CNF ဥကၠဌ သစ္ Pu Thang Nang Lian Thang ၏ ၾကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကား

0

ေလးစားရပါေသာ
ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး ႏွင့္ တပ္မေတာ္အဖြဲ႔၀င္မ်ား

ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုး ခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္ ထန္နန္လ်န္းထန္မွ စကားေျပာခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူေက်းဇူး တင္စြာျဖင့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါသည္။

က်ေနာ္တို႔အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ က်ေနာ္တို႔ အတူလက္တြဲၿပီး ခ်င္းအမ်ဴိး သားႏုိင္ငံ ေရးမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၏ အေရးေပၚပါတီညီလာခံကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ ၾကၿပီး၊ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အတူလက္တြဲပါ၀င္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႀကီးအထိျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေရးမွာ ပါ၀င္ၾကပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ၊ အျပန္အလွန္ ပိုမိုနားလည္မႈရွိျခင္းေၾကာင့္၊ ယေန႔အထိ လက္တြဲ ေအာင္ျမင္လာျခင္းပင္ျဖစ္ ပါသည္။
maxresdefault

ဤအစည္းအေ၀းႀကီးမွလည္း ကြ်န္ေတာ့ကို အလွည့္က် ဥကၠဌတာ၀န္ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္လာသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ခ်င္းအမ်ဴိး သားေတာ္လွန္ေရးသည္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း၏ ဦးေဆာင္ မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သည္မဟုတ္ပါ။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး စည္းလံုးမႈ၊ စုေပါင္း ဦးေဆာင္မႈ၊ စုေပါင္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ က်ရာေနရာမွာ တာ၀န္ေက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မွာလည္း အားလံုး စည္းစည္းလံုးလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ယေန႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္(ခ်င္းလဲန္း)၏ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အလြန္အ ေရးႀကီးေသာ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ေနပါ သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတည္တံ့ရန္၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုႀကီး တည္ေထာင္ႏုိင္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အထူး လိုအပ္ေန ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ တန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးခြင့္မ်ားသည္ ယေန႔ႏုိင္ငံေရး တြင္ ပါ၀င္ေနၾကေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးအေပၚ တြင္ မူတည္ေနပါသည္။

စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္လိုအပ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းအမ်ဴိးသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ စည္းလံုးမႈရွိမွသာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး၏ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ အားနည္းမႈ၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားရွိပါ ကလည္း အခ်င္းခ်င္းျပဳျပင္ၿပီး ေရရွည္အတြက္ စဥ္္းစားကား သည္းခံမႈ၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ျပဳျပင္မႈ မ်ားအလြန္လိုအပ္ပါသည္။ အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေမွ်ာ္ျမင္တတ္ၿပီး၊ လတ္တေလာေျဖရွင္း မရႏုိင္ေသးေသာကိစၥမ်ားရွိပါက၊ အဓိကလုပ္ငန္း၊ သာမန္ကိစၥ၊ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အပိုင္းမ်ားကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ယေန႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအေျခအေနသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒသ တစ္ခုတည္းကို ကြက္ၾကည့္ၿပီး လုပ္၍ မရေတာ့ပါ။ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္း အတာ၊ ႏုိင္ငံ တကာ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္သံုးသပ္ေလ့လာ ၾကၿပီး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ အမ်ဴိးသားရပ္တည္မႈ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းျပည္(ခ်င္းလဲန္း)ေဒသ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္သူ လူထုမ်ား တိုးတက္သာယာ၀ေျပာေရးအတြက္ တိက်ျမင္သာေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အားလံုးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ပါ သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ခ်င္းအမ်ဴိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ခ်င္းအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အေရးပါလွပါ သည္။ ေက်းဇူး လည္းတင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံၾက ၿပီး၊ ေပးဆပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရဲေဘာ္၊ ရဲေမမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ခ်ီးက်ဴး လိုပါသည္။ ေခတ္လူငယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ အေျခခ်ေနထိုင္သြားလာႏုိင္ေသာလည္း အမ်ဴိးသားေရး အတြက္ ဘ၀ကို ေပး ဆပ္ထားေသာ နယ္စပ္ေဒသ အေျခခံရပ္တည္လႈပ္ရွားေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သား အားလံုး ေလးစားဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ရဲေမမ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းတက္ေရာက္ေနၾကေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအားလံုး ခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ့ကို ေပးအပ္လာေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၿပီး အားလံုးအတူ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ လက္တြဲၾကပါစို႔ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဴပ္အပ္ပါသည္။

ေတာ္လွန္ေရးသစၥာျဖင့္
ထန္နန္လ်န္းထန္

(အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ CNF ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း၊ စတုတၳ အႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ CNF ဥကၠဌ တာ၀န္ယူမည့္ ပူး ထန္နန္လ်န္းထန္၏ အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားျဖစ္သည္။)

Share.

About Author

Leave A Reply