ေတာင္ဖီလာ ခရစ္ယာန္သခ်ၤဴိင္းေျမ ဖ်က္သိမ္းမႈ ခ်င္းပါတီကန္႔ကြက္

0

Tongphila Thlanmual

 

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္ရွိ ခရစ္ယာန္သခ်ၤဴိင္းေျမ အား ကေလးၿမိဳ႕  အာဏာပိုင္းမ်ားမွ ဖ်က္သိမ္း သည့္လု ပ္ရပ္ ကို ကန္႔ကြ က္ေၾကာ င္း ခ်င္း ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (CLD) က ေျပာဆို လိုက္သည္။ ကေလးခရုိင္စီမံ ခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ထူး  ႏွင့္ ကေလးၿမိဳ႕  စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔တို႔မွ ဇြန္လ ၄ ရက္ နံနက္ ပိုင္း ၂ နာရီတြင္ ေျမထိုးစက္မ်ား အသံုးျပဳၿပီး အဆိုပါခရစ္ယာန္သခ်ၤဴိင္းရွိ အုပ္ဂူမ်ား၊ ျခံစည္းရိုးမ်ား၊ ႏွစ္ရွည္တရုတ္ စကား ပင္ေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ ႏွင့္ ဇရပ္တစ္ေဆာင္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အေပၚ လံုး၀ကန္႔ကြက္သည္ဟု ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္က ဇြန္ ၂၄ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ် က္တရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ေတာင္ဖီလာရြာ (ယခုေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္) သည္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က  ေတာၾကီးမ်က္မည္းကုိ ခုတ္ထြင္ျပီး  င္းအမ်ဳိး သား မ်ားျဖစ္ၾကေ သာ ဦးလႈိင္ မႈန္းႏွင့္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မိသားစု ၈ စုက ရြာတည္ေထာင္ျပီး တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေန ထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

 

ေတာင္ဖီလာရြာ တည္ေထာင္ကတည္းက ရြာတည္သူမ်ားသည္ ဓါးမဦခ် သခၤ်ဳိဳင္းေျမ ကုိလည္း အသုံးျပဳလာၾကၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ ပုံစံ ၁၀၅ (က) ဘာသာေရး ပုိင္ေျမအျဖစ္ အစုိးရမွ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ သည္။

 
ထိုသခၤ်ဳိင္းေျမကုိ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္သည္အထိ ဘာသာေရးပုိင္အျဖစ္ ေျမပုိင္ရွင္  ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ (Baptist, AG, Four Square and RC) က ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကသည္ဟုသိရသည္။

 
ဘာသာေရးပုိင္ေျမျဖစ္ေၾကာင္းကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖဲြ႕မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧျပီ ၁ ရက္၊ စာအမွတ္၊ ၁/၁-၁၂ (၀၈၅)/ ဦး ၆ ရွိ ၂ (က) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိး ရအဖြဲ႕ရုံး၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔စာတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပပါ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

 
ထို႔အျပင္ အစုိးရေျမသိမ္းျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းတည္ဆဲဥပေဒအရလည္း သခၤ်ဳိင္းေျမႏွင့္ အုတ္ဂူမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္း သိမ္းယူခြင့္မ ရွိျပဳေ ၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာ အပုိင္း (၁)ရွိ စာမ်က္ႏွာ (၇) ေျမသိမ္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (ဃ) ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၁၀) ပုဒ္မ ၁၂ (ဎ) (၆) မွာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ဟု CLD ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

ကေလးခရုိင္စီမံခန္႔ခဲြေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေမာင္ထူး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးပိုင္သခၤ်ဴိင္းေျမအား အတင္း ဓမၼက်ဴးေ က်ာ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း သည္ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ၿပီး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုး မႈမ်ား ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္သာမက ယခုလုပ္ရပ္သည္ ဘာသာေရး ႏွင့္ လူမ်ဴိးေရးခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈကို အစိုးရအုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား မွ ခ်ဴိးေဖာက္ရာေရာက္သျဖင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ အေနျဖင့္ လံုး၀ကန္႔ကြက္သည္ဟု တ္ျ ပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

ေတာင္ဖီလာခရစ္ယာန္သခၤ်ဴိင္းေျမ ဖ်က္သိမ္းသည့္လုပ္ရပ္ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေ န႔တြင္ ၿငိမ္းခ် မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ဟုသိရၿပီး ယင္း ဆႏၵျပမည့္အစီစဥ္ကိုလည္း ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဴပ္က ေထာက္ခံသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply