လူေန အိမ္ သမိုင္း အက်ဥ္း အပိုင္း (၁)

0

ဆလိုင္း ကစ္(ပ္) ခိုလ်န္ –  ႏွစ္ေပါင္း ရာ ေထာင္မက ရွည္ၾကာခဲ့သည့္ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ ကာလ တြင္ ကမၻာတလႊားေျခဆန္႕ ခဲ့သည့္ ေရွးဦး လူသားသည္ ေက်ာက္ ဂူ တို႕ ကို မိမိတို႕၏ သဘာဝ ေနအိမ္ မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾက ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူသားသည္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ နည္းပညာ ကိုေတြ႕ ရွိ ခဲ့ရာမွ ဂူမ်ား မွ ထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ေျမႀကီးကို တူးစြ စိုက္ပ်ိဳး ကာ ေနထို္င္စားေသာက္ လာၾကသည္။ ကမၻာ့ ေရွးဦး လူေန အိမ္ မ်ားကို တည္ ေဆာက္ ကာ ေနထို္င္ လာၾက သည္။ လူေနအိမ္မ်ား သည္လည္း မိမိတို႕ တေနကုန္တေနခန္း စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ၾက သည့္ လယ္ ယာ ေျမမ်ား ႏွင့္ မလွမ္းမကန္းတြင္တည္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို္ကာလမ်ားတြင္ အိမ္တအိမ္ ခ်င္းစီတြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း ေလးငါး ဆက္ခန္႕ မက အတူ တကြ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ႀကီးမားေသာ မိသားစု၊ အစုအဖြဲ႕သည္ အမိုးတခုတည္းေအာက္တြင္ အတူတကြေနထိုင္ စားေသာက္ၾကသည္။ ထိုကာလတြင္ အိမ္ ဟူသည္မွာ ကေလး သူငယ္မ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား ကို လယ္ယာ စိုက္ပိ်ဳးမႈ အတတ္ပညာ ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား ကို သင္ၾကား ေပးသည့္ “ေက်ာင္း” လည္းျဖစ္ေပသည္။ ထို႕ အျပင္ ေနအိမ္ ဟူသည္မွာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ သူမ်ား ႏွင့္ မနာမ က်မ္း ျဖစ္ သူ မ်ား အားျပဳစုရာ “ေဆးရံု” လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ တနည္း အားျဖင့္ ေနအိမ္ ဟူသည္မွာ ထိုေခတ္ ထို္ ကာလ တြင္ လူမႈ လုပ္ငန္း အဝဝ ၏ ဗဟိုျပဳရာ ေနရာ center of all social activites တခုျဖစ္ခဲ့သည္။

 

စိုက္ပ်ိဳးမႈေတာ္လွန္ေရး ႀကီး ကို စတင္ လိုက္ သည့္ လူသား သည္ ပထမဦး ဆံုးေသာ လူေနအိမ္ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ရာမွ စတင္ၿပီး “လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ” လိႈင္းတခု စတင္ ေမြးဖြား ရွင္သန္ လာရသည္။ ထို္အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး လူသား သည္ နည္းပညာ အသစ္အဆန္းမ်ား ကို တခုၿပီးတခု တီထြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး လူမႈ အေျပာင္းအလဲ လိႈင္းလံုးမ်ား တခုၿပီးတခု ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ရာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ အတြင္း အသစ္အသစ္ေသာ လူ႕ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ား သည္ ေၾကြက်ပ်က္စီး သြားၾကသည့္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေဟာင္းတို႕ ကို အစားထိုး ဝင္ေရာက္ ကာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ပိုမို ျမင့္မားသည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္ဆင့္ တို႕ ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။

 

“လူထု” အေျခ ျပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း mass society ေပၚေပါက္လာျခင္း

 

ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ခန္႕ တြင္ လူသားသည္ ပိုမိုတိုးတက္သည့္ နည္းပညာတရပ္ကို ေတြ႕ရွိကာ “စက္” ပစၥည္း ကို တည္ထြင္ ခဲ့ၾကသည္။ စက္ ပစၥည္း မ်ားသည္ လူသား တို႕ ေအးေအးလူလူ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ လယ္ယာေတာမ်ား အတြင္း သို႕ က်ဳးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ကာ လူသားတို႕၏ အလုပ္ကို စက္မ်ား က လုယူလာၾကသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး မႈ ကမၻာ တခြင္လံုး အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္း ကေမာက္ကမ ေျပာင္းျပန္ အလွန္ ခံရ ကာ လူသားေလာက တခုလံုး ေျဗာင္းဆန္ ခဲ့ရသည္။ လယ္သမားတို႕သည္လည္း လယ္ယာေျမတို႕ ကို စြန္႕ခြာခဲ့ၾကရၿပီး တခ်ိန္က သာယာေသာ လူ ေန အိမ္ ႀကီးသည္လည္း အလွတရားတို႕ ကင္းမဲ့ ကာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ မိသားစု သိုက္ သိုက္ ဝန္းဝန္း အတူတကြေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လူးသားဘိုးေဘးတို႕ ၏ မိသား စု ဘဝ သည္လည္း ယိန္းရိုင္ ပ်က္စီး ခဲ့ရသည္။

