ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြ အေျခအေန ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္

0

finding

ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖဲြ ့တစ္ခုျဖစ္ သည့္ Horn Bill Organization က ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန ့တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ ခံစာ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵရွင္ (၂၇၃၀၀၀) ေက်ာ္ရွိ သည့္ အနက္ မဲဆႏၵရွင္ (၉၉၇၆၄) ဦး ကသာ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖၚျပထား သည္။ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္မွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကို ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အဆင့္ အထိ အခ်ိန္ႏွင့္ တျပည္း ညီ ေရာက္ရွိႏိုင္ မႈ အားနည္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။


“က်ေတာ္တို ့ျပည္သူေတြက ဘယ္လိုမဲေပးရမလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးရမလဲ ဆိုတာ ျပည္သူေတြက မသိၾကဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မဲဆြယ္စည္းရုံးမႈ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ျပည္သူေတြအေနနဲ ့ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီပါတီမွာ မဲေပးရ မလဲ၊  မိမိတို ့ရ ဲ ့တစ္ျပားကို တန္ဖိုးရွိရွိ ဘယ္လိုမဲေပးမလဲ ဆိုတာ မသိၾကဘူး၊ ဒါကေတာ့ ခ်င္းျပည္တျပည္နယ္ ထဲ မဟုတ္ဘူး” ဟု Horn Bill Organization ဒါရုိက္တာ ဦး ခ်န္လ်န္က ဆိုသည္။

 

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ မရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင္း၄င္း၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မည္ကဲ့သို ့ ကန္ ့ကြက္၊ ျပင္ဆင္၊ ေတာင္းခံရမည္ကို  မလည္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊
တခ်ဳိ ့ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအဆင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ အဖဲြ ့ခြဲမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုရာတြင္ အမွားအယြင္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

 

မဲရုံအတြင္း မဲဆႏၵမဲေပးသူ မ်ားျပားထူထပ္ျခင္း၊ လွ်ဳိ ့၀ွက္ ဆႏၵျပဳခန္း ေနရာခ်ထားမႈ မေသသပ္ျခင္း၊ မဲရုံထဲတြင္ မသက္ဆိုင္သူမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာျခင္းတို ့ေၾကာင့္  လွ်ဳိ ့၀ွက္ ဆႏၵမဲ ေပးမႈျဖစ္စဥ္ကို အေႏွာက္ အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ လွ်ဳိ ့၀ွက္စြာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္မႈ ျဖစ္စဥ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ (၅၅.၁) ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းတို ့အဖဲြ ့က ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေတြ ့ရွိခ်က္ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံစာကို ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးပတ္ တြင္ ထုတ္ျပန္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Horn Bill Organization သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ႏွင့္ ဓေလ့မ်ားထြန္းကားေစရန္၊ ေဒသတြင္း လူထုအေျချပဳ အဖဲြ ့အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အသိပညာမ်ား တိုးပြါးလာေစရန္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကေန ဖဲြ့စည္းခဲ့သည့္ အဖဲြ ့အစည္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply