာ၀န္မ်ားဟုဆိုကာ က႑ အလိုက္ ပိုင္းျခားေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာ  အၾကံျပဳခ်က္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အဆိုပါအၾကံျပဳခ်က္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအျပင္ ခ်င္းမိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဖတ္ၾကားေလ့လာသင့္ေပသည္။

အနာဂတ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မိဘမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးျမွင့္မားလာေစေရးအတြက္ တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ပညာေရး က႑တြင္ သားသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္ေန သေဘာထား ႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို သိရွိေအာင္ အျမဲ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကေလးမ်ားအား ေရွးဦးကေလးသူငယ္အရြယ္ကတည္းမွ ျပဳစု ပ်ဴိးေထာင္ေပးရာတြင္ မိမိလိုခ်င္သည့္ ပံုစံအတိုင္းမသြတ္သြင္းဘဲ ကိုယ္ပိုင္ၾကံဆႏိုင္စြမ္းႏွင့္သင္ယူႏုိင္ခြင့္ကို ပံ့ပိုးကူညီသင့္ၿပီး အနည္းဆံုး အေျခခံပညာၿပီးဆံုးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားေပးသင့္သည္ဟု အနာဂတ္ ခ်င္းပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွ အႀကံျပဳထားသည္။

ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ က်ဴရွင္သင္ၾကားသည့္အေလ့အထပေပ်ာက္ရန္ ေက်ာင္းခ်ိန္အ တြင္း သင္ခန္းစာမ်ားကို အျပည့္ အ၀ေစတနာထားၿပီး သင္ၾကားေပးရမည္။ ပညာသင္ၾကားရာ တြင္လည္း ကေလးမ်ားအေျခ ျပဳ သင္ၾကားေရးစနစ္ျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ေပၚထြက္ လာေရးကို ဦးစားေပးသင္ၾကားေပးသင့္ၿပီး ဆရာ/မ မ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုလည္း ထာ၀ရသင္ယူသူအျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံကာ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ေစတနာ၊ ဂရုဏာ၊ အၾကင္နာရွိရွိျဖင့္ သင္ၾကားေပးသင့္သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အေျခအေန၊ ပညာေရးအေျခအေန၊ သင္ေထာက္ ကူပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုေႏြးေဆြး သင့္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးကိစၥတြင္ မိဘမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ “စာလည္းသင္၊ လူလည္းျပင္’’ (ကာယ၊ ညာဏ၊ စရိတၱ၊ သက္ေမြး၊ ရသ) စနစ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထား ပါသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢကဲ့သုိ႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ပညာေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေဆာက္အဦး၊ ပရိေဘာဂ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစား၊ ဂီတအႏုပညာ၊ အဟာရမ်ား စသည္တို႔ကို တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ကူညီပံ့ပိုးသင့္ၿပီး၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ လိုအပ္သလိုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ကာ ပညာေပးအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆင္းရဲသား ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး (စေကာ လာရွစ္) မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ထို႔အျပင္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္း ဆက္ မတက္ႏုိင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာမ်ားသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကူညီေပး ျခင္းမ်ားလုပ္ ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပမာ- ေက်ာင္း ပညာေရး မူ၀ါဒ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိဘ၊ဆရာ/မမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

အစိုးရ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

အစိုးရအေနျဖင့္ မူလတန္းအရြယ္ကေလးငယ္မ်ား တန္းတူပညာေရးသင္ၾကားႏုိင္ေရး၊ က်ဴရွင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အေလ့အထ ပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးကေလးငယ္ မ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ၿပီး ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ ရြက္ေပး သင့္သည္။

ကေလးငယ္မ်ား၏ ေရွးဦးသင္ ပညာေရးကို အျပည့္အ၀ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ရန္ အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး ေက်ာင္း ဆရာ/မ ခန္႔ထားေရး၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး ကို ေဒသ အလိုက္၊ ေက်ာင္းအလိုက္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မ်ားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးသင္ ပညာေရး မွ မူလတန္းအဆင့္ထိ မိမိေဒသ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ျပဌန္း သင္ၾကား ခြင့္ေပးသင့္ၿပီး၊ ျမန္မာစာ ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာမ်ားကို ဘာသာစကားတစ္ခုအေနျဖင့္ မူလတန္းအထက္ဆင့္တြင္ ျပဌာန္းသင္ ၾကားေပးသင့္သည္ဟု အၾကံျပဳထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား ဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္ထည္ေဖာ္က်င့္သံုး ျပဌန္းေပးရမည္ျဖစ္ ျပီး၊ မူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္းအထိ အခမဲ့ မသင္မေနရစနစ္ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အလြတ္က်က္ျခင္းအစား မိမိဘာသာ စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ တတ္ေျမာက္၊ ဖန္တီးႏုိင္ေသာသင္ၾကား ေရးစနစ္ကို ျပဌာန္းက်င့္သံုးသင့္သည္။

သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံသင့္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္ကို သင္ယူႏုိင္ရန္ ႏွစ္သက္ရာဘာသာရပ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖဆို ခြင့္ရွိသင့္ၿပီး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာသင္ၾကားသူမ်ားကိုလည္း အဆိုပါအခြင့္အေရးေပးသင့္သည္ဟု ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳထားပါသည္။

ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ဟု မဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အဆိုပါအၾကံျပဳ ခ်က္ကို အစိုးရ၊ မိဘျပည္သူ၊ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ား အေနျဖင့္ စနစ္တက် က်င့္သံုးႏိုင္မည္ဆိုပါက ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ အနာဂတ္ ပညာေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မလြဲဧကန္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“ပညာျမင့္မွ လူမ်ဴိးတင့္မည္’’ ဆိုသည္ စကားအတိုင္း ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ား ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာမငယ္ ရေလေအာင္၊ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္သာမ က ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ေသာ လူမ်ဴိး တစ္မ်ဴိးျဖစ္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူရန္ ယခုခ်ိန္မွ စ၍ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေလွ်ာက္ လွမ္းၾကမည္ျဖစ္သည္။

“ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာ” ဆိုသည့္ အလြန္မွန္ကန္လွေသာ ဆိုရိုးစကားရွိပါသည္။ အစကတည္းက ေသေသ ခ်ာခ်ာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားျခင္း မရွိပါ က ေအာင္ျမင္မႈမရွိႏုိင္ေပ။ အစေကာင္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ တ၀က္ ေသခ်ာျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဥယ်ာဥ္မွဴး ပမာ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကိစၥအ၀၀ကို အားေပး အားေျမာက္ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးရန္လိုအပ္လွေပသည္။ အေရးႀကီး ဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ခ်င္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ၀ိရိယျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ပါက ေနာင္တခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးအနက္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ အနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္ဘ၀မွ အျမင့္ ဆုံုးျပည္နယ္ျဖစ္လာမည္မွာ မုခ် မလြဲဧကန္ပါ။

Share.

About Author

Leave A Reply