 

စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးသည္ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တရပ္ကို သယ္ေဆာင္လာၿပီး လူသားသည္ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္တခြင္ မႈိလို ေပါက္ လာသည့္ စက္ရံုမ်ား တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး မ်ားသို႕အစုလိုက္ အျပံဳ လိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရသည္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္ တုိ႕သည္ တခ်ိန္က မိသားစု စိတ္ဓါတ္မ်ား အထြတ္အထိပ္ သို႕ေရာက္ခဲ့သည့္ ေက်းလက္ေဒသအေျခခံသည့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ လူသား သည္ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ စက္မႈေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈက ဖန္တီးေပးလိုက္သည့္ “လူထု” အေျချပဳ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း သစ္ mass society ၏ အစိတ္အပိုင္း တခုျဖစ္လာရသည္။ အလုပ္သမားထု၊ ေက်ာင္းသားထု၊ စသည္ျဖင့္ လူထုလူတန္းစား မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

 

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္အတူ mass production, mass consumption, mass media and mass education အစရွိသည့္ ထုႏွင့္ထည္ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စားသံုးျခင္း၊ သတင္းျဖန္႕ခ်ီျခင္း၊ ပညာသင္ၾကားျခင္း တုိ႕ ကိုျမင္ေတြ႕လာၾကရသည္။ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားတြင္ စက္ ကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္ မည့္ အလုပ္သမား ထု ကိုလူ႕အဖြဲ႕အစည္း ကဖန္တီးေပးလာရသည္။ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကားစက္ရံုမ်ား၊ သံမဏိ စက္ရံုမ်ား၊ ေရာ္ဘာ စက္ရံုမ်ား၊ ျခည္ျမွင္ႏွင့္ အထည္စက္ရံုမ်ား စသည္ျဖင့္ ကမၻာ တခြင္တြင္ အမ်ိဳးေပါင္းစံုလင္သည့္ စက္ရံု အေျမာက္ အျမား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

 

“အလုပ္”၊ “အလုပ္သမား” အစရွိ သည့္ ေဝါဟာ ရမ်ား သည္ ေခတ္ စနစ္ ႏွင့္ အညီ ေပၚေပါက္လာေသာ ေဝါဟာရ မ်ားျဖစ္ၾက သည္။ ေျမယာ၊ လုပ္အား၊ အရင္းအႏွီး စသည္တို႕သည္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားျဖစ္ လာၾကသည္။ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု တို႕ မွခ်မွတ္ထားေသာ သံမဏိ စည္းကမ္းေအာက္တြင္ ၾကြက္မ်ား အလုအယက္ အစာရွာစားသကဲ့သို႕ နံက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီ အထိ အလုပ္ လုပ္ ၾကရသျဖင့္ “the 9-5 rat race” ဟူသည့္ေဝါဟာရပင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အလုပ္သမား မ်ား ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ ကို တိတိက်က် တိုင္းတာ ႏိုင္ သည့္ “နာရီ” ဟူေသာ စက္တမ်ိဳး ကို တီထြင္ ဖန္တီး လာၾက သည္။ ယင္း “နာရီ” ဟူေသာ စက္ ၏ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ အလုပ္ သမား သည္ နံနက္ တိုင္း အခ်ိန္မွန္မွန္ ထကာ အလုပ္ရံုသို႕အခ်ိန္မီေရာက္လာၾကရသည္။ အဝတ္အစား မ်ားကို လည္း တမ်ိဳး တစားတည္း ဝတ္ဆင္ကာ သတ္ မွတ္ ထား သည့္ အခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရံုသို႕ တခ်ိန္တည္း တိတိက်က် ေရာက္လာၾကရၿပီး စက္ရံု ၏ သံမဏိ စည္းကမ္းေအာက္တြင္ စက္မ်ား ၏ ျမည္သံႏွင့္ အတူ အတိုင္အေဖါက္ ညီညီ အလုပ္လုပ္ၾကရသည္။ တခ်ိန္က biological clock ေခၚ လူ႕ ခႏၱာကုိယ္ ရွိ္ ဇီဝ ဘာဝ အရ သတ္မွတ္ ေသာ “အခ်ိန္” သည္၄င္း လင္းၾကက္တြန္သံ ကိုမွီခိုအားထား ကာ နံက္ အိပ္ရာမွ ႏိုးထခဲ့ၾကရသည့္ ေခတ္ သည္ ၄င္း အသံုး မတည့္ ေတာ့ေပ။ ေဟာင္းႏြမ္းသြားေသာ စိုက္ပ်ိဳး မႈ ေတာ္လွန္ေရး သည္ အသစ္ေသာ စက္မႈ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ေနရာ ဖယ္ေပး ခဲ့ရသည္။

