အစုိးရ၏ Black list တြင္ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ပါ၀င္

0

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕က အမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းထားတဲ့ ၁၁၄၇ ဦးအား ပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့ အထဲက ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာဆလုိင္းထြန္သန္း၊ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ဆလုိင္းေဘြလ်န္းမန္ ႏွင့္ ဆလုိင္း ဇာအုပ္လိန္း၊ ဆလိုင္း ဇာက်ဲအုိလ်န္၊ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦးအဓိပတိေကာင္စီ၀င္ ပူး ထန္းနိန္းကီး တုိ႕အား ပယ္ဖ်က္ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားဟု ယူဆရသည့္ ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

1/ VanThawng               2/ Raymond Thawng                  3/ Duh Tial

4/ Haring Tinsung          5/ Lian Sung                              6/ Parsung

7/ SuiMaung                  8/ Suan Khan Taung                   9/ Thawngsunmang

10/ Thangliau                11/ ThaungSu                            12/ Thazul Ceu

13/ Tin Mang                 14/ VanThawng                         15/ Vauheli Thang

ေဖာ္ျပပါပုဂၢဳိလ္မ်ား ခံယူထားသည့္ ႏုိင္ငံသားအမည္ကုိ အစုိးရက ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ထဲက အထင္ကရပုဂၢဳိလ္တခ်ဳိ႕ကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မႈမရွိေသးေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.