၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦး မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္

0

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏ၀ုိ င္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႕  –

 

၁။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ ေန႕တြင္ ႀကီးမွဴး က်င္းပသည့္ သမုိင္း၀င္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပပ္ ါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အျပတ္အသတအ္ ႏုိင္ရရွိခ့ဲသည့္အေပၚ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ ၾကိဳဆုိပါသည္။

 

၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ ေထာင္စလု ႊတ္ေတာ္နာယက သူ ရ ဦးေရႊြမန္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရး စစ္ဦးစီးခ်ဳ ပ္ ဗုိလ္ခ်ဳ ပမ္ ွဴးၾကီး မင္းေ အာင္ လႈိင္တုိ႕အား အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထားကုိ အေျခခံသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစၾုကည္ ႏွင့္ သူရေရႊြမန္းတုိ႕ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္သည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္အား ေထာက္ခံ ၾကိဳဆုိသည္။ တဆက္တည္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး သိန္းစနိ ္ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႕ႏွင့္ လည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီသုိ႕ ဦးတည္သည့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာလ္ ငသ့္ ည္။

 

၃။ ယေန႕ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုုင္ပဋိပကၡ အဆုံး သတ္ၿပီး ပင္လံုုစာခ်ဳပ္နဲ႕ ပင္လုံ ဂတိက၀တ္ ကိုု အေျခခံေသာ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ တဆင့္ လြတ္လပ္ ျခင္း၊ တန္းတူျခင္း ႏွင့္ ကိုုယ့္ ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးခြင့္ အျပည့္အ ၀ရွိေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္ မာႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး အလုိ႕ငွာ ျ ပည္သူ႕အစုိးရသစ္ ဖြဲ႕ စည္းမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ေစလ်က္ လက္ရွိ ေဖာ္ ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးလုပ္ငန္းစဥက္ ုိ ပုိမုိျပည့္စုံခုိင္မာေအာင္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေဆာငရ္ ြက္လာမည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 

၄။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စု ေ ရြးေကာကပ္ ြဲ ေကာ္မရွင္၏ တာ ၀န္ေက်ပြန္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပါ ၀ငယ္ ွဥ္ၿပိဳငမ္ ႈ၊ မဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူမ်ား၏ တခဲနက္ မဲေပးမႈမ်ားအေပၚ အားရေက်နပ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စစု ံနစ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အစုိးရႏွင့္ မဆုိ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပနအ္ ပပ္ ါသည္။

 

ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး

Share.

About Author

Leave A Reply