 

အစိတ္စိတ္ ကြဲသြားေသာ မိသားစု အေဆာက္အအံု

မိသားစုဘဝသည္ ယခင္ ကြ်န္ပ္တို႕ ဘိုးေဘးတို႕ေခတ္ႏွင့္မတူ၊ လံုးဝ ဥသံု ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေယာက္်ား လုပ္သူ က ရံုး သို႕မ ဟုတ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္ လုပ္ရၿပီး၊ မိန္းမ လုပ္သူက အိမ္တြင္းေအာင္းကာ ကေလးမ်ား ကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ ရသည္။ မိသားစုဝင္မ်ား က ဖေအ လုပ္သူ လုပ္ကိုင္ေသာ “အလုပ္” ၏ သေဘာသဘာဝ ကို မသိရွိၾကေပ။ စိုက္ပ်ိဳးမႈေခတ္ က တမိသားစုလံုး အတူတကြ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကသည့္ ေခတ္ႏွင့္ အကြာႀကီး ကြာ ျခား သြား ခဲ့သည္။ တခ်ိန္တြင္ ကုမၺဏီ အရာရွိႀကီး တဦး က သူ႕ သားမယား ကို အလုပ္ထဲေခၚလာရာ ဖေအ လုပ္သူ၏ ထည္ဝါ ခန္းနားေသာ ရံုးတြင္းအျပင္အဆင္ ကို ေတြ႕ခဲ့ရၿပီး အနီးအနား က ပထမတန္းစား စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ထမင္း အတူ စားေသာက္ၾကအၿပီးတြင္ သားလုပ္သူ က ေမးသည္မွာ “ေဖေဖ ကအဲဒီေလာက္ေတာင္ခ်မ္းသာေနတာ၊ သားတို႕ က်ေတာ့ ဘာလို႕ ဆင္းရဲရတာလဲ” ဟူ၏။ ဤသည္မွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ႀကီး ေၾကာင့္ မိသားစု မ်ား အစိတ္စိတ္ကြဲသြား ရ ပံု၊ မိသားစုအတြက္ ေငြရွာရသည့္ “ခ်မ္းသာေသာ” ဖေအ လုပ္သူ ႏွင့္ “ဆင္းရဲေသာ” မိသားစုဝင္ မ်ား ဟူ၍ အစိတ္စိတ္ကြဲသြား ရသည့္ မိသားစု အေဆာက္အအံု ၏ သာဓကတခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

 

ယၡင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈေခတ္ကာလတြင္မူ မိသားစုဝင္အားလံုး သည္ ကေလး၊ လူႀကီး၊ မိန္းမ မေရြး လယ္ေတာထဲတြင္ မိမိတို႕ အသီးသီး ခြန္အား ရွိသေလာက္ စိုက္ထုတ္ကာ တန္းတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

စက္မႈေခတ္တြင္ မိသားစု ပံုသ႑ာန္ သည္ တမဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္း လဲသြား ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စက္ရံု အလုပ္ရံု လုပ္ငန္းခြင္ မ်ား တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား ကို ပါဝင္ခြင့္ ေပး လာၾကသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ၄င္းတို႕ အား ကုန္လုပ္ စြမ္း အား ျပည့္မီမႈ မရွိ non-productive ဟုဆိုကာ လုပ္ခ လစာ အျပည့္အဝ မေပးပဲ အႏွိမ္ခံ ဘဝတြင္ ထား ခဲ့ၾကသည္။ လူ႕ ၾကြက္သားခြန္အားကိုပါ လုိအပ္ေနေသးေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံု မ်ားတြင္ ၾကြက္သားၿပိဳင္း ၿပိဳင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသား မ်ား သာ လုပ္ခလစာ အျပည့္ရၾကသည္။

 

