ခ်င္းျပည္နယ္က ကေလးငယ္ (၆)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိ

0

Child

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကေလးငယ္ (၆) ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိၾကသည္ဟု ကမၻာ့ကုလသမဂၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္)က ေျပာဆိုလိုက္ သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္မွ ကေလးငယ္အမ်ားစုသည္ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရွိၾကသည့္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားထက္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈမရွိပဲ ေသးေကြးပိန္လွီေနၾကၿပီး၊ သူတို႔အ သက္အရြယ္ အလိုက္ရွိသင့္ေသာ ပံုမွန္အေလးခ်ိန္မရွိၾကေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယူနီဆက္အဖဲြ႕၏ ေၾကညာခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရာ၏ ေက်းလက္ေဒသ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ လက္ေတြ႕ ေဒသခံလူထု၏ က်န္းမာေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဟပ္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

” က်ေတာ္တုိ႕ အုပ္စုမွာက ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနေတာ့ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြက ပုံမွန္ မထုိင္ႏုိင္ဘူး၊ ေနာက္ၿပီး အထက္ ၿမိဳ႕နယ္က ပ့ံပုိးတဲ့ ေဆး၀ါးေတြဟာ လူထု က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္နဲ႕ မကုိက္ညီေတာ့ ေဆး၀ါးေတြ အလဟာသ ျဖစ္တာက မ်ားတယ္” ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ငဖုိင္ပီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးျပႆသ  နာတစ္ခုသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ား အာဟာ ရခ်ဳိ႕တဲ့ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိစၥ ကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသႏၱာရ လူမႈေရး စီမံကိန္း ကို ယူနီဆက္အဖြဲ႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယူနီဆက္ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ ေဒသႏၲရ လူမႈေရးစီမံကိန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ (၅) ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ မိတ္ဆက္ေဖာ္ျပလိုက္ၿပီး ယင္းလူမူေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္ဟု ယူနီဆက္၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အဆိုပါေဒသႏၲာရ လူမႈေရးစီမံကိန္းသည္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည့္မီွေစသည္သာမက စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေရး ႏွင့္ အရည္အေသြးမီွ က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မွဳမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရရိွႏိုင္ေရး စသည့္ အခြင့္ အေရးမ်ားကိုလည္းျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ရာ ယူနီဆက္ ကုိယ္စားလွယ္ Bertrand Bainvel က ေျပာသည္။

ယူနီဆက္ ႏွင့္ Myanmar Institute for Integrated Development (MIID) အဖြဲ႔တို႔မွ ပူးေပါင္းေထာက္ပံ့မည့္ ယင္း စီမံကိန္းသည္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးျပည့္စုံသည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရပုိင္း ဆုိင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ လူနာ လႊဲေျပာင္းမႈ စနစ္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ေ၀းလံ ေခါင္ဖ်ားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူနာ အလႊဲအေျပာင္းအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသုံးအ ေဆာင္ မ်ား၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ မီးဖြားေဆာင္မ်ား၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရးႏွင့္ HIV/AIDS ကာကြယ္ တားဆီးေရး စီမံ ခ်က္မ်ား စသည္ တုိ႔ကို တုိးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကူညီ ပံ့ပုိးေပးမႈမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ က်န္းမာေရး အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေလးခ်ိန္ေပါင္စံခ်ိန္ မျပည့္သည့္ ကေလးငယ္ (၃၁) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပုညႇပ္သူ (၅၈) ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပိန္လွီသူ (၉) ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ကို ကိုးကားၿပီး Messenger သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply