ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ေရးဆြဲမည္

0

Chin state1

 

ႏုိ၀င္ဘာလ ဆန္းပိုင္းတြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ထိေရာက္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရးမ ဟာဗ်ဴ ဟာ တစ္ရပ္ေရး ဆြဲခ်မွတ္ၾက မည္ဟု သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္တြင္ ေမလ ၁၅ -၁၆ ရက္အထိ ၂ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ခ်င္းမိသားစုႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားဒုတိယအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ မွ ယခုကဲ့သို႔ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲရန္အတြက္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုခ်င္းစီမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီပါ၀င္ေသာ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေကာ္မီတီကို ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပး အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီမွေရးဆြဲေသာ မူၾကမ္းကို လာမည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းမိသား စုႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာ စံုညီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

Gender and Development Initiative – Myanmar အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ခူမီး(ခမီး)အမ်ဴိးသားပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ခ်င္းအမ်ဴိး သားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဴိးစုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္ရင္းသားပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္ရင္းသားဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ အရွဳိခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ စုစုေပါင္း ပါတီ (၈)ခုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းမိသားစုႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္  ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဴပ္မူၾကမ္း ႏွင့္  ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အိမ္ ႏွင့္ လူဦးေရ အေၾကာင္း ပါ သန္းေခါင္စာရင္းကိစၥ၊  ရခိုင့္တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စု၀င္ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ခံစားရသည့္ကိစၥ စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္ေပါင္း (၁၂) ခ်က္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။
တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ဇူလိုင္လအတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမည္ဟုသိရသည္။
Share.

About Author

Leave A Reply

*

code