စက္မႈေခတ္ႀကီးတခုလံုးကို အဆိုးျမင္ ရွံ႕ခ်ကာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေတာ္လွန္ေရးေခတ္အား တဖက္သတ္ အမႊန္းတင္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ စိုက္ပ်ိဳး မႈေခတ္တေလ်ာက္ ပေဒသရာဇ္ မင္းစိုးရာဇာ အရာရွိႀကီးငယ္ တုိ႕ က ယေန႕ေခတ္ကြ်န္ပ္ တို႕ခံ စား ရသည့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ိဳး တစံုတရာ ဘာတခုမွမေပးပဲ ထင္ရာစိုင္း အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္ ကို မသိက်ိဳးကြ်န္ျပဳကာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေခတ္ႀကီး ကိုအမႊန္းတင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ယင္း အတိတ္ေဟာင္းႀကီး ကို အမႊန္းတင္ ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ၊

 

ေန႕စဥ္ ႏွင့္အမွ် ကြ်န္ပ္တို႕ ၏ ဘဝထဲတြင္ ခ်ည္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနေသာ အနာ ဂတ္ ဆီကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ေရြ႕လ်ား ၾကရ မည္ သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

ေယဘုယ် အားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အား လက္တစုပ္စာ မင္းစိုးရာဇာ တို႕ က ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေလာက တို႕ တြင္ လူထု ပါဝင္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည့္တိုင္ေအာင္ အလြန္နည္းပါး ေသာလူတစုသာပါဝင္ ခြင့္ရၾကပါ သည္။ ရိုးစင္းေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေခတ္ႏွင့္ ႏိူင္းစာလ်င္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေသာ စက္မႈ ေခတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ား အေနႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲ ဆံုးျဖတ္ရသည့္ ဝန္ထုတ္ ဝန္ပိုး သည္ အစမတန္ ပိုမိုႀကီးမား လာသည့္ အေလ်ာက္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီး၏ ပါဝင္မႈ သည္ မရွိ မျဖစ္ေသာ ကိစၥ ျဖစ္ လာရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း လူထု လူတန္းစားမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ပါဝင္ေရး ကိုအျပင္းအထန္ေတာင္းဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အမွန္ တကယ္တြင္မူ၊ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ႀကီး သည္ ေရွးယခင္က မရွိခဲ့ ဘူးေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး မ်ား ကို ေမြးဖြား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

လူထုပညာေရး mass education ေပၚထြန္းျခင္း

 

စက္မႈေခတ္ ကိုအလုပ္အေၾကြးျပဳရန္အတြက္ စည္းကမ္းေသဝတ္ေသာ စက္မႈ လုပ္သားမ်ား ကို အဆက္မျပတ္ ေမြးထုတ္ ေပးရန္ လို အပ္လာသည္။ ယင္း လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လူထုပညာေရး mass education သည္ေပၚေပါက္ ခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ား သည္ ေက်ာင္း ခ်ိန္ ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ေရာက္လာၾကရၿပီး ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းထိုးသံကို အက်င့္သားရ ေအာင္ေလ့က်င့္ေပးရသည္။ စက္ရံု အလုပ္ သမားမ်ား ကဲ့သို႕ ပင္ စာသင္ခန္းထဲမဝင္မီ ေက်ာင္းေရွ႕ ကြင္းျပင္တြင္ တန္းစီကာ စာသင္ေန႕ကို စတင္ၾကရသည္။

 

လူထုပညာေရး သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကို ရံုးမ်ား သို႕မဟုတ္ စက္ရံုမ်ားတြင္ အနာဂတ္ လုပ္သားေကာင္း မ်ားျဖစ္ လာရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

 

“ေက်ာင္းတက္၊ ပညာသင္၊ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ယူ၊ အလုပ္လုပ္ၿပီး လခစား ဘဝမွာ တင့္တင့္တယ္တယ္ေန။” ဤသည္မွာ စံအျဖစ္ထား အပ္ ေသာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ရာ လမ္းမွန္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပံုမွန္လစာ ေလးစားၿပီး အ သက္ေမြးျခင္း သည္ လူေတာ္တုိ႕၏အလုပ္ ဟု အမ်ားတကာ က ယံုၾကည္ လာေအာင္ ရိုက္သြင္း ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းပညာ ညံ့ဖ်င္းသူ၊ ပညာမတတ္သူသည္ အလုပ္သမားဘဝ ကိုခံယူၾကရသည္။

 

စက္မႈေခတ္ လူေနအိမ္သည္လည္း ေရွးယခင္ စည္ကားၿပီး ဆူညံေနေသာ အိမ္ႏွင့္မတူေတာ့ပဲ၊ ဆိတ္ညိမ္လ်က္ အထီးက်န္လွသည္။ ေယာက္်ား မ်ား က ေငြရွာ အလုပ္လုပ္၊ ကေလးမ်ား ကေက်ာင္းတက္ ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က အိမ္မႈကိစၥ တို႕ ကိုတာဝန္ယူၾကရသည္။

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply